5. Hyvinkään kauppalan suuri päivä

Hyvinkään kauppalan vesijohtolaitos valmistunut

Virallinen vastaanotto tapahtui viime torstaina

Viime torstai muodostui Hyvinkään kauppalan kunnalliselle elämälle yhdeksi merkkipylvääksi sen nuorella elämäntaipaleella. Tällöin syyskuun 20. päivänä 1945, luovutti vesijohtolaitoksen rakentaja Oy. Yleinen Insinööritoimisto virallisesti kauppalalle vastavalmistuneen vesijohdon runkoverkoston.

Merkkipäivän kunniaksi oli kauppalan toimitalo juhlaliputettu. Kello 15.00 järjesti kauppala toimitalossaan työntekijöille juhlatilaisuuden vesijohtolaitoksen valmistumisen johdosta. Juhlassa pitämässään puheessa kauppalanjohtaja Jorma Tuominen kosketteli vesijohtolaitoksen merkitystä kauppalassa esittäen samalla kauppalanhallituksen ja valtuuston kiitokset työntekijöille suoritetusta työstä. Tilaisuudessa oli voileipä ja korviketarjoilu.

Kutsuvieraiden tutustuminen vesijohtolaitokseen

Kello 17.00 kokoontui kauppalan toimitaloon huomattava kutsuvieraiden joukko läsnäolollaan kunnioittamaan juuri valmistuneen vesijohtolaitoksen runkoverkoston vastaanottoa kauppalalle. Kutsuvieraina oli saapuvilla Uudenmaan läänin maaherra kenraalimajuri Martola, Rautatiehallituksen pääjohtaja kenraalimajuri Roos, Rautatiehallituksen ylijohtaja Lehtinen, lääninneuvos Eskelä, hallitusneuvos Mantere, Helsingin kaupungin vesijohtolaitoksen johtaja, tohtori Lilja, kaupungininsinööri Linnavuori sekä naapurikauppalojen Riihimäen, Keravan, Karkkilan, Lohjan ja Karjaan edustajat. Kauppalan toimitalolta suuntautui matka autolla Sveitsissä olevalle vesijohtolaitokselle, johon tutustuttiin kauppalanjohtaja Jorma Tuomisen opastuksella.

Vesijohtolaitoksella selosti vesijohtolaitoksen rakentajan, Oy. Yleisen Insinööritoimiston puolesta vesijohtolaitoksen koneellista puolta töitä johtanut insinööri O. Makkonen. Kun vielä oli tutustuttu Sveitsin harjulla sijaitsevaan vesitorniin, palasivat kutsuvieraat takaisin kauppalaan. Kauppalasta jatkui matka pikaisella tutustumiskäynnillä valtion rautateiden keskuskonepajan alueella.

Kello 18.30 tarjosi kauppala kutsuvieraille päivällisen Osuusliike Ahjon ravintolassa. Tilaisuudessa kauppalanjohtaja Jorma Tuominen tervehdyssanojensa yhteydessä selosti vesijohtolaitoksen syntyä ja tarpeellisuutta kauppalalle. Mainiten m.m. että normaalioloissa ei tapahtuma olisi niin merkillinen. Sen sijaan se nyt sota-ajan vaikeudet huomioon ottaen on saavutus alallaan. Keväällä 1941 myönsi eduskunta lopullisesti tarpeelliset määrärahat keskuskonepajan rakentamista varten Hyvinkäälle. Tämä pani sitten kauppalan hallituselimet määrätietoisesti työskentelemään vesijohtolaitoksen rakentamiseksi paikkakunnalle. Työt aloitettiin syyskuussa vuonna 1943. Sota-ajan vaikeuksien, työvoiman ja materiaalin puutteen vuoksi on työn suoritukseen kulunut noin 2 vuotta. Vesi- ja viemärijohtoverkostojen uomien kaivuuhan jouduttiin suorittamaan pääasiallisesti kokonaan naistyövoimalla ja heikompitehoisella vanhemmalla miestyövoimalla.

Vesijohtolaitoksen sodanaikaista rakentamista on eräillä tahoilla arvosteltu, mutta nyt voidaan todeta, että tällä kertaa on jo kustannuksista säästetty toinen puoli siitä mitä se nyt rakennettaessa tulisi maksamaan. Vesijohtolaitos on nimittäin tullut maksamaan 12.700.000 markkaa, kustannusarvion ollessa v. 1943 10.500.000 markkaa. Runkoverkosto käsittää 10,5 km ja talojohtoja on rakennettu lähes 1,5 km. On myöskin erikoisesti kiinnitettävä huomiota vesijohtolaitoksen antamaan paloturvallisuuteen ja terveydellisiin seikkoihin nähden. Konepajan lisäksi on samalla monta muuta teollisuuslaitosta sijoittanut tuotantolaitoksiaan paikkakunnalle. Kauppalanjohtaja Tuominen kiitti erityisesti rautatiehallitusta siitä tuesta mikä siltä taholta on saatu vesijohtolaitoksen hyväksi, ja tämän tuen turvin ollaankin vesijohtolaitos saatu tänne. Samoin kiitti puhuja myöskin Oy. Yleistä Insinööritoimistoa hyvin suoritetusta työstä.

Vieraiden puolesta lausuivat onnittelunsa ja kiitoksensa kauppalalle maaherra Martola, rautatiehallituksen pääjohtaja Roos, Helsingin kaupungin vesijohtolaitoksen johtaja, tohtori Lilja, Oy. Yleisen Insinööritoimiston johtaja, Insinööri Kreuger, sisäasianministeriön hallintoneuvos Mantere, esittäen hän myöskin samalla tilaisuuteen saapumasta estyneen sisäministeri Leinon terveiset ja onnittelut.

Lääninneuvos Eskelä esitti puheensa yhteydessä m.m. eräitä kunnalliselta alalta kiintoisia tietoja seuraavasti: … Mitä erityisesti Hyvinkään kauppalaan tulee, on todistuksena tällaisesta kaukonäköisyydestä pidettävä sitä työsuoritusta, jonka tulosten vastaanottoa olemme saaneet kutsun tulla tänne viettämään.

Samalla kun esitän kauppalalle vilpittömät onnitteluni sen vesijohtolaitoksen valmistumisen johdosta, haluan erityisesti kiinnittää huomiota siihen että puheenaoleva työ on suurelta osaltaan tullut suoritetuksi aivan poikkeuksellisen vaikeiden olosuhteiden vallitessa, josta syystä ne henkilöt, töiden teknillinen johto, kauppalanhallitus ja kauppalanjohtaja, jotka ovat lähinnä olleet vastuussa tämän yrityksen onnellisesta loppuunsaattamisesta ansaitsevat siitä kauppalan kaikkien niiden asukkaiden, jotka pääsevät nauttimaan vesijohdon heille suomista eduista, jakamattoman kiitoksen ja tunnustuksen.

(Kuvaus Hyvinkään kauppalan vesijohtolaitoksen virallisesta vastaanottotilaisuudesta 20.9.1945. Hyvinkään Sanomat 25.9.1945).

Päivitetty 14.2.2022

HYVINKÄÄN VESI 
Kerkkolankatu 42,
05800 Hyvinkää 
PL 24, 05801 HYVINKÄÄ 
p. 019 459 11* (kaupungin vaihde)


Laskutus:
ma-pe 9-15
040 832 5353
vesihuolto@hyvinkaa.fi

Muut palvelut
ma-to 7-16, pe 7-14