Maisematyölupa

Maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaan maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus):

 • asemakaava-alueella;
 • yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään; eikä
 • alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.

Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin.

Lupa ei ole myöskään tarpeen, jos toimenpide perustuu yleisistä teistä annetun lain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan.

Maisematyölupaa koskevia säännöksiä ei sovelleta sellaiseen maa-ainesten ottamiseen, johon tarvitaan maa-aineslaissa (555/1981) tarkoitettu lupa.

Ympäristötoimenjohtajan ratkaistavana ovat maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaiset maisematyöluvat muilla kuin asemakaavoitetuilla tai asemakaavan laatimista varten rakennuskiellossa olevilla alueilla. Muulloin maisematyölupa-asia ratkaistaan rakennusvalvonnassa.

Ympäristölautakunta päätti 17.12.2020 § 87 ohjeistaa, että vaikutuksiltaan vähäisiksi metsätalouden toimenpiteiksi katsotaan yleiskaavan M-, MU- ja MY-alueilla (joille on yleiskaavassa asetettuja toimenpiderajoituksia) seuraavat toimenpiteet:

 • Taimikonhoitotoimenpiteet (taimikon raivaus ja perkaus),
 • Kasvatushakkuut (ensiharvennus, harvennushakkuu, poimintahakkuu ja pienaukkohakkuu),
 • Siemenpuiden poisto ja muiden ylispuiden poisto,
 • Myrsky-, lumi-, hyönteis- ja muiden luonnontuhojen korjaustoimet,
 • Alle yhden (1) hehtaarin kokoiset uudistushakkuut ja niihin liittyvät metsänviljelytoimet, jotka ovat M, MU- ja MY-alueiden sisällä eivätkä sisällä muita tai rajaudu muihin kaavamerkintöihin.
 • Luonnon ennallistamistoimet (hyväksytyn ennallistamissuunnitelman mukaiset)

Edellä mainittujen metsätalouden toimenpiteen toteuttaminen ei vaadi Maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n edellyttämä maisematyölupaa 1.1.2021 alkaen. Ohje ei koske asemakaava-alueella tai asemakaavan laatimista varten rakennuskieltoon määrätyllä alueella toteutettavia toimenpiteitä.

Ohje ei ole oikeudelliselta luonteeltaan viranomaisia tai toimijoita sitova, ei ohjeistus poista viranomaisen mahdollisuutta oikeutta poiketa tapauskohtaisella harkinnalla ohjeesta esim. niissä tapauksissa, joissa luvan tarve on vaikeammin arvioitavissa. Em. rajatapauksissa maisematyöluvan tarvetta on maanomistajan syytä arvioida yhdessä viranomaisen kanssa hyvissä ajoin ennen suunnitellun toimenpiteen toteuttamista.

Mikäli suunniteltu metsätalouden toimenpide ei sisälly edellä lueteltuihin toimenpiteisiin tai toimenpiteen lupatarpeesta ei ole varmuutta, voi asiakas pyytää arviota metsätalouden toimenpiteen vähäisyydestä. Arviota toimenpiteen vähäisyydestä/maisematyöluvan tarpeesta pyydetään jättämällä neuvontapyyntö sähköisesti osoitteessa www.lupapiste.fi (Rakentaminen, purkaminen tai maisemaan vaikuttava toiminta). Lupatarpeen arvioimiseksi neuvontapyynnössä tulisi käydä ilmi seuraavat seikat:

 • Sanallinen kuvaus metsätalouden toimenpiteestä, sijainnista ja pinta-alasta
 • kartta alueen paikantamista varten
 • kartta, johon on merkitty metsänkäsittelykuviot ja -käsittelytavat

Asiakas saa neuvontapyynnön kautta kirjallisen kannanoton suunnitellun toimenpiteen vähäisyydestä. Jos toimenpidettä ei voida katsoa vähäiseksi, tarvitaan hankkeelle maisematyölupa.

 

Kuvassa Lupapisteen logo ja teksti

Päivitetty 4.1.2021