Kaupunki tiedusteli etäopetuksesta - kaksi kolmasosaa arvioi opintojen sujuneen kohtalaisen hyvin

Hyvinkään kaupunki on tiedustellut ala- ja yläkoulujen huoltajilta sekä lukiolaisilta huhtikuun alussa kokemuksia siitä, miten etäopetus on toiminut 18.3.2020 lähtien, jolloin enemmistö oppilaista on siirtynyt etäopetuksen piiriin koronaviruksen leviämisen välttämiseksi

Lasten itsenäisessä pärjäämisessä ikäryhmittäisiä eroja

Etäopetus peruskouluissa -kyselyyn vastasi yhteensä 2086 huoltajaa, joista noin kaksi kolmasosaa on alakoululaisten ja yksi kolmasosa yläkoululaisten huoltajia.

Kysymykseen siitä, miten etäopiskelu on sujunut koulun antamilla ohjeilla, yhteensä 15 prosenttia alakoululaisten huoltajista arvioi oppilaiden pärjänneen itsenäisesti. Huoltajien pienellä avustuksella on pärjännyt arvioilta 47 prosenttia alakoulun oppilaista.

- Yläkoululaisten osalta itsenäisesti pärjänneiden luku on merkittävästi korkeampi. Huoltajista 52 prosenttia arvioi lastensa selvinneen itsenäisesti opinnoista ja pienellä avustuksella on pärjännyt 33 prosenttia koululaisista, taustoittaa perusopetuksen johtaja Mika Heikura.

- Alakoululaisista huoltajan merkittävää avustusta ovat edellyttäneet kyselyyn vastanneiden mukaan 24 prosenttia oppilaista. Yhteensä 14 prosenttia huoltajista arvioi lapsen pärjänneen vain aikuisen läsnä ollessa ja auttaessa.

Yläkoululaisten osalta merkittävästi tukea on tarvinnut noin 12 prosenttia oppilaista ja aikuisten kokoaikaista läsnäoloa ja apua on tarvinnut 3 prosenttia oppilaista, ilmenee huoltajien kyselyvastauksista.

Hyvinkäällä on yhteensä vajaat 4 800 oppilasta perusopetuksessa, joista noin 4 670 oppilasta on ollut etäopetuksen piirissä. Lähiopetuksessa kouluissa on ollut kaikkiaan noin 130 oppilasta, eli vajaat kolme prosenttia.

Etäkoulun tehtävien määrään ollaan pääosin tyytyväisiä

Huoltajat arvioivat kyselyssä myös etäopetuksen tehtävämääriä. Yhteensä 77 prosenttia alakoululaisten huoltajista arvioi tehtäviä olleen sopivasti. Viisi prosenttia huoltajista arvioi tehtäviä olleen liian vähän ja 18 prosenttia vastanneista arvioi tehtäviä olleen liikaa.

Yläkoululaisten osalta kolme prosenttia kyselyyn vastanneista huoltajista arvioi tehtäviä olleen liian vähän ja 65 prosenttia arvioi tehtäviä olleen sopivasti. Liikaa tehtäviä on annettu 32 prosentin mielestä.

- Tuloksien avovastauksissa näkyy se, että etenkin ensimmäisellä etäopetusviikolla tehtäviä oli helposti liian paljon, mutta tämän jälkeen on onnistuttu löytämään parempi rytmi etäopetukseen ja tehtävien määrä on tasaantunut oppilaille sopivaksi. Jossain määrin on myös ilmennyt oppiainekohtaisia eroja, toteaa Mika Heikura.

Huoltajilta kysyttiin myös, missä asioissa lapset ovat kaivanneet eniten apua. Alakouluikäisten joukossa painottuu tarve tuelle päivän rytmittämisessä, tämän mainitsi 61 prosenttia kyselyyn vastanneista huoltajista. Lisäksi huoltajien vastauksissa nousivat esiin avuntarve opetusjärjestelyihin liittyvissä tietoteknisissä asioissa (53 %), tehtävien aloittamisessa (53 %) ja matematiikassa (43 %).

- Yläkouluikäiset tarvitsevat apua samoissa asioissa, mutta avuntarve on vanhemmilla lapsilla nuorempia lapsia vähäisempää, toteaa Heikura.

Päivän rytmittämisessä apua kaipaa 41 prosenttia, opetusjärjestelyihin liittyvissä tietoteknisissä asioissa 32 prosenttia, matematiikassa 29 prosenttia ja tehtävien aloittamisessa tukea tarvitsee 28 prosenttia yläkouluikäisistä lapsista.

Kysymykseen siitä, miten lapset pitävät etäopetuksesta, antavat lapset huoltajien mukaan 6/10 pistettä asteikolla 1-10. Sekä ala- että yläkouluikäiset lapset antavat saman pistemäärän.

Kyselyyn vastanneiden huoltajien mukaan etäopetuksessa on toiminut parhaiten yhteydenpito koulun ja kodin välillä (alakoulut 76 %, yläkoulut 56 %), tiedonsaanti (alakoulut 58 %, yläkoulut 41 %), päivärytmin ylläpitäminen (alakoulut 43 %, yläkoulut 41 %) sekä tuen saaminen tarvittaessa (alakoulut 42 %, yläkoulut 35 %).

Etäopetuksessa parannettavia asioita ovat kyselyyn vastanneiden mielestä yhtenäisyys eri työkalujen käyttämisessä (alakoulut 34 %, yläkoulut 44 %), aktiivisempi yhteydenpito oppilaisiin (alakoulut 39 %, yläkoulut 30 %) sekä tarkempien ohjeistusten antaminen (alakoulut 24 %, yläkoulut 38 %).

- Avovastauksissa ilmeni myös toive enemmille live-lähetystunneille sekä yhdenmukaisuutta opetusalustojen teknisiin ratkaisuihin, sanoo Mika Heikura.

Kaikilla peruskoulua käyvillä lapsilla on ollut käytössä tietokone etäopiskeluun, tarvittaessa tietokoneen on saanut lainaksi koululta. Yhteensä noin 520 tietokonetta on nyt lainassa lapsilla. Kaikilla lukiolaisilla on jo entuudestaan tietokoneet käytössä osana opiskelujaan.

Lukiolaiset toivoisivat yhtenäisempiä opiskelualustoja

Hyvinkään lukion oppilaskunnan edustajat ovat antaneet koulun oppilaiden puolesta vapaamuotoista kirjallista palautetta etäopintojen sujuvuudesta. Palautteessa nousee esiin liian suureksi koettu etätehtävien määrä sekä oppiaineittain vaihtelevat opiskelualustat, jotka saavat opiskelijoilta kritiikkiä.

Yhteensä 212 Hyvinkään Sveitsin lukion ensimmäisen ja toisen luokan opiskelijaa vastasi kyselyyn, jossa 45 prosenttia arvioi etäopiskelun sujuneen hyvin. Kymmenen prosenttia oppilaista arvioi opintojen sujuneen erinomaisesti, 30 prosenttia arvioi opintojen sujuneen kohtalaisesti ja viisitoista prosenttia kokee opintojen sujuneen huonosti.

- Vastauksissa näkyy se, että digiloikka on vielä kuntakentällä kesken. Meillä ei ennen koronakriisiä ole ollut tämän mittakaavan tarvetta toimia vain digiympäristössä, joten tämä näkyy nyt käytännössä tilanteessa, jossa jouduttiin etäopintoihin kahden vuorokauden varoitusajalla, toteaa sivistystoimen johtaja Pentti Halonen.

- Suoraan sanoen, olen positiivisesti yllättynyt siitä, miten tällä aikataululla olemme saaneet koulunkäynnin toimimaan etänä suurelta osin varsin hyvin. Normaalisti koulupuolen toimintatapoja ei tällä tahdilla muuteta. Tästä pitää kiittää opiskelijoita, perheitä, opettajia ja koulukäynnin ohjaajia siitä, että kaikki ovat omalta osaltaan osoittaneet joustavuutta ja ymmärrystä tässä poikkeuksellisessa tilanteessa ja lähtenee ratkaisukeskeisesti ja luovasti toteuttamaan etäkoulua, kiittelee Halonen.

kuva etäopiskelusta

Hyvinkäällä noin 97 prosenttia lapsista on tällä hetkellä etäopetuksessa. Kuva: Hyvinkään kaupunki.

Päivitetty 22.4.2020