Hyvinkään Veden historiaa

Vesijohtolaitoksen vaiheita Hyvinkään kauppalan aikaan vuosina 1926–1959

Arkeologiset kaivaukset ovat osoittaneet, että rakennettujen järjestelmien avulla vettä johdettiin kylpylöihin jo Induksen kulttuurien aikaan eli noin 2000 vuotta eaa. Nämä järjestelmät ovat vanhimpia tunnettuja esimerkkejä ainakin jossain määrin keskitetystä vedenhankinnasta.1

Suomessa varsinainen vesilaitostoiminta alkoi Helsingissä vuonna 1876 ja Tampereella vuonna 1898. Muut nykyiset vesilaitokset ovat aloittaneet toimintansa 1900-luvulla. 1930-luvun loppuun mennessä vesilaitostoiminta oli alkanut useimmissa kaupungeissa ja vajaassa puolessa silloisista kauppaloista.1

Hyvinkään kauppalassa puhdas vesi oli kaivojen varassa 1940-luvun puoliväliin saakka. Vesijohtolaitoksen puuttuminen esti korkeampien talojen rakentamisen ja teollisuuslaitosten saamisen. Kunnallista viemäriverkostoa oli rakennettu vähitellen 1930-luvun alkupuolelta lähtien.

Oy. Yleinen Insinööritoimisto Helsingistä suoritti vuosina 1940–1942 pohjavesitutkimuksia Sveitsin harjun kupeella, jolloin löydettiin kaksi vesipaikkaa avonaisten lähteiden luota, joista saatiin vettä riittävän paljon, ja joiden vesi oli myös kokoonpanoltaan erinomaista.

Vesijohtolaitoksen suunnitteli pohjavesitutkimusten perusteella samainen insinööritoimisto vuosina 1942–1943 ja vesijohtolaitos rakennettiin myös heidän toimestaan vuosina 1943–1945. Varsinainen vesilaitostoiminta Hyvinkään kauppalassa alkoi siten vuoden 1946 alusta.

Vesijohtolaitos käsitti alkuvaiheessa yhden raakavesikaivon, pumppuhuoneen, puisen, tilavuudeltaan 600 m3, vesitornin ja noin 12,5 km vesijohtoverkostoa. Viemäriverkostoa oli rakennettu lisää rinnan vesijohtoverkoston.

Veden kulutuksen voimakas kohoaminen johti vesijohtolaitoksen laajentamiseen jo vuonna 1947. Puinen alunalkaenkin väliaikaiseksi suunniteltu vesitorni sortui kesäkuussa 1951 vain hetkeä ennen kuin uusi, tilavuudeltaan 1200 m3, Ammattikoulun vesitorni saatiin käyttöön.

Kauppalan rakennustoimistolle, jonka alaisuuteen vesijohtolaitoskin kuului, rakennettiin varikko Torikadun varrelle vuonna 1949. Uusi vedenottoalue löydettiin lentokentän pohjoispuolelta, Hausjärven kunnan Erkylän kylästä, vuonna 1950. Kauppalan ensimmäinen likavedenpuhdistuslaitos valmistui Rääkänpäähän vuonna 1952, johon johdettiin jätevedet kauppalan keskustan alueelta.

Helsingin kaupungin vesijohtolaitos tutki 1940-luvulta lähtien Vantaanjoen vesistöalueen säännöstelemistä Suur-Helsingin vedensaannin turvaamiseksi. Säännöstelyaltaina Hyvinkään maalaiskunnassa toimivat Kytä-, Suoli-, ja Hirvijärvet. Hankkeen tuloksena valmistui Kytäjärvenpato vuonna 1952.

Erkylästä löydetty vedenottoalue jätettiin toistaiseksi reserviin ja vuonna 1953 pohjavesitutkimuksia toteutettiin Hyvinkäänkylän alueella Vantaanjoen varrella, jonne rakennettiin Hyvinkäänkylän pumppuasema vuonna 1956. Hyyppärän likavedenpuhdistuslaitos otettiin käyttöön vuonna 1957, johon johdettiin puolestaan kauppalan pohjoisosien jätevedet.

Toisen vesitornin suunnittelemiseksi järjestettiin kutsukilpailu vuonna 1958. Kauppalanvaltuusto päätti vesitornin rakentamisesta Puolimatkaan vuonna 1959, mutta hanketta siirrettiin toistaiseksi.

Vuoden 1959 päättyessä vesijohtoverkostoa oli rakennettu 69.623 m ja veden kulutus oli 1.208.170 m3/a

Viemäriverkostoa oli tuolloin rakennettu yhteensä 65.989 metriä.

Vuonna 1960 Hyvinkään kauppalasta tuli kaupunki.

Vesijohtolaitoksen historiaa on selvittänyt rakennusmestari Markus Lukkarinen. Hän on toiminut Hyvinkään Veden laitosmestarina vuodesta 2011 lähtien päävastuualueenaan Hyvinkään kaupungin jätevesipumppaamojärjestelmä.

Lukkarinen on tutkinut Hyvinkään kauppalan vesijohtolaitoksen historiaa harrastuksenaan vuodesta 2020 alkaen. Sivuillamme olevat historiakirjoitukset ovat hänen toimittamiaan.

Tutkimuksissa keskitytään vesilaitoksen historiaan noin vuosina 1940–1990, mutta jo tätäkin ajanjaksoa varhaisemmista vesiolosuhteista Hyvinkään kauppalassa on kirjoitettu.

Julkaisuihin pääset Hyvinkään Veden historiaa otsikon alta. 

Antoisia lukuhetkiä!

Päivitetty 20.1.2023

HYVINKÄÄN VESI 
Kerkkolankatu 42,
05800 Hyvinkää 
PL 24, 05801 HYVINKÄÄ 
p. 019 459 11* (kaupungin vaihde)


Laskutus:
ma-pe 9-15
040 832 5353
vesihuolto@hyvinkaa.fi

Muut palvelut
ma-to 7-16, pe 7-14