Hyvinkään lukion järjestyssäännöt 1.8.2021 alkaen

1 § Lukion opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti, käyttäydyttävä asiallisesti ja hyvien tapojen mukaisesti, noudatettava lukion järjestyssääntöjä ja käsiteltävä huolellisesti lukion omaisuutta.

2 § Vilppi, vilpillinen menettely tai vilpin yritys tai niissä avustaminen niin kurssin aikana kuin kurssikokeessa ovat kiellettyjä. Vilpiksi katsotaan myös tehtävän tai tuotoksen suora kopiointi internetistä tai muista lähteistä. Vilpiksi katsotaan myös tehtävän teettäminen toisella ja tehtävän tekeminen toiselle.

3 § Toisten omaisuutta ei saa luvatta ottaa tai käyttää eikä vahingoittaa. Vahingon aiheuttaja on vastuussa teostaan.

4 § Kulkuvälineet säilytetään niille varatuilla paikoilla. Polkupyörät säilytetään lukittuina pyörätelineissä. Sisääntuloväylät on oltava vapaina hälytysajoneuvoille. Kulkuväylät lukion sisällä on oltava vapaina.

5 § Koulun alueelle ei saa tuoda häiritseviä tai vaarallisia aineita tai esineitä.  Tupakointi ja päihteiden tai huumeiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on kielletty koulualueella, muualla tapahtuvan opiskelun yhteydessä ja opiskeluun liittyvien tilaisuuksien aikana.

6 § Oppitunneilla tietokoneita ja muita päätelaitteita käytetään opiskeluun. Jokainen huolehtii omien päätelaitteidensa (tietokone, älypuhelin) tietoturvasta ja noudattaa omalla toiminnallaan hyviä tietoturvakäytäntöjä, esimerkiksi pitää salasanansa vain omana tietonaan.
Hyvinkään kaupungin tietoliikenneverkkoon saa kytkeä vain opiskeluun liittyviä päätelaitteita.
Käyttäjätunnuksia, päätelaitteita tai tietoverkkoa ei saa käyttää laittomaan tai luvattomaan toimintaan, kuten esimerkiksi tietoturva-aukkojen etsimiseen, oikeudettomaan salauksen purkamiseen, tietoliikenteen kopiointiin tai muuttamiseen tai tietojärjestelmiin tunkeutumiseen.
Tietoverkkoa ei saa käyttää sopimattomien materiaalien katseluun, levittämiseen tai säilyttämiseen.
Kaikista havaituista tai epäillyistä tietoturvallisuuden puutteista ja väärinkäytöksistä tulee viiveettä ilmoittaa koulun johdolle.

7 § Elektronisten laitteiden käyttö ilman opettajan lupaa on kielletty. Koetilanteissa mobiililaite ei saa olla lainkaan esillä tai se voi johtaa kokeen hylkäämiseen. Ylioppilaskirjoituksissa mobiililaitetta ei saa tuoda kirjoitustilaan.

8 § Säännön rikkomisesta voi seurata rehtorin puhuttelu, kurssin hylkääminen, lukiolain mukainen kirjallinen varoitus tai määräaikainen lukiosta erottaminen.

Poissaolot

Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. (Lukiolaki § 25)

Kaikki poissaolotunnit on selvitettävä välittömästi Wilmassa. Mikäli opiskelija on poissa yli kaksi tuntia kurssilta, opettaja arvioi yhdessä opiskelijan kanssa, onko kurssin jatkaminen mahdollista.

Oikeus suorittaa kurssi voidaan myös evätä liiallisten poissaolojen vuoksi riippumatta poissaolon syystä, jos opettaja katsoo ettei hän voi arvioida kurssia puuttuvan näytön vuoksi.

Sairauspoissaolon kestäessä yli kolme päivää opiskelijan tulee toimittaa lääkärin tai terveydenhoitajan todistus sairaudesta rehtorille. 

Ennalta tiedettyihin poissaoloihin anotaan hyvissä ajoin ryhmänohjaajan tai rehtorin lupa. Anomus ryhmänohjaajalle tehdään Wilmassa ja rehtorille lukion kotisivulta tai kansliasta saatavalla lomakkeella. Mikäli poissaolo kestää yli viisi päivää anomus tehdään rehtorille, muussa tapauksessa ryhmänohjaajalle.

Ilmoitus huoltajalle kurssin keskeytymisestä

Mikäli osoittautuu, ettei opiskelija voi jatkaa kurssia, opiskelijalle ja huoltajalle lähetetään ilmoitus Wilmassa. Tällainen ilmoitus voidaan lähettää myös 18 vuotta täyttäneiden opiskelijoiden huoltajalle, jos opiskelija on antanut tähän luvan.

Koeviikolla sairaustapauksissa tarvitaan lääkärin- tai terveydenhoitajan todistus tai huoltajan soitto rehtorille.

Mikäli opiskelija on poissa kurssikokeesta ja hänellä on siitä asianmukainen, hyväksyttävä todistus, voidaan hänet tällöin jättää arvostelematta siihen saakka, kunnes kurssikoe on suoritettu. Jaksotodistukseen merkitään siksi aikaa K (kurssi on käyty läpi mutta koe suorittamatta). Jos opiskelija on muutoin suorittanut kurssin, mutta on poissa kurssiin kuuluvasta kokeesta ilman hyväksyttävää syytä, opiskelijan kurssisuoritusta ei arvostella.

Päivitetty 21.6.2021