Arvot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palveluiden monialainen yhteistyö perustuu toisen kunnioittamiseen ja keskinäiseen luottamukseen. Ammatillisuus ja hyvät tavat mahdollistavat rakentavan ja kehittyvän verkostoyhteistyön. Neuvottelutaidot ja toisen kiittäminen edistävät arvojen toteutumista.

Onnistumisen edellytyksenä on, että ammattilaiset tuntevat käytettävissä olevan palveluverkon ja sen tarjoamat mahdollisuudet.

Monialaisen yhteistyön arvot tukevat Hyvinkään Pelikirjan toteutumista.

Monialaisen yhteistyön määritelmä

Monialaisella yhteistyöllä tarkoitetaan eri alojen ammattilaisten ja asiakkaan toteuttamaa yhteistoimintaa. Yhteistyötä ohjaavat yhdessä asetetut päämäärät, yhteisymmärryksessä valitut keinot sekä etukäteen sovittu työnjako.

Ammattilaiset jakavat osaamistaan ja tietoaan sekä työpanostaan yhteisten päämäärien saavuttamiseksi.

Monialaista yhteistyötä tehdään esimerkiksi konsultoimalla, viranomais- ja verkostotapaamisissa. Monialainen yhteistyö voi sisältää yhteistä valmistelua, suunnittelua ja tiedonhankintaa. Yhteistyön aluksi sovitaan siitä, kenellä on yhteistyön vetovastuu. Yhteistyö voidaan järjestää siten, että päävastuussa oleva toimintayksikkö ottaa asiakaskontaktista suuremman vastuun ja muut osallistuvat enimmäkseen konsultoimalla.

Monialaisen yhteistyön arvot

Varhainen puuttuminen

Monialainen yhteistyö perustuu luottamukseen, joka  mahdollistaa varhaisen puuttumisen perhettä kunnioittavalla tavalla. Varhaisen puuttuminen toteutetaan asiakasta ja yhteistyökumppania kuunnellen.

Huoli otetaan puheeksi siellä, missä se on havaittu. Ennakoiva, varhainen huolen puheeksi ottaminen on jokaisen työntekijän vastuulla.

Varhaisen puuttumisen tavoitteena on saada aikaan riittävä myönteinen muutos.  Muutos voi toteutua lapsen tai perheen omilla toimilla tai tarpeen vaatiessa ammattilaisten avulla.

Lapsen / nuoren edun periaate

Kaikkea toimintaa ohjaa lapsen / nuoren edun ensisijaisuuden periaate. Vahva yhteistyö vanhempien kanssa on tärkeää, jotta perhettä voidaan tukea kokonaisuutena.

Lasta / nuorta kuunnellaan häntä koskevassa asiassa. Lapsen / nuoren mielipide huomioidaan hänen ikä- ja kehitystasonsa mukaisesti.

Lapsen ikätaso, persoonallisuus ja erityistarpeet huomioidaan kasvun ja kehityksen tukemisessa.

Perheen osallisuus ja vanhemmuuden tukeminen

Monialaisessa yhteistyössä perhettä arvostetaan ja kunnioitetaan. Perheen kanssa työskentelyssä hyödynnetään perheen omia voimavaroja ja osaamista. Yhteistyö on avointa ja vuorovaikutuksellista.

Perheelle tarjotaan tarpeellista tukea yhteisymmärryksessä perheen kanssa. Perheellä on oikeus saada tietoa ja tulla kuulluksi.

Suunnitelmallinen ja tavoitteellinen toiminta

Monialainen yhteistyö on tavoitteellista ja suunnitelmallista toimintaa.

Ammattilaisten roolit ovat selkeä ja työnjaosta on sovittu. Lapsen / nuoren ja perheen osuudesta on selkeästi sovittu.

Toiminnan kärki kohdennetaan sinne, missä siitä arvioidaan olevan eniten hyötyä. Päällekkäistä työtä vältetään.  

Työhön sisältyy aina lopputuloksen arviointi. Monialaisen yhteistyön onnistunut lopputulos on asiakkaan tilanteen kohentuminen.

Päivitetty 18.5.2021