Sveitsinpuiston hoito- ja käyttösuunnitelman mukaiset metsien hoito- ja hakkuutyöt aloitetaan viikolla 47. Hoitotöitä tehdään Härkävehmaankoulun, hotellin, uimalan ja Sveitsinrinteen koulun välisellä metsäalueella.

Sveitsinpuiston metsänhoitotyöt syksyllä 2021

Sveitsinpuiston hoito- ja käyttösuunnitelman mukaiset metsien hoito- ja hakkuutyöt aloitetaan viikolla 47. Hoitotöitä tehdään Härkävehmaankoulun, hotellin, uimalan ja Sveitsinrinteen koulun välisellä metsäalueella.

Tämän vuoden puolella hoidetaan ainoastaan käytävien reunapuustoja. Puistokäytävien, pysäköintialueiden ja Teerimäenkadun reunoista poistetaan alikasvoksista 80-90% n. 10-15 metrin vyöhykkeeltä kustakin reunasta. Hoidettavat kohteet on merkitty alla olevaan karttaan punaisella.
Hakkuussa suositaan hyvämuotoisia ja terveitä lehtipuita. Alikasvoksia voidaan jättää sopiviin paikkoihin pieniksi laikuiksi muodostamaan ”riistatiheikköjä”.

Raivattu puusto kootaan pieniin kourakasoihin odottamaan poiskuljetusta. Metsikkökuvioiden ”sisäosien” hoito- ja hakkuutöistä päätetään myöhemmin.

Hakkuutähteet kerätään pois maastosta metsätraktorilla. Olemassa olevien väylien ulkopuolella liikutaan koneilla ainoastaan roudan ja lumen suojatessa maata ja kasvistoa.

Luonnonsuojelualueella hakkuu- ja hoitotöitä voidaan tehdä kaikkiaan noin 30 hehtaarin alalla.

Ensimmäisen hoitokierroksen arvioidaan olevan ohi vuoden 2023 maaliskuun lopulla. Töiden eteneminen on kuitenkin suuresti riippuvainen talvien routa- ja lumitilanteesta.

karttakuva Sveitsinpuiston_mentsanhoito_11-12_2021KUVA: Sveitsinpuiston metsätyöalueet syksyllä 2021.

1. YLEISTÄ

Sveitsin puiston luonnonsuojelualue rauhoitettiin 27.4.1989 Uudenmaan lääninhallituksen päätöksellä. Alue on Hyvinkään kaupungin omistama yksityinen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on 96 hehtaaria. Rauhoittamisen tavoitteena oli maisemanhoito, osa alueesta kuuluu valtakunnalliseen harjujen suojeluohjelmaan. Päätöksessä todetaan, että ”Rauhoituksen tavoitteena on ohjata ja kanavoida Sveitsin puiston nykyisiä käyttömuotoja siten, että puiston erityispiirteet ja luonto säilyvät.”

Luonnonsuojelualueen lisäksi Sveitsinpuiston alueeseen kuuluu 180 ha muita alueita. Yhdessä nämä muodostavat 276 hehtaarin kokoisen virkistysaluekokonaisuuden.

Sveitsinpuisto on jaettu vuonna 2016 hyväksytyssä ja käyttöönotetussa hoito- ja käyttösuunnitelmassa kolmeen metsänhoitovyöhykkeeseen; kulttuurivyöhyke, puistometsävyöhyke ja luonnonmetsävyöhyke. Näistä kulttuurivyöhyke sijaitsee kokonaan luonnonsuojelualueella. Puistometsä- ja luonnonmetsävyöhykkeet ulottuvat sekä luonnonsuojelualueelle että sitä ympäröiville Sveitsinpuiston virkistysalueelle.

Puustoa voidaan hoitaa kulttuuri- ja puistometsävyöhykkeiden alueella, mutta luonnonmetsävyöhykkeellä puustoon voidaan koskea ainoastaan rakennettujen väylien reunoissa.

Metsänhoitotoimenpiteitä saa suorittaa vuosittain ajalla 1.8. - 31.3., pesimäkauden ulkopuolella.

Puiston käyttäjien turvallisuudelle vaaraa aiheuttavien puiden poisto voidaan kuitenkin suorittaa tarvittaessa muunakin vuodenaikana.

2. PUISTON ERI VYÖHYKKEET

Kulttuurivyöhyke

Kulttuurivyöhyke sijoittuu kokonaan luonnonsuojelualueelle, suppien ympäristöön ja kiertää suuremman supan eli Sveitsin lukon. Kulttuurivyöhykkeen pinta-ala on 11 ha. Kulttuurivyöhyke käsittää kulttuurihistoriallisesti arvokkaat ja matkailullisesti keskeisimmät alueet supan ympäristössä. Tämä maisemallisesti puiston tärkein alue on ollut jo 1870-luvulta alkaen matkailukohteena ja todennäköisesti antanut aiheen Sveitsi-nimen käytölle.

Kulttuurivyöhykkeellä on Staudingerin muistokivi ja vanhoja kiviporrasrakenteita. Sveitsinpuistoon suunniteltu, alueen kulttuurihistoriaa esittelevä kulttuuripolku ja osin luontopolku sijoittuvat vyöhykkeelle. 

Kulttuurivyöhykkeellä metsänhoidon tavoitteena on maisemanhoito ja erämainen vaikutelma, eräänlainen muuttumattomuuden illuusio, jossa metsän käsittelyn ja ihmiskäden jäljet näkyisivät mahdollisimman vähän.

Vaikutelma saadaan aikaan pienipiirteisillä, mutta taajaan toistuvilla hoitotoimenpiteillä. Sveitsin lukkojen jylhät maastonmuodot pidetään havaittavina ja paisterinteen harjukasvillisuuden elinvoimaisuudesta huolehditaan.

Sveitsin lukon pohja pidetään avoimena alueena. Vanhan, osittain jopa 150 vuotiaan harjumännikön elinvoimaa pidetään yllä poistamalla kilpailevaa kasvillisuutta. Männikkö pidetään riittävän harvana, jotta uusien, pitkälatvuksisten maisemamäntyjen kehittyminen on mahdollista. 

Tuulen kaatamat maapuut ja turvallisilla paikoilla myös kelot ja pökkelöt antavat erämaista vaikutelmaa. 

Yksittäisiä kaadettuja runkoja jätetään kehittymään lahopuuksi, mutta polkujen varsille ei jätetä pätkittyjä runkoja. Hakkuujäte kerätään vyöhykkeeltä pois. Luonnonhoitotoimenpiteet tehdään metsurityönä.

Vyöhykkeelle ei tehdä erillisiä ajouria puutavaran ja hakkuujätteen kuljetusta varten, vaan työssä käytetään olemassa olevaa reittiverkostoa. Riittävän lumipeitteen aikana koneilla voidaan liikkua myös käytävien ulkopuolella. 

Käyttäjiä kehotetaan pysymään olemassa olevilla poluilla, jotta pohjakasvillisuuden tuhoutuminen ei jatkuisi. Käytävien varsilla kiinnitetään huomiota aluspuuston ilmeeseen, esim. vaurioituneet versot poistetaan. 

Puistometsävyöhyke

Puistometsävyöhyke sijoittuu luonnonsuojelualueella hotellin, koulujen ja uimalan ympäristöön ja muualla Sveitsinpuistossa virkistyskäytön kannalta oleellisille alueille. Puistometsävyöhykkeen pinta-ala on kaikkiaan 128 ha, josta luonnonsuojelualueella on n. 21 ha.

Puistometsävyöhykkeellä otetaan erityisesti huomioon esteettiset ja virkistyskäytön näkökohdat ja metsänhoidolla pyritään edistämään mm. marjastusmahdollisuuksia.

Marjametsät pidetään riittävän avoimina, jotta puolukka ja mustikka menestyvät. Metsänhoito tehdään jatkuvan kasvun periaatteilla siten, että metsistä kehittyy eri-ikäisiä ja monilajisia. Hakkuujäte kerätään pääosin pois etenkin käytävien varsilta. Hakkuujäte voidaan myös hakettaa työmaalla, mutta hakekasojen syntymistä tulee välttää. Tuulenkaadot ja osa kaadetuista rungoista jätetään maapuiksi. Käytävien varteen ei jätetä katkaistuja runkoja. Kelot ja pökkelöt säästetään siellä, missä se on turvallista.

Käytävien varsilla aluspuustoa hoidetaan säännöllisesti riittävän näkyvyyden turvaamiseksi.

Erillisiä ajouria ei avata luonnonsuojelualueella, vaan puutavaran ja hakkuujätteen kuljetus tehdään olemassa olevaa käytäväverkostoa pitkin. Riittävän lumipeitteen aikana koneilla voidaan liikkua myös käytävien ulkopuolella.

Luonnonmetsävyöhyke

Luonnonmetsävyöhyke sijoittuu Sveitsinpuiston lajirikkaimmille ja luontoarvoiltaan parhaille alueille. Luonnonmetsävyöhyke sisältää lähteikköalueet, purojen varret ja vanhat metsät sekä kaksi liito-oravan reviiriä. Suojelualueen ulkopuolella luonnonmetsävyöhyke noudattelee linnustoselvityksessä tehtyä linnuston kannalta arvokkaimpien alueiden rajausta ja siihen sisältyy myös vuonna 2012 selvitetty, vinttikoiraradan itäpuolella oleva arvokas elinympäristö. Luonnonmetsävyöhykkeen pinta-ala on 94 ha, josta 64 ha sijaitsee luonnonsuojelualueella ja 30 ha luonnonsuojelualueen ulkopuolella. 

Luonnonmetsävyöhykkeen metsänhoidon tavoitteet lähtevät luontoselvityksistä. Virkistyskäyttö on lähtökohtana vain rakennettujen käytävien varsilla. Pääosa alueesta saa kehittyä luonnontilaisena.

Avoimet alueet

Sveitsinpuiston alueella on myös 43 ha avoimia alueita, joita ei hoideta metsänhoidollisin toimenpitein. Avoimia alueita ovat mm. Sveitsin lukon pohja-alue, vanha palstaviljelyalue puiston eteläosassa ja Sveitsin koiraharrastusalue puiston pohjoisosassa.

Kartta vyöhykkeistä

3. SVEITSINPUISTON RAKENNETUT VÄYLÄT

Virkistyskäyttö on lähtökohtana rakennettujen ulkoiluväylien reunavyöhykkeiden hoidossa. Metsänhoitotoimet rajataan luonnonmetsävyöhykkeellä turvallisuuden kannalta välttämättömiin, pystyyn kuolleiden, käytävälle mahdollisesti kaatuvien puiden poistoon sekä käytävän reunojen pensaskerroksen harventamiseen niin, että näkyvyys sivuille riittää ylläpitämään liikkujan turvallisuuden tunnetta.

Kulttuuri- ja puistometsävyöhykkeillä väylien reunametsissä noudatetaan ed. ohjeistuksen lisäksi kyseisen metsikkökuvion hoito-ohjeita.

Väylien reunojen hoitovyöhykkeen leveydet ovat 0-5 metriä kummallakin puolella.

Sveitsinpuiston hoito- ja käyttösuunnitelma on luettavissa kokonaisuudessaan täällä: https://www.hyvinkaa.fi/globalassets/asuminen-ja-ymparisto/puistot-metsat-ja-leikkipaikat/liitteet/vahvistettu_sveitsinpuiston_hks_raportti_liitteineen_kesakuu2016_ympla_ely.pdf

Päivitetty 7.12.2021