PERUSOPINNOT 1

Rakenne

Perusopinnot 1 aloitetaan seitsemän vuoden iässä, sen laajuus on 200 tuntia ja yksi opetuskerta on 2x45 min ja se suoritetaan kolmessa vuodessa. Osa oppilaista on saattanut osallistua varhaisiän kuvataidekasvatukseen ennen perusopintoja, mutta sitä ei edellytetä. Opettaja pysyy samana koko kolmen vuoden jakson ajan, jollei oppilas joudu aikataulu- tai muista syistä vaihtamaan ryhmää.

Opintokokonaisuus Opintoryhmä Aloitusikä Laajuus * Oppitunnin pituus
Perusopinnot 1 200 h 2 x 45 min
PO 1 7v. 66 h
PO 2 8v. 66 h
PO 3 9v. 66 h

* laskennallisen laajuuden tunti on 45 minuuttia

Tavoitteet

Tavoitteena on, että oppilas oppii käyttämään ilmaisussaan kuvataideilmaisulle luonteenomaista muuntamista, lainaamista sekä uusia ja vanhoja symboleja ja antamaan niille merkityksiä. Kuvallista ilmaisua opetellaan sekä tekemällä että tarkastelemalla kuvataiteen teoksia ja arjen kuvia. Tutkivassa opetuksessa korostuu tunneilmaisun, havaintojen, aistien, mielikuvituksen ja myötäelämisen merkitys.

Opetuksen lähtökohdat ovat kuvallisen ilmaisun perusasioissa ja -menetelmissä (esim. väri, muoto, tila, tekstuuri, liike, rytmi, valo/varjo). Keskeistä on mm. väri-ilmaisun perusteisiin tutustuminen, kaksi- ja kolmiulotteisuuden käsitteiden pohtiminen sekä omien tarinoiden kertominen mm. sarjakuvan ja animaation keinoin. Esim. käsitteisiin edessä ja takana, kaukana ja lähellä, tutustutaan leikkimällä, liikkumalla ja luomalla itse erilaisia tiloja ja kuvaamalla näitä (rakentelu, muotoilu, valo- ja videokuvaaminen). Tutustutaan myös taide- ja luontofilosofian ja estetiikan peruskäsitteisiin lasten näkökulmasta.

Sisältö

Ympäristön havainnointi moniaistisesti ja kokonaisvaltaisesti – niin luonnon kuin rakennetun, esine- ja verkkoympäristön ­­–  ja näiden havaintojen ja mielikuvien muuntaminen kaksi- tai kolmiulotteisiksi teoksiksi ohjaa työskentelyä. Tavoitteena on, että opitaan ymmärtämään ympäristön merkitys omalle ja muiden hyvinvoinnille.

Opintokokonaisuuden aikana harjoitellaan erilaisten materiaalien, välineiden ja työtapojen käyttöä ja välinehuollon perusteita sekä työskentelytaitoja kuten työn ääreen rauhoittumista, pitkäjänteistä työskentelyä, hiljaisuutta ja keskittymistä. Myös vastuuta työrauhan säilymisestä, ryhmätyöskentelyä ja toisten huomioon ottamista opetellaan. Oppisisällöt ovat simultaanisia, lomittaisia ja sisäkkäisiä ja niitä kerrataan kautta koko opintojen.

 

Opetussuunnitelma

Pääset lukemaan ajantasaisen opetussuunnitelman Oppaat -sivulta >>

 

Oppilaita metsön reunassa selin kameraan, lähes jokainen oppilas viittaa toisella kädellään

Päivitetty 6.2.2023