Hämis ry.

Hämis ry. on kotien ja koulun yhteistyön kehittäjä. Sen avulla on mahdollista tarjota koululle ja oppilaille toimintaa, jota ei yksistään koulun voimin voi syntyä. Hämis ry:n tavoitteena on järjestää toiminnallisia tapahtumia ja erilaisia teematilaisuuksia. Tavoitteena on myös varainhankinta eri tavoin. Kertyneillä varoilla Hämis ry. yhteistyössä koulun kanssa pyrkii parantamaan lasten oppimisympäristöä.

 

 

Yhteystiedot lukuvuonna 2018-2019

Yhteydenotot hamis.vanhempainyhdistys@gmail.com

Johtokunnan jäsenet:

Nina Väyrynen (puheenjohtaja)

Sarianne Jyrkkänen (sihteeri)

Satu Ala-Anttila

Marjukka Syrjämäki

Pauline Laitia

Sanna Tummunki

Marika Koskenkanto

Susa Meltola

Jani Joensuu

Parvathi Willberg

 

Hämeenkadun koulun vanhempainyhdistyksen säännöt

1§ Yhdistyksen nimi on Hämeenkadun koulun koti-kouluyhdistys Hämis ry. ja se toimii Hyvinkään Hämeenkadun koulun yhteydessä. Yhdistyksen kotipaikka on Hyvinkää.

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on: - edistää oppilaiden, vanhempien ja koulun yhteistoimintaa - tukea koteja ja kouluja niiden pyrkimyksessä luoda lapselle hyvä oppimis- ja kasvuympäristö sekä edistää heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystään - tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä - toimia oppilaiden vanhempien yhteistyöelimenä

3§ Yhdistyksen jäseninä voivat olla Hämeenkadun koulun oppilaiden vanhemmat ja huoltajat, koulun oppilaat, opettajat, henkilökuntaan kuuluvat ja henkilöt, jotka myönteisesti auttavat yhdistystä sekä yhdistyksen hallituksen hyväksymät muut henkilöt.

4§ Tarkoitustensa toteuttamiseksi yhdistys: - perehtyy koulun kasvatustavoitteisiin ja toimintaan - tekee esityksiä ja aloitteita - ottaa yhteyttä viranomaisiin tarpeellisten uudistusten aikaansaamiseksi - pitää yllä yhteyksiä koulun henkilöstöön sekä muihin koulun hyväksi toimiviin yhteisöihin - käsittelee kokouksissaan kodin ja koulun yhteistyötä edistäviä asioita - harjoittaa tiedotustoimintaa ja järjestää koulutustoimintaa yhdistyksen jäsenille ja oppilaiden vanhemmille - tukee tarvittaessa toiminnallisesti tai taloudellisesti oppilaiden kasvatus-, oppimis- ja harrastetoimintaa - järjestää neuvottelu-, keskustelu-, huvi- ja juhlatilaisuuksia

5§ Yhdistys on poliittiisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

6§ Yhdistyksen jäsenmaksun suuruudesta ja perimisestä päättää yhdistyksen vuosikokous vuosittain. Ensimmäisessä vuosikokouksessa päätetään perustamisvuoden sekä sitä seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus.

7§ Toimintaansa varten yhdistys pyrkii saamaan varoja julkisista avustuksista, keräämällä jäsenmaksua, järjestämällä asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia, juhlia ja keräyksiä. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

8§ Yhdistyksen vuosikokous pidetään syys- tai lokakuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat: 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. 3. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä toiminta- ja tilikaudelta. 4. Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen johtokunnalle ja muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto antaa aiheen. 5. Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle. 6. Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan toimintavuoden hallintoa ja tilejä. 7. Vahvistetaan jäsenmaksun kerääminen ja jäsenmaksun suuruus. 8. Vahvistetaan talousarvio kuluvaa toimintavuotta varten. 9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvaa toimintavuotta varten. 10. Päätetään mahdollisesta ilmoituslehdestä. 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 12. Kokouksen päättäminen.

9§ Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin johtokunta sen katsoo aiheelliseksi tai vähintään 1/7 jäsenistä.

10§ Kutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä kirjallisesti jokaiselle jäsenelle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta. Tai ilmoitettava kokouksesta vuosikokouksen määräämässä lehdessä niinikään vähintään seitsemää vuorokautta aiemmin.

11§ Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu 10 jäsentä, jotka vuosikokous valitsee. Johtokunnan jäsenet valitaan vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja heistä puolet on vuosittain vuorollaan erovuorossa. Ensimmäisenä vuonna erovuoroiset ratkaistaan arvalla. Johtokunnan jäsenistä yksi valitaan, mikäli mahdollista, opettajien piiristä. Johtokunnan kokous voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden johtokunnan kokouksiin koulun rehtorille ja kahdelle oppilaalle. Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Johtokunta voi valita sihteerin ja rahastonhoitajan joko keskuudestaan tai ulkopuolelta johtokunnan. Johtokunta on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä muuta johtokunnan jäsentä on paikalla. Johtokunnan tulee puheenjohtajan tai hänen poissa ollessaan, varapuheenjohtajan kutsusta kokoontua vähintään kaksi kertaa toimikauden aikana.

12§ Yhdistyksen johtokunta voi asettaa erikseen määrittelemiään tehtäviä varten toimikuntia ja jaostoja, jotka ovat vastuussa toimistaan johtokunnalle.

13§ Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan tai johtokunnan määräämän muun toimihenkilön kanssa.

14§ Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on 1.8.-31.7. Tilinpäätös ja toimintakertomus tulee antaa elokuun loppuun mennessä tilintarkastajille tarkastettavaksi. Heidän tulee hyvissä ajoin ennen vuosikokousta antaa yhdistyksen johtokunnalle vuosikokoukselle osoitettu kertomus suorittamastaan yhdistyksen tilien ja hallinnon tarkastuksesta.

15§ Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on päätettävä yhdistyksen kokouksessa vähintään ¾ äänen enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa ¾ äänen enemmistöllä annetuista äänistä. 16§ Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat Hämeenkadun koulun oppilaiden hyväksi yhdistyksen viimeisen kokouksen päättämällä tavalla. 17§ Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

Päivitetty 14.3.2019