Tietosuojakäytännöt Hyvinkään kaupungin perhe- ja sosiaalipalveluissa

Hyvinkään kaupungin perhe- ja sosiaalipalveluiden keskeisiä tehtäviä ovat sosiaalihuoltolain alaisten sosiaalipalveluiden sekä muihin erilaisiin tuen tarpeisiin vastaavien sosiaalipalveluiden järjestäminen. Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) luetellaan kuntien järjestämisvastuun alaisuudessa olevat sosiaalipalvelut (14 §). Lakisääteisten palveluiden järjestämiseksi keräämme henkilötietoja (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 c –kohta).

Rekisterinpitäjänä toimii Hyvinkään kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta. Henkilötietoja saamme Väestörekisterikeskuksen ylläpitämästä väestötietojärjestelmästä sekä suoraan asiakkailta. Henkilötietoja saadaan myös muilta viranomaisilta, palveluja järjestäviltä tahoilta sekä muilta tahoilta joko asiakkaan kirjallisella suostumuksella tai nimenomaisen lain säännöksen perusteella.

Yksittäisen henkilön tietoja voidaan luovuttaa muille tahoille vain asiakkaan, huoltajan tai maistraatin/tuomioistuimen tehtävään valtuuttaman edunvalvojan suostumuksella tai nimenomaisen lain säännöksen perusteella.

Henkilötietoja säilytetään lakisääteisten velvoitteiden mukaisesti. Tietoja säilytetään eripituisia aikoja lakisäädösten mukaisesti. Tietoja käsitellään ja säilytetään sähköisissä asiakastietojärjestelmissä (Effica, Pegasos). Paperimuotoiset aineistot säilytetään lukituissa tiloissa ja arkistoidaan arkistolain ja arkistoasetuksen mukaisesti asiakaskohtaisiin kansioihin. Asiakastietoja käsittelevät asiakkaan palveluiden järjestämiseen osallistuvat henkilöt. Henkilöstön tietojärjestelmien käyttöoikeudet on määritelty heidän toimenkuvansa mukaisesti. Jokainen henkilötietoja käsittelevä työntekijä / työharjoittelija allekirjoittaa salassapitositoumuksen ja on vaitiolovelvollinen. Sähköisiin asiakastietojärjestelmiin jää lokimerkintä jokaisesta asiakkaan tietojen käsittelystä ja asiakastiedoissa käymisestä.

Asiakastietojärjestelmiin tallennettavat henkilötiedot: 

 • Nimi ja henkilötunnus 

 • Osoitetiedot, kotikunta ja yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite) 

 • Kansalaisuus, siviilisääty, äidinkieli, syntymäkunta ja mahdollinen aikaisempi kotikunta 

 • Palvelujen järjestämisessä syntyvät ja palvelujen järjestämistä varten tarvittavat asiakastiedot

Keskeinen henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö: 

 • Henkilötietolaki (523/1999) 

 • Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (254/2015) 

 • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) 

 • Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 

 • Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) 

 • Hallintolaki (434/2003) 

 • Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) 

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EU:n yleinen tietosuoja-asetus)

Lisätietoa Hyvinkään kaupungin tietosuojakäytännöistä ja rekisteröidyn oikeuksista löydät täältä: https://www.hyvinkaa.fi/muut-sivut/tietosuoja/

Päivitetty 11.9.2018 Tulosta

   
    Linkki kaupungin etusivulle

 

 

 In English 

  

Lähetä e-kortti

 

Työntekijöille: 
webmail
Opettajat:
- outlook.com/edu.hyvinkaa.fi 

OTA YHTEYTTÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
PL 46 / Kankurinkatu 4-6
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*
sosiaalijaterveys@hyvinkaa.fi
Avoinna:
ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-15
   
Kartta Villatehtaan alueesta
  
Kaupungin sähköpostiosoitteet:

etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi

  

PALAUTE

Lähetä palautetta

Puhelinvaihde 019 459 11*

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskutunnus  ja osoite:
verkkolaskuosoite OVT003701258660
operaattori CGI 003703575029
Kaupungin Y-tunnus: 0125866-0
 
PAPERILASKUJEN TOIMITUKSET:

Hyvinkään kaupunki
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 HYVINKÄÄ

 

SEURAA MEITÄ SOMESSA