Pohjavedet Hyvinkäällä ja niiden huomioiminen

Suuri osa Hyvinkään keskustaajamasta sijaitsee Hyvinkään pohjavesialueella, joka on 1E-luokan pohjavesialue. Pohjavesialue on Hyvinkään kaupungin tärkein raakavesilähde.

Pohjavedellä tarkoitetaan kaikkea maanpinnan alapuolella olevaa vettä, joka täyttää kokonaan maaperän ontelot ja kallioperän halkeamat. Pohjavettä syntyy, kun sade- tai pintavesi imeytyy maakerrosten läpi tai virtaa kallioperän rakoihin. Usein sora- ja harjualueet on luokiteltu pohjavesialueiksi, jotka ovat tärkeitä vedenhankinnan kannalta tai ne soveltuvat siihen. Suuri osa Hyvinkään keskustaajamasta sijaitsee Hyvinkään pohjavesialueella, joka on 1E-luokan pohjavesialue. Pohjavesialue on Hyvinkään kaupungin tärkein raakavesilähde.

Pohjaveden pinnankorkeudessa on vuodenaikaisvahtelua. Eniten uutta pohjavettä muodostuu keväällä lumien sulaessa sekä syksyllä sateiden aikana. Talvella pohjaveden määrä vähenee, jos maa on roudassa ja sade tulee lumena. Myös kesällä pohjaveden pinta usein laskee, koska kasvillisuus käyttää vettä ja sitä haihtuu runsaasti. Pitkään jatkuva kuivuus niin ikään vähentää pohjaveden määrää. Erityisesti pitkän kuivan kesän aikana tulee huomioida veden kestävä käyttö.

Hyvinkäällä on tehty vuosien aikana runsaasti vedenhankintaan ja pohjavesien suojeluun liittyviä selvityksiä. Pohjaveden suojelusuunnitelmissa merkittävimmät riskit on tunnistettu ja esitetty toimenpiteet, joilla pohjaveden laatu voidaan varmistaa ja osin parantaakin.

Suojelusuunnitelmiin voi tutustua ympäristöfoorumin sivuilla.

Pohjaveden suojelutoimenpiteitä on suuria ja pieniä. Yksittäiset ihmiset voivat huomioida pohjavedet mm. huolehtimalla kemikaalien ja öljyjen asianmukaisesta käsittelystä ja säilytyksestä, välttämällä kasvinsuojeluaineiden käyttöä sekä pesemällä ja huoltamalla autot asianmukaisilla paikoilla. Öljylämmitteisissä taloissa öljysäiliöt tulee tarkastaa materiaalista ja kunnosta riippuen 2 – 10 vuoden välein. Pohjavesialueilla tulisi pyrkiä vaihtoehtoisiin lämmitysratkaisuihin öljylämmityksen korvaajina. Suuremassa mittakaavassa pohjaveden suojelua ovat mm. maankäytön ohjaaminen niin, että uusia riskitoimintoja ei sallita pohjavesialueilla, pohjavesiä koskevat kaavamääräykset sekä hulevesien hallinta pohjaveden määrän ja laadun turvaamiseksi. Ennaltaehkäisyn lisäksi pohjavettä suojellaan konkreettisilla toimenpiteillä, kuten pilaantuneiden kohteiden kunnostuksilla, teiden talvikunnossapidon muutoksilla ja pohjavesisuojauksilla.

Tiedot Hyvinkään luokitelluista pohjavesialueista ja niiden vedenlaatuun vaikuttavista seikoista on koottu tarinakarttaan. Tarinakartassa esitetään tiedot Hyvinkään maa – ja kallioperästä, jotka vaikuttavat osaltaan pohjavesialueiden sijainteihin sekä pohjaveden laatuun. Geologiset muodostumat muodostavat hyvinkääläisen maiseman, johon kuuluvat mm. Salpausselän reunamuodostuma ja siihen liittyvät pitkittäisharjut, kaupungin luoteispuolen laajat kallioalueet sekä savitasanteiden soistuneet alueet. Hyvinkään luontokohteisiin voi tutustua kaupungin perustamien luontopolkujen kautta. Neljä luontopolkua sijaitsee pohjavesialueilla ja kaksi luontopolkua luoteisosan kallioalueilla.

Tarinakarttaan pääset tutustumaan tästä https://storymaps.arcgis.com/stories/d60f9085578d434f9cb62a8b1c958558

pohjavesi kesä 2024.jpg

Kuva: Suomiehen entiselle sorakuopalle on toteutettu luontopolku, jota koristaa luonnonmateriaaleista tehty taide. Alue sijaitsee Hyvinkään ja Nopon pohjavesialueilla.

Päivitetty 10.7.2024