Hyvinkää Areenan ajankohtaiskuulumisia

Tällä sivulla voit seurata projektin etenemistä.

Hankinnan käynnistämisestä päätettiin kaupunginhallituksessa 22.4.2024. Urakoitsijoiden osallistumishakemuksia saatiin kymmenen. Alustavaan tarjousvaiheeseen valittiin kiinteistöjohtajan päätöksellä neljä ehdokasta: SRV Rakennus Oy, Skanska Talonrakennus Oy, NCC Suomi Oy ja Fira Rakennus Oy.

Seuraavina toimenpiteinä on vastausten laatiminen tarjoajien kysymyksiin, ja alustavien tarjousten jättäminen (24.6). Tilaaja eli Hyvinkään kaupunki täydentää hankinta-aineistoa kesäkuun aikana teknisillä asiakirjoilla.


Tiedote 25.4.2024

Hyvinkään Hangonsillan monitoimihallin hankintailmoitus on julkaistu

Hyvinkään kaupunki on päättänyt Hangonsillan monitoimihallin hankinnan käynnistämisestä, joka toteutetaan yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana. Hankinnan kohteena ovat liikunta- ja tapahtumakäyttöön suunnitellut monitoimitilat sekä Laurea-ammattikorkeakoulun opetustilat. Monitoimihallin ensisijainen käyttötarkoitus on toimia liikuntaa ja tapahtumia palvelevana tilana, joka mahdollistaa myös koulu- ja harrasteliikunnan sekä kilpaurheilun.

Hankinnan alustava laajuus on noin 13 000 brm2, josta liikuntahallin osuus on noin 9 800 brm2 ja korkeakoulutilojen osuus noin 3 200 brm2. Kaupunki on osoittanut hankkeelle 45,6 milj. euron määrärahan. Hankkeen suunnittelu ja rakentaminen on aikataulutettu vuosille 2024-2027.

Urakkahankinta on EU-kynnysarvon ylittävä ja se toteutetaan neuvottelumenettelyllä. Päätös valittavasta kumppanista tehdään kokonaistaloudellisen arvioinnin perusteella, jossa hinnan painoarvo on 40 % ja laadun painoarvo 60 %. Hankintaprosessi on monivaiheinen.

Lisätietoja hankinnasta ja menettelystä voi tiedustella Hyvinkään kaupungin hankintapalveluista hankintapalvelut@hyvinkaa.fi
sekä kiinteistöjohtaja Antti Nikkaselta antti.nikkanen@hyvinkaa.fi.

Hyvinkään kaupunginhallitus päätti hankinnan käynnistämisestä kokouksessaan 8.4.2024.
Hangonsillan monitoimihallin hankinnan käynnistäminen (hyvinkaa.fi)

Monitoimihallihankkeen ajankohtaiskuulumisia voi seurata osoitteessa:
Hangonsillan monitoimihallin ajankohtaiskuulumisia - Hyvinkään kaupunki (hyvinkaa.fi)


Tiedote 10.4.2024

Hyvinkään kaupunginhallitus päätti monitoimihallin hankinnan käynnistämisestä

Hangonsillan monitoimihallin toteutus on edennyt hankintaprosessin suunnitteluun. 

Kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti Hangonsillan monitoimihallin rakentamista on valmisteltu yhdessä Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa.  Hankinnan toteuttavat Hyvinkään kaupunki ja Laurea-ammattikorkeakoulu yhteistyösopimuksensa mukaisesti.

Monitoimihallin suunnitelmien tarkoituksenmukaisuus on varmistettu laajalla käyttäjäyhteistyöllä sekä monialaisen suunnitteluryhmän työskentelyllä. Liikuntatilojen ja tapahtumajärjestämisen suunnitelmat perustuvat kaupungin omien ammattilaisten, liikuntaseurojen ja hankkeen liikunta- ja tapahtuma-asiantuntijoiden näkemyksiin.

Hallin toteutus edellyttää poikkeamista asemakaavasta. Poikkeuslupahakemus on jätetty kaavoitukseen maaliskuussa. Monitoimihallin toteuttaminen edellyttää tontin kuivatusta ja esirakentamista. 

Monitoimihallin pysäköinti tullaan järjestämään erillisessä pysäköintilaitoksessa, jonka toteutuksen valmistelu on käynnissä. Pysäköintilaitoksen hankesuunnitelma tuodaan päätöksentekoon erillisenä asiana. Alueen liikennejärjestelyiden osalta suunnittelu jatkuu, ja päätökset liikennejärjestelyiden osalta tehdään rakennushankkeen kehitysvaiheessa.

Päätökset monitoimihallin liiketoimintamallin ja ulkopuolisten operaattoreiden osalta on tarkoitus tehdä rakennusurakan kehitysvaiheessa. Ravintolaoperaattorin kilpailuttaminen tehdään yhteistyössä Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa.

Monitoimihallin varuste-, väline-, ja järjestelmähankinnat on tarkoitus toteuttaa osana rakennushanketta investointimäärärahoista. Hankintarajauksia tullaan täsmentämään kehitysvaiheessa. Osana monitoimihallin hankintaa on tarkoitus kilpailuttaa monitoimihallin käyttöön uusi tilavaraus- ja asiakaspalvelujärjestelmä, joka toteutetaan leasing- tai palveluhankintana.

Hankkeesta tehdään jatkuvaa kustannuslaskentaa. Hankkeen kustannustaso on 40,5-44,0 milj. euroa hankevarauksineen, riippuen toteutuksen laajuudesta, laatutasosta sekä hankintarajauksista. Hallin järjestelmien laatutasoa ja/tai hallin laajuutta voidaan muuttua kehitys- ja toteutusvaiheissa hankkeen kustannustason mukaan.

Monitoimihallin on tarkoitus toimia valmistuttuaan yhtiömuotoisesti. Yhtiöiden perustaminen on tällä hetkellä käynnissä. Tarvittavat yhtiöihin liittyvät tehtävät toteutetaan rakennusurakkahankinnan kehitysvaiheessa. Tuleva omistusmalli huomioidaan hankinnan toteutuksessa.

Toteutusmuodon ja hankintamenettelyn valinnasta, hankinnan suunnittelusta ja hankinnan läpiviennistä sekä riskianalyysistä löydät lisätietoja Hyvinkään kaupunginhallituksen kokouksen 8.4.2024 pöytäkirjasta.

Hangonsillan monitoimihallin hankinnan käynnistäminen (hyvinkaa.fi)


Tiedote 5.3.2024

Parhaillaan suunnitelmia viedään eteenpäin käyttäjäryhmien ja tuotannollisten tarpeiden näkökulmista. Tavoitteena on varmistaa, että monitoimihalli palvelee eri kohderyhmiä mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti.

Kaupunkilaisia ja eri sidosryhmiä osallistetaan prosessin aikana monipuolisesti. Alkuvuoden 2024 aikana on tavattu eri käyttäjäryhmiä, kuten kasvatuksen ja opetuksen edustajia, tapahtumatoimijoita ja liikuntaseuroja sekä kuultu muiden muassa esteettömyysasiantuntijoita.

”Hankkeen valmistelua viedään eteenpäin huippuammattilaisten voimin. Kaupungin omien asiantuntijoiden rinnalla työskentelee asiasta innostunut, kokemusta kartuttanut neuvonantajien tiimi. Tavoitteenamme on varmistaa huolellinen valmistelu ja kuulla monipuolisesti eri käyttäjäryhmiä, jotta lopputulos olisi kaikkien kannalta paras mahdollinen”, kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen kuvailee. 

Hankkeen valmistelua johtaa kaupungin tilakeskus. Hankkeen tärkeimmät suunnittelijat on valittu, hankintapäätökset tehty ja suunnittelusopimukset allekirjoitettu. 

Liikuntaolosuhteiden valmistelusta vastaa kaupungin liikuntapalvelut. Valmistelussa on tiiviisti mukana alan parhaat asiantuntijat ja vastaavan kaltaisia hankkeita toteuttaneet neuvonantajat. Merkittävänä asiantuntijaryhmänä toimivat paikalliset seurat. Ensimmäinen seuratapaaminen järjestettiin 31. tammikuuta ja seuraava työpajamuotoinen tapaaminen 14.2.2024. 

Tapahtumatoiminnan valmistelusta vastaa kaupungin kulttuuri- ja tapahtumapalvelut ja Hyvinkääsali ulkopuolisine huippuasiantuntijoineen. Tapahtumatoiminnan käyttäjäryhmä vastaa tapahtumatoiminnan määrittämisestä. 

Liiketoimintamalli rakennetaan kaupungin kokonaisetu huomioiden. Liiketoiminnan käyttäjäryhmä vastaa liiketoimintamallin laatimisesta. Yhtiötoiminnan valmistelusta vastaa kaupungin talouspalvelut asiantuntijoineen. Yhtiötoiminnan käyttäjäryhmä vastaa yhtiötehtävistä, ja vastuutahona toimii talouspalvelut neuvonantajineen.  

Kasvatus ja opetus -käyttäjäryhmä vastaa puolestaan kaupungin omien peruspalveluiden huomioimista hankkeessa. 

Monitoimihalliin tulevat sijoittumaan myös ammattikorkeakoulu Laurean kampustilat. Laurean käyttäjäryhmä vastaa kaupungin ja Laurean välisen yhteistoimintasopimuksen toteuttamisesta. 

Valmistelua viedään päätöksentekoon lähikuukausina. Kaupungin lautakunnilta pyydetään lausuntoja hankkeesta.  Kaupunginhallitus päättää hankkeen ja hankinnan tavoitteista, hyväksyy hankesuunnitelman sekä esittää Laurealle hankinnan ja hankkeen tavoitteiden ja hankesuunnitelman hyväksymistä. 

 

Päivitetty 17.6.2024