Aineiston yleiset hankinta- ja varastointiperusteet

Kirjaston toiminta-ajatus

Kirjastot ovat kaikille avoimia tiedon, oppimisen ja elämysten keskuksia, joiden peruspalvelut ovat maksuttomia. Hyvinkään kirjastopalvelut tarjoaa monipuolisia ja laadukkaita tietopalveluja kaikenikäisille.

Tehtävä ja tavoitteet

Hyvinkään kirjastopalveluiden perustehtävänä on olla asiakaspalveluorganisaatio, joka valikoi ja järjestää aineiston ja aineistosisällöt. Kirjastopalveluiden perusedellytyksenä on ajanmukainen ja monipuolinen aineistokokoelma niin painettuna kuin sähköisenä. Aineistokokoelma tarjoaa asiakkaille tasa-arvoisesti mahdollisuuden tietoon, oppimiseen, itsensä kehittämiseen, taiteen harrastamiseen ja elämyksiin.

Tehtävänsä toteuttamiseksi Hyvinkään kirjastopalvelut tarjoaa ajanmukaisen ja monipuolisen aineistokokoelman niin painettuna kuin sähköisenä asiakkaiden käyttöön. Lisäksi kirjasto tarjoaa tietopalvelua ja tiedonhankinnan opetusta sekä opastaa aineistojen ja kirjaston käytössä. Kirjaston tavoitteena on myös herättää lasten ja nuorten kiinnostus kirjoihin ja lukemiseen sekä ylläpitää lukuharrastusta.

Kokoelma

Aineiston valinta, varastointi ja karsinta takaavat aineiston ajanmukaisuuden ja toisaalta vanhemman aineiston tarjonnan. Hankitun kokoelman sisältöä, kuntoa ja käyttöä seurataan ja arvioidaan säännöllisesti. Tästä syystä myös kirjaston kokoelma elää ja muuttuu jatkuvasti.

Hyvinkään kirjastopalveluiden aineistokokoelma on laaja-alainen ja tasapuolinen. Aineiston valinnassa otetaan huomioon asiakkaiden erilaiset tarpeet, näkemykset, mielipiteet ja mieltymykset. Aineistoon, jonka pääasiallisena tarkoituksena on korostaa väkivaltaa, loukata ihmisoikeuksia tai halventaa vähemmistöjä, suhtaudutaan kuitenkin kielteisesti.

Hankinta

Kirjasto hankkii sellaista kauno-, tieto- ja lastenkirjallisuutta, lehtiä sekä muuta kirjastokäyttöön soveltuvaa aineistoa kuten musiikkia, nuotteja, elokuvia, kielikursseja, äänikirjoja ja muita aineistoja, jotka sisältönsä puolesta ovat sopusoinnussa yleisten kirjastojen tehtävän kanssa. Oppi- ja kurssikirjoja kirjaston kokoelmiin hankitaan, mikäli niillä katsotaan sisältöjensä puolesta olevan yleistä mielenkiintoa ja kysyntää. Lisäksi kirjasto ottaa huomioon oppi- ja kurssikirjoja hankkiessaan paikkakunnan oppilaitosten tarpeet sekä avoimen korkeakouluopetuksen.

Aineistoa hankitaan myös erilaisia asiakasryhmiä varten: työn, opiskelun sekä vapaa-ajan tarpeisiin. Hankintapäätöksiä tehtäessä arvioidaan ko. aineiston käytön laajuutta. Yksittäisiin ja erityisiin tarpeisiin asiakkaalle tarjotaan seutu- ja kaukolainamahdollisuutta tai hänet ohjataan muihin kirjastoihin.

Kirjallisuuden valinnassa pääpaino on suomenkielisessä kirjallisuudessa. Kotimaista- ja käännöskirjallisuutta hankitaan mahdollisimman laajasti. Ruotsin- ja vieraskielisen aineiston valinnassa otetaan huomioon erikieliset asiakasryhmät sekä tarve eri kielten opiskeluun sekä kielitaidon lisäämiseen ja ylläpitämiseen. Vieraskielistä kirjallisuutta hankitaan myös määrärahojen puitteissa aloilta, joilla ei ole tai on rajoitetusti saatavissa suomenkielistä aineistoa.

Kirjasto hankkii määrärahojensa puitteissa elektronisia aineistoja ja tietokantojen lisenssejä, jotta asiakkaille tarjoutuisi mahdollisuus käyttää myös verkkoaineistoja maksutta.

Kirjastosta löytyy kotiseutukokoelma, johon hankitaan monipuolisesti Hyvinkäätä koskevaa aineistoa sekä hyvinkääläisten julkaisemia teoksia.

Aineiston käyttöä ja kysyntää seurataan lainaustilastojen, asiakaspalautteen, hankintaehdotusten ja -toivomusten sekä muun asiakaspalvelussa saatavan tiedon avulla.

Hankintatoivomukset

Asiakkaat voivat jättää kirjastoon hankintatoiveita. Hankinnasta vastaavat henkilöt käsittelevät hankintatoiveet ja ilmoittavat asiakkaalle, että hankitaanko kirjastoon ko. aineistoa.

Lahjoitukset

Hyvinkään kirjastot ottavat vastaan lahjoituksia sillä ehdolla, että aineisto on kirjaston omaisuutta lahjoituksen jälkeen. Kirjasto voi näin päättää liitetäänkö lahjoitettu aineisto kirjaston kokoelmaan vai ei. Kuvatallenteita kirjasto ei voi ottaa vastaan, sillä yksittäisillä tallenteilla ei ole lainausoikeutta tekijänoikeuslupien puuttuessa.

Lahjoitusasioissa voi ottaa yhteyttä pääkirjaston neuvontaan tai aineiston hankinnasta vastaaviin henkilöihin. Lahjoituksia vastaanotettaessa noudatetaan yleisiä hankintaperiaatteita. Kirjastolla on myös oikeus kierrättää lahjoitettua aineistoa edelleen.

Siirtäminen

Pääkirjaston kokoelma on ensisijainen: lähikirjaston kappale siirretään tarvittaessa pääkirjastoon.

Kokoelmasta poistaminen

Kokoelmasta karsittujen teosten käsittelytapa määritellään yksilöllisesti jokaisen teoksen kohdalla. Vaihtoehtoina ovat poistaminen kokoelmasta tai varastoiminen. Poistettuja teoksia voidaan lähettää varastokirjastoon tai myydä. Myytävästä aineistosta ei laadita luetteloita, eikä myytävää aineistoa voi varata etukäteen. Tavoitteena on pitää vuosittaisten poistojen määrä suunnilleen hankinnan suuruisena.

Poistoperusteet

  • Huono kunto
  • Vanhentunut sisältö
  • Vähäinen käyttö
  • Katoaminen

Varastointi

Kokoelmasta karsittu aineisto, jota ei poisteta, sijoitetaan varastoon. Kokoelman ajallinen monipuolisuus ja syvyys säilytetään harkitulla varastoinnilla.

Varasto on ensisijaisesti vähän kysytyn, mutta sisällön vuoksi säilyttämisen arvoisen aineiston sijoituspaikka. Kirjojen on tarkoitus olla asiakkaiden käytettävissä ja siksi myös mahdollisimman helposti saatavilla.

Varastoon siirretään viimeiset kappaleet. Vain poikkeustapauksissa nimekkeen samaa laitosta pidetään sekä avokokoelmassa että varastossa. Varastoitavan kirjan on oltava kunnoltaan kohtuullinen: todella huonokuntoista, likaista tms. aineistoa ei varastoida.

Varastokokoelmia käydään läpi säännöllisesti. Varastointivastuut on jaettu kirjastonhoitajien kesken.

Varastoinnin päälinjat:

Suomenkielinen tietokirjallisuus

  • Eri alojen perusteoksia
  • Kulttuurisesti tai historiallisesti merkittävät aiheet

Suomenkielinen kaunokirjallisuus

  • Viimeiset kappaleet

Vieraskielinen kirjallisuus

  • Vain poikkeustapauksissa

 

Hyväksytty kirjastotoimenjohtajan päätöksellä 3.2.2011/ § 43/ 2011

Päivitetty 20.10.2023