Kurkkaa kaupungin työntekijöiden arkeen

Yhteisöllisen varhaiskasvatuksen sosionomit Anne Knape ja Hanna Aalto kertovat työstään hankkeen parissa: perhetyötä, tunteiden ihmettelyä ja pedagogiikkaa.

Perhetyötä, tunteiden ihmettelyä ja pedagogiikkaa!

Työskentelemme hankerahoituksella yhteisöllisinä varhaiskasvatuksen sosionomeina, Martinkaaren ympärivuorokautisessa päiväkodissa ja Paavolan päivähoidossa. Hanke käynnistyi 1.8.2021 ja se päättyy vuoden 2023 lopussa. Rahoitus tulee opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Työpäivämme ovat hyvin erilaisia. Päivien aikana teemme yhteistyötä vanhempien, varhaiskasvattajien ja lasten kanssa.  Työnkuvamme on uusi ja sen kehittäminen ja toiminnan suunnitteleminen täyttää myös työpäiviä. Yhteistyöverkostojen luominen on tärkeä osa meidän työtämme.

Huoltajien kanssa toimimme yhteistyössä heidän kohdatessaan erilaisia lapsiperheiden pieniä ja suuria haasteita.  Tällaisia voivat olla esimerkiksi erilaiset muutokset perheessä, vanhempien jaksamiseen liittyvät pulmat sekä lasten tunne- ja itsesäätelytaitojen harjoitteleminen. Kuuntelemme ja autamme sekä ohjaamme huoltajia tarvittaessa vahvemman tuen äärelle. Osa hanketyötä on ennalta ehkäisevää ja varhaista tukea antavaa. Olemme tarvittaessa mukana lasten varhaiskasvatussuunnitelmien laadinnassa ja arvioinnissa.

Toimimme yhteistyössä kasvattajien kanssa perheiden hyvinvoinnin tueksi. Kasvattajille antamamme tuki on pedagogiikasta keskustelua, sen arviointia ja kehittämistä. Ylläpidämme keskustelua positiivisen ilmapiirin tärkeydestä ja lapsen sekä hänen perheensä kunnioittavasta kohtaamisesta. Osallistumme kasvattajien viikoittaisiin palavereihin sekä mallinnamme heille työtapoja. Työpäiviimme mahtuu myös ryhmissä työskentelyä ylimääräisenä resurssina pedagogiikan laadun parantamisen näkökulmasta.

Vedämme lapsille erilaisia tunne- ja taideryhmiä sekä leikkikerhoja. Työpäivien aikana olemme myös lapsiryhmien toiminnassa mukana retkeillen, leikkien tai vaikka pelejä pelaten. Tuemme työssämme vahvasti pienryhmätoimintaa. Se on suunnitelmallista ja säännöllistä. Hyödynnämme pienryhmissä leikkiä ja erilaisia taiteen menetelmiä kuten kirjallisuutta, kuvataiteita ja musiikkia. Työskentelyä arvioidaan yhdessä lasten ja kasvattajien kanssa.

Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen on yksi hankkeen tavoitteista. Olemme tarvittaessa yhteydessä lastensuojelun sekä perhetyön työntekijöihin ja tuemme yhdessä heidän kanssaan yhteisiä asiakasperheitä. Tiedonkulun sujuvuus on keskeinen asia silloin, kun perheet ovat varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun tai perhetyön asiakkaina. Haasteet arjessa vievät voimia ja perheet eivät useinkaan jaksa kertoa samoja asioita kaikille heidän kanssaan työskenteleville. Näissä tilanteissa jokin taho saattaa jäädä ilman tärkeitä tietoja ja tämä vaikuttaa perheen hyvinvointiin ja avun saantiin. Tästä syystä yhteistyötä kehitetään jatkuvasti ja sen sujuva toimiminen arjessa on tärkeää.

Hanketyö on palkitsevaa työtä. Yhteistyössä uusien työtapojen kehittäminen ja niiden vahvistaminen arjessa ovat työssä arvokasta. Kohtaamiset lasten, huoltajien, kasvattajien sekä yhteistyötahojen kanssa rikastuttavat työpäiviä. Jokainen kohtaaminen on tärkeä ja niihin annamme oman osaamisemme ja ammattitaitomme.

”Jos aikuinen keskittyy vain lapsen käytökseen,
taustalla olevat tarpeet saattavat jäädä huomaamatta.”

                                                           Pöyhönen & Livingston
 

Anne Knape ja Hanna Aalto
Yhteisöllisen varhaiskasvatuksen sosionomit

Anne Knape ja Hanna Aaltonen

>> Aiemmat blogikirjoitukset löydä täältä

 

Päivitetty 11.8.2022