Asumajätevesistä poikkeavat jätevedet

Hyvinkään Veden johtokunta on kokouksessaan 11.5.2004 hyväksynyt noudatettavaksi asumajätevesistä poikkeavien jätevesien laskulupaehdot.

Laskulupaehdot

  • Kaupungin viemäriin ei saa johtaa sellaisia aineita, jotka laskeutuvat viemäriin, kuten hiekkaa, soraa, multaa, hiontajätteitä tai metallilastuja eikä myöskään sellaista, mikä voi tukkia viemäreitä tai pumppuja, kuten puukappaleita, tekstiili- tai kumipalasia, karvoja, lastuja tai teurasjätteitä.
  • Kaupungin viemäristöön ei saa johtaa erittäin helposti syttyviä veteen liukenemattomia liuottimia (esim. dietyylieetteri, petrolieetteri, sykloheksaani).
  • Kaupungin viemäriin ei saa johtaa terveydelle vaarallisia ja veteen liukenemattomia aineita mm. valtioneuvoston päätöksen n:o 363 pykälissä 3 – 5 mainittuja (esim. kloroformi, dikloorimetaani, trikloorietaani, hiilitetrakloridi).
  • Helposti syttyviä ja terveydelle vaarallisia, veteen liukenemattomia liuottimia (esim. bensiini, bentseeni, tärpätti, tinneri, tolueeni, ksyleeni) voidaan johtaa kaupungin viemäriin pesunestejätteessä vain niin, että ko. liuottimien yhteismäärä on enintään 3 mg/l.
  • Syttyviä, veteen liukenemattomia mm. huolto- ja korjaustoiminnassa käytettäviä liuotinseoksia (aromaattisten yhdisteiden enimmäispitoisuus 20 %, leimahduspiste yli 35  °C, tiheys enintään 0,85 kg/l) voidaan johtaa kaupungin viemäriin pesunestejätteessä vain niin, että liuoksen kokonaishiilivetypitoisuus on enintään 200 mg/l.
  • Palavia, vesiliukoisia aineita, kuten metanolia, etanolia, asetonia ja propanolia, voidaan johtaa kaupungin viemäriin niin, että kyseisten aineiden kokonaispitoisuus on enintään 500 mg/l ja kokonaismäärä teollisuuslaitoksesta enintään 10 kg/h.
  • Kaupungin viemäriin johdettavan veden pH-arvon tulee olla välillä 6 – 11 ja lämpötilan alle 40 °C.
  • Kaupungin viemäriin johdettavan veden tulee olla sellaista, että seuraavassa taulukossa esiintyvien aineiden pitoisuus johdettavassa vedessä tai aineen määrä ei saa olla taulukon raja-arvoa suurempi

Aine

Enimmäis-
pitoisuus

Enimmäis-
määrä

Elohopea                  

0,01 mg/l

1,5 g/d

Kadmium

0,01 mg/l

2,5 g/d

Kromi

1,0 mg/l

250 g/d

Kromi, kuusiarvoinen

0,1 mg/l

-

Kupari

2,0 mg/l

500 g/d

Lyijy

0,5 mg/l

120 g/d

Nikkeli

0,5 mg/l

80 g/d

Sinkki

3,0 mg/l

1200 g/d

Arseeni

0,1 mg/l

250 g/d

Hopea

0,2 mg/l

250 g/d

Seleeni

1,0 mg/l

1200 g/d

Tina

2,0 mg/l

1200 g/d

Syanidi

0,5 mg/l

2500 g/d

Alkoholit 1)

500 mg/l

10 kg/h

Sulfaatti

400 mg/l

 

Sulfidi

5 mg/l

 

Magnesium

300 mg/l

 

Ammonium

50 mg/l

 

Kloridi

2000 mg/l

 

Rikkihiili

10 mg/l

 

Tensidit

25 mg/l

 

Mineraaliöljyt

50 mg/l

 

Öljyt ja rasvat  2)

Tapauskohtainen

 

          1)  Alkoholit ja niihin verrattavat vesiliukoiset biologisesti helposti hajoavat aineet, kuten aldehydit, esterit ja ketonit

          2)  Eläin- ja kasvisrasvapohjaiset yhdisteet

Teollisuuslaitoskohtaisissa laskuluvissa voidaan antaa myös muita raja-arvoja ja ehtoja, jos teollisuuslaitoksen vesi sisältää puhdistukselle tai viemäristölle vahingollisia aineita, joita harvinaisuutensa takia ei ole edellä käsitelty tai määrät ovat niin suuria, että erityisehtoja tarvitaan esim. veden CODCr-pitoisuudelle.

Kaikki edellä olevissa ehdoissa olevat pitoisuuksien raja-arvot on tarkoitettu sellaisenaan teollisuuslaitoksen toiminnasta muodostuville jätevesille, joita ei ole tarkoituksellisesti laimennettu esim. saniteetti-, jäähdytys-, kuivatus- tai sadevesillä.

Edellä esitetyt raja-arvot ovat vähimmäisvaatimuksia, jotka jokaisen kunnan viemäriverkostoon vettä johtavan teollisuuslaitoksen tulee täyttää. Jos teollisuuslaitoksen jätevesimäärä tai kuormitus on suuri (yli 10 %) suhteessa sen puhdistamon kokonaisvesimäärän tai kuormituksen, johon teollisuuslaitoksen jätevedet menevät, voidaan jäteveden johtamissopimuksissa tarvittavilta osiltaan soveltaa myös tiukempia ehtoja ja raja-arvoja.

Päivitetty 11.11.2022

HYVINKÄÄN VESI 
Kerkkolankatu 42,
05800 Hyvinkää 
PL 24, 05801 HYVINKÄÄ 
p. 019 459 11* (kaupungin vaihde)


Laskutus:
ma-pe 9-15
040 832 5353
vesihuolto@hyvinkaa.fi

Muut palvelut
ma-to 7-16, pe 7-14