TechVillalta tukea pk-yritysten digitalisaatioon

Mk2 tv.jpgTeknologiakeskus TechVilla Oy on jo useiden vuosien ajan toteuttanut julkisrahoitteisia hankkeita, joilla on edistetty erilaisten digiratkaisujen hyödyntämistä pk-yrityksissä.  Monessa yrityksessä digitaaliset ratkaisut ovat olleet pitkään osa arjen toimintaa. Käytännössä kaikki yritykset kohtaavat digitodellisuuden jossakin vaiheessa. Kehityksen tahti on nopea, siksi yrityksen strategiaa ja digitalisaation tilannetta on syytä päivittää riittävän usein.

Digitalisaatiolla voidaan luoda arvoa monin eri tavoin. Helpoin ja käytetyin tapa on liiketoimintaprosessien osien digitalisointi. Tyypillisesti pyritään kustannusten säästämiseen pienten askelten digitalisaatiolla. Liiketoimintaprosessien digitalisoiminen ei onnistu kuitenkaan kertarysäyksellä eikä vaivattomasti, eikä varsinkaan ostamalla pelkästään ohjelmistoratkaisuja. Tärkeää olisi hahmottaa kokonaisuus, mitä yritys tavoittelee ja millainen se aikoo olla tulevaisuudessa ja miten digitalisaatio tukee näiden päämäärien saavuttamista. Aluksi tarvitaan selkeä näkemys oman yrityksen tilanteesta ja toimialan kehityksestä.

TechVillan vielä syyskuun loppuun asti käynnissä olevan WIMMA-hankkeen maksuton digikartoitus tarjoaa oivan keinoin tarkastella oman yrityksen digitalisaation nykytilannetta ja se nostaa esiin miten yrityksen digitalisaation hyödyntämisaste vertautuu alan muihin yrityksiin. Jo tehdyn 47 digikartoituksen tulokset osoittavat mm. vajausta yritysten digiosaamisessa, yrityksillä on haasteita luotettavien kumppaneiden löytämisessä, ei ole selkeää kuvaa digitalisaation mahdollisuuksista, on rohkeuden puutetta uusiin toimintamalleihin ja muutosvastarintaa uutta teknologiaa kohtaan. WIMMA-hankkeen tuella on mahdollista ratkoa myös näitä haasteita.

Digiteemaan on valmisteilla myös jatkohanke, joka mahdollisesti käynnistyisi jo tulevana syksynä. Uuden hankkeen päätavoitteena on tukea ja rohkaista pk-yrityksiä luomaan asiakaslähtöisiä liiketoimintamalleja ja tuote- ja palveluinnovaatioita uusien teknologioiden ja asiakasymmärryksen hyödyntämisen avulla. Hankkeessa edistetään pk-yritysten kykyä hyödyntää käytössään olevaa dataa asiakaslähtöisten palveluinnovaatioiden, liiketoimintamallien ja tuotantomenetelmien kehittämiseen, sekä tuetaan pk-yrityksiä pilotoimaan ja kaupallistamaan palveluinnovaatioita.

Mikko Koskela
Va. toimitusjohtaja


Teknologiakeskus TechVilla Oy on Hyvinkään kaupungin konserniyhtiö. Hyvinkään lisäksi yhtiön hallinnoimia hankkeita toteutetaan mm. Uudellamaalla ja Kanta Hämeessä. TechVilla auttaa teknologia-alalla toimivia yrityksiä kasvamaan ja kansainvälistymään, asiakkaita ovat teknologiateollisuuden kasvuyritykset ja toimittajat, logistiikkakeskustoimijat sekä alan erikoisosaajat.

>> Aiemmat kolumnit

Päivitetty 25.5.2022