Määräytymisperusteet

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja määriteltäessä noudatetaan seuraavia
määräytymisperusteita:

1. Asiakasmaksuna peritään perheen nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta perheen koon perusteella määräytyvän tulorajan ja korkeimman maksuprosentin mukaan määräytyvä maksu, kuitenkin enintään 295 euroa kuukaudessa. Lasta koskevaa 28 euroa pienempää maksua ei peritä.

Saman perheen ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta maksu on enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta, kuitenkin enintään 118 euroa kuukaudessa.

Kustakin seuraavasta lapsesta maksu on enintään 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

2. Varhaiskasvatuksen palveluvalikko

- Varhaiskasvatus

 • Kokoaikainen varhaiskasvatus
  • palveluntarve 147-  tuntia / kk
   (keskimäärin 35 h / vk tai enemmän), asiakasmaksu 100 %
  • palveluntarve 106-146 tuntia / kk
   (enintään 34 h / vk), asiakasmaksu 85 %
  • palveluntarve 85-105 tuntia / kk
   (enintään 25 h / vk), asiakasmaksu 70 %
 • Osa-aikainen varhaiskasvatus
  • palveluntarve -84 tuntia / kk
   (enintään 20 h / vk), asiakasmaksu 60 %

- Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus

 • Esiopetusta täydentävä vuorohoito: esiopetusta täydentävässä vuorohoidossa olevat esioppilaat, jotka tarvitsevat vuorohoitoa 147 tuntia kuukaudessa tai enemmän, maksu on 95 % kokoaikaisesta varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta.
  • palveluntarve 147-  tuntia / kk
   (keskimäärin 35 h / vk tai enemmän), asiakasmaksu 95 %
 • Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus tai vuorohoito
  • palveluntarve 106-146 tuntia / kk
   (enintään 34 h / vk), asiakasmaksu 85 %
  • palveluntarve 85-105 tuntia / kk
   (enintään 25 h / vk), asiakasmaksu 70 %
  • palveluntarve -84 tuntia / kk
   (enintään 20 h / vk), asiakasmaksu 60 %

Laskutus tapahtuu valitun palveluntarpeen mukaisena. Palveluntarve valitaan vähintään 3 kuukauden ajanjaksolle.

Asiakasmaksu laskutetaan automaattisesti seuraavan portaan mukaisena, mikäli ennalta varattu palvelutarpeen mukainen kuukausittainen tuntimäärä ylittyy.

Kuukaudet, jotka ovat lyhyempiä (20 pv) tai pidempiä (22-23 pv), lapsi voi käyttää varhaiskasvatusta sovitun palveluntarpeen mukaisesti.

3. Laskutus tapahtuu valitun palveluntarpeen mukaisena. Palveluntarve valitaan vähintään 3 kuukauden ajanjaksolle.

Kuukaudet, jotka ovat lyhyempiä (20 pv) tai pidempiä (22-23 pv), lapsi voi käyttää varhaiskasvatusta sovitun palveluntarpeen mukaisesti. Ennalta varattuun tuntimäärään lasketaan läsnäolotuntien lisäksi mahdolliset sairaus- ja poissaolopäivien tuntimäärät.

Mikäli ennalta varattu palveluntarpeen mukainen kuukausittainen tuntimäärä ylittyy, laskutetaan toteutuneen palveluvalikon tuntiportaan mukaisesti. Alle 1 tunnin ylitystä kuukaudessa ei laskuteta.

4. Esiopetusikäisille valitaan 1.8 lähtien palveluvalikosta esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen mukainen tuntiporras. Tämän mukaista maksua peritään esiopetuksen päättymispäivään asti. Mikäli ennalta varattu palveluntarpeen mukainen kuukausittainen tuntimäärä ylittyy, laskutetaan toteutuneen palveluvalikon tuntiportaan mukaisesti. Alle 1 tunnin ylitystä kuukaudessa ei laskuteta.

5. Hoitosuhteen alkaessa tai päättyessä kesken kuukauden laskutetaan toteutuneen tuntiportaan mukaisesti.

6. Huoltajien tulee irtisanoa hoitopaikka kirjallisesti kaksi viikkoa ennen hoitosuhteen päättymistä. Irtisanomista ei voi tehdä takautuvasti.

7. Asiakasmaksu määritellään perheen koon ja kuukausitulojen sekä lapsen palveluntarpeen perusteella toistaiseksi. Maksu on kuitenkin tarkistettava silloin, kun perheen maksukyky on olennaisesti muuttunut, perheen olosuhteet ovat muuttuneet, lapsen varhaiskasvatusaika muuttuu tai maksu osoittautuu virheelliseksi.

Huoltajien antamiin virheellisiin tietoihin perustuva maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta.

8. Maksun perustuessa huoltajan palkkatuloihin, määritellään kuukausitulo toimitetusta palkkalaskelmasta, johon lisätään laskennallinen lomarahan osuus 5 %. Mikäli palkkalaskelmasta käy ilmi kuluvana vuonna maksetut lomarahat, vähennetään ne ensin pois, jonka jälkeen kuukausituloon lisätään laskennallisen lomarahan osuus 5 %. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, otetaan tulona huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo.

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon toiselle perheelle maksetut elatusavut.

Maksujen määrittelyssä voidaan mahdollisuuksien mukaan käyttää tulorekisteristä saatavia tietoja.

Maksun määrä pyöristetään lähimpään euromäärään.

9. Yrittäjien asiakasmaksut perustuvat viimeksi vahvistettuun verotukseen, jonka perusteella maksu
määritellään seuraavaksi kalenterivuodeksi. Veronalaisena tulona voidaan ottaa huomioon viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut vastaavat veronalaiset tulot korotettuna niillä prosenttimäärillä, jotka verohallitus vuosittain antamissaan päätöksissä ennakkoperinnän laskemisperusteissa määrää.

10. Asiakasmaksujen määrittelyn perusteeksi toimitetut liitteet huomioidaan ko. kuukauden maksussa, mikäli liitteet toimitetaan viimeistään laskutuskuukautta seuraavan kalenterikuukauden aikana.

Liitteet, joiden käsittely- tai toimitusaikaan huoltaja ei voi vaikuttaa, huomioidaan ko. kuukauden maksussa takautuvasti enintään vuoden ajalta, mikäli ne toimitetaan 14 päivän kuluessa liitteen tiedoksisaannista. Huoltajan katsotaan saaneen tiedon seitsemäntenä päivänä liitteeseen merkityn postituspäivän jälkeen.

11. Jos lapsen huoltajat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä paikkaa varhaiskasvatuksessa eikä paikkaa ole peruutettu ennen kunnan päätöksen mukaisen varhaiskasvatuksen alkamista, lapsen vanhemmilta tai muilta huoltajilta voidaan periä puolet asiakasmaksulain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta.

Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä peruuta sitä, voidaan peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta periä puolet asiakasmaksulain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta. Vaikka perheen tulot olisivat niin pienet, ettei lapselle ole määrätty kuukausimaksua, voidaan loma-ajan käyttämättä jätetystä varhaiskasvatuksesta periä puolet pienimmästä maksusta.

12. Asiakasmaksu peritään enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa toimintavuoden kaikkina kuukausina ja lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta toimintavuoden aikana muusta syystä kuin sairauden vuoksi enintään kolme
neljäsosaa kuukausimaksun perusteena olevien kuukausittaisten hoitopäivien määrästä, voidaan maksu kuitenkin periä 12 kuukaudelta. Poissaolopäiviä laskettaessa otetaan huomioon etukäteen ilmoitetut poissaolot.

13. Kuukausittainen maksu peritään myös lapsen tilapäisen poissaolon ajalta. Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta yli kymmenen päivää kalenterikuukauden aikana, kyseiseltä kuukaudelta peritään puolet asiakasmaksulaissa säädetystä
kuukausimaksusta. Sairaudesta johtuvan poissaolon kestäessä koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä lainkaan. Jos lapsi on muusta syystä poissa varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

14. Maksua ei peritä niiltä päiviltä, joina lapsi on varhaiskasvatuslain 15 §:ssä tarkoitetulla tavalla ennalta ilmoitetusti poissa varhaiskasvatuksesta.

Oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan säilyy, vaikka lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta sinä aikana, jona lapsen hoidosta maksetaan sairausvakuutuslain mukaista vanhempainrahaa, jos poissaolo kestää yhtäjaksoisesti enintään 13 viikkoa.

Yli 5 päivää kestävästä poissaolosta on ilmoitettava päiväkotiin tai perhepäiväkotiin viimeistään yhtä kuukautta ennen sen suunniteltua aloittamispäivää. Toistuvasta 1-5 päivää kestävästä poissaolosta on vastaavasti ilmoitettava yksi viikko ennen ensimmäisen poissaolon suunniteltua aloittamispäivää. Kertaluonteisesta enintään 5 päivää kestävästä poissaolosta ei ole ilmoitusvelvollisuutta.

15. Jos lapsi on kokonaan poissa varhaiskasvatuksesta huoltajan/puolison lomautuksen vuoksi etukäteen ilmoitetun ajan, voidaan hoitosuhde keskeyttää enintään neljäksi kuukaudeksi eikä lapselta peritä maksua keskeytyksen ajalta.

16. Jos lapsi on säännöllisesti poissa varhaiskasvatuksesta osan kuukaudesta huoltajan/puolison
lomautuksen vuoksi, voidaan muutos hoitoaikaan tehdä kolmea kuukautta lyhyemmäksi ajaksi alemman tuntimäärän mukaan, jolloin lapsi ei käytä varhaiskasvatuspaikkaa lomautuspäivinä. Hoitoaikaa sovittaessa huoltajan/puolison tulee todistaa lomautusaika lomautusilmoituksella ja sitoutua pitämään lapsi pois varhaiskasvatuksesta lomautuksen aikana.

17. Avoimen toiminnan kerhoista ja parkkitoiminnasta ei peritä maksua.

Päivitetty 11.10.2022