TYÖPAJAOPAS

Hei kuviskoulun tuleva tai nykyinen työpajalainen!

Kuvataidekoulun laajan oppimäärän opinnot muodostuvat perusopinnoista ja syventävistä opinnoista. Perusopintojen viimeiset vuodet ja kaikki syventävät opinnot suoritetaan työpajaopintoina. Opinnoissa syvennytään yhteen tai useampaan itse valittuun kuvataiteen alueeseen lukuvuosi kerrallaan. Töiden sisällöt syntyvät sekä oppilaan omista lähtökohdista että annetuista teemoista. Työpajaopintojen aikana harjoitellaan kuvista keskustelua, teosten analysointia ja oman työskentelyn dokumentointia.

Opetustarjontaan kuuluu työpajojen lisäksi nykytaideprojekteja, taidehistoriaa, näyttely- ja museoretkiä, lyhytkursseja ja leirikouluja sekä kotimaassa että ulkomailla. Tästä oppaasta löydät tietoa työpajaopinnoista.

Perusopintojen työpajat

Perusopintojen työpajaopinnot aloitetaan noin 13-vuotiaana ja ne kestävät kolme vuotta. Näiden kolmen vuoden aikana kannattaa tutustua useampaan pajaan joko rinnakkaisopintoina tai eri vuosina löytääkseen kiinnostavimmat kuvataiteen alat, joihin syventyä.

Syventävien opintojen työpajat

Syventäviin pajoihin siirrytään keskimäärin 16 vuoden iässä. Myös syventävissä opinnoissa voi valita useamman kuin yhden pajan, esim. piirustus ja animaatio tukevat hyvin toisiaan. Syventävissä pajoissa voi suunnitella omia taideprojekteja, joissa opitaan taiteellisen työn suunnittelua, toteutusta, seurantaa, analysointia ja esittelyä sekä näyttelyn kokoamista. Projekteja voi toteuttaa yksin tai pari- ja ryhmätyönä.

Syventäviin opintoihin kuuluu lopputyö. Lopputyö on monivuotinen projekti, jonka tekotavat ja sisällön oppilas valitsee itse. Työ voi olla yksi laaja kokonaisuus tai sarja pienempiä kokonaisuuksia, joissa voi soveltaa vaihtelevia tekniikoita ja se voi käynnistyä jo syventävien opintojen alussa. Työ voi olla animaatio, maalaus- tai piirrossarja, videoelokuva, katutaideprojekti, sarja muotoilutuotteita tai siinä voivat yhdistyä useat tekniikat.

Työskentelyprosessin dokumentointi on tärkeä osa syventäviä opintoja. Opintojen aikana työskentelyn lähtökohtia, työn aikana herääviä tunteita ja ajatuksia sekä työn teknisiä vaiheita kirjataan ylös kirjoittamalla, piirtämällä ja/tai valo- tai videokuvaamalla. Syventävissä opinnoissa voi koulun tiloissa työskennellä myös itsenäisesti työpajatuntien lisäksi.

 

Työpajat

Animaatio

Animaatiopajoissa kuvataan lyhyitä animaatioita sekä perinteisin, esim. pala- ja piirrosanimaatio, että kokeellisemmin keinoin. Tunneilla syvennytään animaation kehittelyn työkaluihin: käsikirjoittaminen, kuvakäsikirjoittaminen, hahmo- ja lavastesuunnittelu sekä äänien ja musiikin suunnittelu. Animaatiot kuvataan digitaalisilla video- ja järjestelmäkameroilla ja editoidaan Dragonframe- ja Final Cut Pro X - ohjelmilla.

Teksti jatkuu kuvan jälkeen.

Kaksi oppilasta tietokoneruutujen edessä tekemässä animaatioita


Keramiikka

Keramiikan työpajassa opiskellaan käsinrakennustekniikoita (muovailu, makkara- ja levytekniikka), dreijausta ja muottityöskentelyä valu- ja painelumuotilla. Tutustutaan myös erilaisiin savimassoihin, koristelutekniikoihin ja lasittamiseen. Oppilaat työskentelevät yhteisten teemojen ympärillä, mutta aikaa annetaan myös omien ideoiden toteutukseen. Lukuvuoden aikana tehdään niin käyttöesineitä kuin veistoksia. Keramiikan historia kulkee luontevasti matkassa mukana.

Teksti jatkuu kuvan jälkeen.

Lähikuva savisista käsistä, jotka dreijaavat kulhoa


Kolmiulotteinen työskentely ja kuvanveisto

Tässä pajassa työskennellään tilallisten eli kolmiulotteisten teosten parissa käyttäen sekä perinteisen kuvanveiston että kokeellisemman nykytaiteen materiaaleja, työvälineitä ja tekniikoita ja yhdistellen näitä. Perinteisen kuvanveiston työkaluja ovat mm. erilaiset sahat, puukot ja taltat ja materiaaleja puu, savi ja kipsi. Kokeellisemman työskentelyn materiaalina voi olla esim. muovi, pahvi, erilaiset tekstiilit ja valmisesineet ja työväline voi olla neula ja lanka tai 3D-kynä. Tehtävänannot pohjautuvat paljolti oppilaiden omiin ideoihin.

Teksti jatkuu kuvan jälkeen.

Oppilaita kuvanveistoluokassa työskentelemässä


Piirustus ja grafiikka

Tässä pajassa työtavat vuorottelevat ja limittyvät toisiinsa. Piirtämisessä painotus on näköhavainnosta piirtämisessä ja erilaisiin piirtämisen tapojen, tekniikoiden, välineiden ja materiaalien kokeilussa. Mallien, asetelmien ja tilojen avulla harjoitellaan kuvallisten elementtien tunnistamista ja käyttöä. Kokeiluilla ja vapaalla piirtämisellä on tärkeä rooli opetuksessa. Taidegrafiikan menetelmien perusajatus on valmistaa painolaatta, joilta kuva siirretään paperille eli vedostetaan. Työpajassa tutustutaan yleisimpiin koho- ja syväpainomenetelmiin kuten puupiirros, etsaus, carborundum ja monotypia. Kokeellisemmassa työskentelyssä menetelmiä yhdistetään ja kuvia vedostetaan myös muulle materiaalille kuin paperille.

Teksti jatkuu kuvan jälkeen.

Kuvassa nestemäistä tussia sekä piirtovälineitä. Oppilas piirtää mallista kalaa, joka on lautasella pöydällä


Piirustus ja maalaus

Piirustuksen ja maalauksen työpajassa perehdytään monipuolisesti piirustus- ja maalaustekniikoihin, materiaaleihin ja välineisiin. Hiilet, erityyppiset liidut, lyijykynät, musteet ja nestetussit sekä akryyli-, guassi-, vesi-, tempera- ja öljyvärit ja näiden yhdistelmät tulevat tutuiksi. Piirustus- ja maalauspohjina käytetään paperin lisäksi pahvia, kovalevyä, kangasta ja kokeellisempia materiaaleja kuten esim. metalli ja pleksi. Kuvan rakentamisessa tutkitaan sommittelua, värien vuorovaikutusta ja kuvaelementtien suhteita. Aiheita tutkittaessa keskitytään sekä näköhavaintoon niin ulko- kuin sisätiloissa että vapaampaan ilmaisuun.

Teksti jatkuu kuvan jälkeen.

Lähikuva oppilaasta, joka maalaa taustalla olevaa teosta


Sarjakuva

Sarjakuva on tarinan kerrontaa. Pajassa syvennytään sarjakuvan syntyprosessiin ideoinnista ja tyylilajin valinnasta luonnosten kautta käsikirjoittamiseen, kuvakäsikirjoittamiseen, hahmo- ja värisuunnitteluun, sommitteluun ja sarjakuvaformaatin luomiseen. Ideoiden kehittyessä voi myös kokeilla omien sarjakuvahahmojen elokuvallista ulottuvuutta piirros- ja pala-animaation keinoin tai etsiä kokeellisia toteutustapoja. Työmenetelminä ovat niin perinteinen käsin piirtäminen lyijykynin ja tussein valopöydän avulla kuin digitaaliset piirrospöydät. Sarjakuva voidaan myös työstää painotuotteeksi asti.

Teksti jatkuu kuvan jälkeen.

Lähikuva kädestä, joka piirtää piirtopöydällä


Valokuvaus

Valokuvauksen työpajassa perehdytään valokuvauksen ja valokuvataiteen menetelmiin ja tekniikoihin kuten filmikuvaus mustavalkofilmille ja vedostaminen pimiössä, digikuvaus, neulanreikäkuvaus, solarigrafi ja studiokuvaus. Kameran teknistä hallintaa valotusajan, tarkennuksen, polttovälin ja terävyysalueen säätöinen opetellaan. Valokuvan ilmaisullisia asioita – sisältö, valo, kuvauskulma, sommittelu, rajaus – opetellaan erilaisten kuvausharjoitusten kautta. Harjoitellaan myös digikuvien viimeistelyä kuvankäsittelyohjelmilla sekä kuvien tulostamista.

Teksti jatkuu kuvan jälkeen.

Kuvassa vasemmalla oppilas editoi tietokoneella, oikealla oppilas kuvaa kameralla


Video ja elokuva

Video- ja elokuvapajoissa perehdytään elokuvataiteen lajeihin kuten näytelmä-, dokumentti- ja kokeellinen elokuva sekä videotaide. Pajassa opetellaan käsikirjoittamista, kuvausta, äänitystä ja editointia. Tarinoiden, asioiden ja tunteiden ilmaisua harjoitellaan elokuvakerrontaa hyödyntäen. Opetus muodostuu elokuvakatseluista ja -analyyseistä, joiden pohjalta tehdään kulloiseenkin aiheeseen liittyviä harjoitusvideoita ryhmä-, pari- tai yksilötöinä. Kuvaukseen käytetään HD- ja 4K-tason digitaalisia video- ja järjestelmäkameroita sekä Final Cut Pro X - ja Motion -editointiohjelmia. Käytettävissä on myös mikrofoneja ja videovalaisimia sekä pieni kuvausstudio ja äänistudio.

Teksti jatkuu kuvan jälkeen.

Mustaseinäinen lavastettu studio. Etualalla oppilas, taka-alalla oppilas ja huonekaluja sekä valoja


Kuvataide 1

Paja on suunnattu nuorille, jotka aloittavat kuvataideharrastuksen vasta työpajaikäisinä. Vuoden ajan perehdytään eri työpajoihin noin viiden viikon jaksoissa. Näin muodostuu käsitys kuvataiteen alojen työtavoista, ja tämän perehdyttävän pajan jälkeen on helppo valita kiinnostava paja tuleville kuvataidekoulun vuosille.

Teksti jatkuu kuvan jälkeen.

Kolme oppilasta istuu pitkospuilla vesistön edessä. Etu- ja taka-alalla puita


Lopputyöpaja

Kuvataidekoulun 16-19-vuotiaat oppilaat tekevät lopputyön haluamassaan työpajassa tai -pajoissa. Työn sisältö rakentuu oppilaan omista lähtökohdista ja sen voi tehdä myös pari- tai ryhmätyönä. Prosessin aikana harjoitellaan taiteellisen työn vaiheiden (suunnittelu, toteutus, seuranta) dokumentointia. Opiskeluun sisältyy myös ohjattuja ryhmätapaamisia. Aineopettajat ja ryhmän ohjaaja opettavat ja tukevat oppilasta työskentelyn eri vaiheissa. Lopputöistä kootaan lukuvuoden lopussa yhteinen näyttely, jonka rakentamiseen oppilaat osallistuvat.

Kuvassa näyttelytila. Valkoisilla ja tumman punaisilla seinillä on oppilaiden teoksia. Tila on täynnä näyttelykävijöitä

Päivitetty 9.10.2023