Teatteritaide

Teatteritaide on sekä taito- että taideaine, jossa opiskelija saa kokonaisvaltaisen kosketuksen draamalliseen ilmaisuun ja oppii teatterin peruselementit. Opetuksessa käsitellään draamallisen kommunikoinnin taitoja, tutustuu teatterin laajaan kenttään yleisesti ja tarkemmin sen muutamaan alalajiin, sekä oppii ymmärtämään teatteria kokemusten, elämysten ja tiedon avulla. Opiskelijaa ohjataan yhteistoimintaan ja myönteiseen vuorovaikutukseen sekä kasvatetaan häntä taiteen kulttuuriperinnön vaalimiseen ja kehittämiseen. Opetuksen tavoitteena on, että opiskelija rohkaistuu taiteelliseen ajatteluun ja toimintaan, mielikuvituksen käyttöön, tunteiden ilmaisuun sekä valintojen ja päätösten tekoon eri teatteritaiteen osa-alueilla.

Kuntakohtaiset soveltavat kurssit

1. Näyttämöilmaisun peruskurssi (Tta1)

Kurssilla kehitetään opiskelijan ilmaisu-ja vastaanottokykyä, ohjataan opiskelijaa sekä yksilö-että ryhmätoimintaan ja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin. Pyritään saavuttamaan ryhmän sisäinen luottamuksen ja turvallisuuden ilmapiiri, joka osaltaan kannustaa opiskelijaa yrittämään. Keskeisinä osatekijöinä ovat ilmaisulliset ja näyttämölliset taidot sekä sosiaalinen osaaminen.

2. Näyttämöilmaisun jatkokurssi (Tta2)

Jatkokurssilla syvennetään peruskurssilla hankittuja tietoja ja taitoja. Pyritään itseilmaisun yhä suurempaan vapautumiseen ja siirrytään kohti varsinaisia esiintymistilanteita, joissa mukana yleisö.

3. Teatteriproduktion valmistelu (Tta3)

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija kokonaisen teatteriesityksen valmistamiseen. Kurssilla käytetään ja syvennetään peruskursseilla opittuja taitoja ja jatketaan edelleen erilaisten teatteri-ilmaisun harjoitteiden tekemistä päämääränä valmis teatteriesitys.

4. Teatteriproduktion toteutus (Tta4)

Kurssin tavoitteena on jatkaa edellisellä kurssilla aloitettua teatteriesityksen valmistamista. Pääpaino kurssin aikana on valitun näytelmän esittäminen

Päivitetty 30.5.2020