Potilas- ja asiakasturvallisuus

Potilasturvallisuus on terveyden- ja sairaanhoidon laadun perusta. Potilasturvallisuudella tarkoitetaan niitä periaatteita ja toimintoja, joiden tavoitteena on varmistaa hoidon turvallisuus sekä suojata potilasta vahingoittumasta.

Potilaan näkökulmasta hoidon hyvä laatu tarkoittaa sitä, että hän saa tarvitsemansa ja lääketieteellisesti oikean hoidon, josta aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ja epämukavuutta: turvallinen hoito on vaikuttavaa, se toteutetaan oikein ja oikeaan aikaan.  Terveyspalvelujen tuottajan näkökulmasta potilasturvallisuudessa on kyse potilaan suojaamisesta vahingoittumiselta hoitotapahtuman yhteydessä. 

Potilasturvallisuus voidaan jakaa osa-alueisiin monilla eri tavoilla. Usein erotetaan yleinen hoidon turvallisuus (sisältää infektioturvallisuuden)

Yleisessä hoidon turvallisuudessa pyritään laatuajattelun mukaiseen virheiden minimointiin. Tätä kuvastaa se,että sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymässä kansallisessa potilasturvallisuusstrategiassa vuosille 2009–2013 edellytetään, että

  • potilas itse osallistuu potilasturvallisuuden parantamiseen

  • potilasturvallisuutta hallitaan sairaalassa ennakoivasti ja oppimalla

  • vaaratapahtumat raportoidaan ja niistä opitaan

  • potilasturvallisuutta edistetään suunnitelmallisesti ja riittävin voimavaroin

  • potilasturvallisuus huomioidaan terveydenhuollon tutkimuksessa ja opetuksessa

Laiteturvallisuutta säädellään lääkintälaitteita koskevassa erityislainsäädännössä (laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 629/2010), joka edellyttää mm. laitteiden tarkastusta ja vaaratilanteiden ilmoittamista valvovalle viranomaiselle (Valvira).

Lääkehoidon turvallisuuteen kuuluvat sekä lääketurvallisuus että lääkitysturvallisuus, joista ensimmäinen termi merkitsee tuoteturvallisuutta ja toinen termi hoitoprosessin turvallisuutta. Lääkkeiden tuoteturvallisuutta valvoo Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Valvira ja aluehallintovirastot (AVI) valvovat omalta osaltaan potilasturvallisuutta ja sairaanhoidon laatua.

Potilas- ja asiakasturvallisuus tulee huomioida tärkeänä tekijänä kiinteistön hoidossa, rakentamisessa sekä tietojärjestelmissä. Vaikka yleiseen turvallisuusajatteluun sisällytetään usein myös henkilöstön työturvallisuus, työturvallisuuden valvontaa ja edistämistä ei käsitellä tässä potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelmassa.

Terveydenhuollossa pyritään riskien minimoimiseen ja jopa nollatoleranssiin virheiden osalta. On kuitenkin tärkeää muistaa, että terveydenhuollon päätöksenteossa on mukana epävarmuutta ja riskinottoa, jota ei millään järjestelmällä voida täysin poistaa. Hoitopäätöksissä voidaan juridisesti erottaa ns. sallittu riskinotto sekä kielletty riskin lisäys. Kielletyllä riskin lisäyksellä tarkoitetaan terveydenhuollon ammattihenkilön sellaista tuottamuksellista toimintaa, jolla huonon hoitotuloksen mahdollisuus tapahtumahetken tietojen valossa merkittävästi kohoaa. Sallittu riskinotto taas perustuu lääketieteelliseen arviointiin hoitovaihtoehdoista (esim. päätettäessä leikkauksesta, johon liittyy komplikaatioiden mahdollisuus), jolloin pyritään valitsemaan potilaan kannalta paras hoitovaihtoehto hoidon riskit huomioiden. Hoitopäätöksen tulee kaikissa merkittävää riskiä sisältävissä toimissa perustua lääkärin ja potilaan väliseen yhteisymmärrykseen.

Katso miten sinä voit vaikuttaa asiakas- ja potilasturvallisuuteesi

Tutustu THL:n tuottamaan Potilaan oppaaseen. Opas kertoo mahdollisuuksistasi vaikuttaa hoitosi turvallisuuteen koko hoitojaksosi ajan.

http://www.potilaanopas.fi/fi/

Tutustu myös

 

 

 

 

 

Päivitetty 20.11.2017 Tulosta

   
    Linkki kaupungin etusivulle

 

 

 In English 

  

Lähetä e-kortti

 

Työntekijöille: 
webmail
Opettajat:
- outlook.com/edu.hyvinkaa.fi 

OTA YHTEYTTÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
PL 46 / Kankurinkatu 4-6
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*
sosiaalijaterveys@hyvinkaa.fi
Avoinna:
ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-15
   
Kartta Villatehtaan alueesta
  
Kaupungin sähköpostiosoitteet:

etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi

  

PALAUTE

Lähetä palautetta

Puhelinvaihde 019 459 11*

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskutunnus  ja osoite:
OVT-tunnus   003701258660
verkkolaskuosoite 003701258660
operaattori OpusCapita Group Oy
(välittäjän tunnus 003710948874)
Kaupungin Y-tunnus: 0125866-0
  

SEURAA MEITÄ SOMESSA