Vuoden 2019 hyvinvointikertomus käsitelty kaupunginhallituksessa

Vuosittain laadittava hyvinvointikertomus kuvaa hyvinvoinnin tilaa Hyvinkäällä. Hyvinvointikertomus on keskeinen hyvinvointijohtamisen väline kunnissa. Vuoden 2019 hyvinvointikertomus on ollut käsiteltävänä kaupunginhallituksessa 13.5.2019 ja menee kaupunginvaltuustolle tiedoksi 27.5.2019 pidettävään valtuustokokoukseen.

Hyvinvointikertomusta on ollut laatimassa hyvinvointiryhmä, jossa on jäseniä Hyvinkään kaupungilta ja ulkopuolisia toimijoita, kuten Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, Hyvinkään seurakunta, Itä-Uudenmaan poliisilaitos, Hyria ja Elämäni Sankari ry.

Hyvinvoinnin edistämisen painopistealueet ovat tällä valtuustokaudella:

1. Kaupungin vetovoimaisuuden lisääminen

2. Digitalisaation hyödyntäminen palvelujen suunnittelussa ja tuotannossa

3. Ennaltaehkäisevän työn ja oikea-aikaisten palvelujen kehittäminen

4. Yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäminen

5. Palvelujen rajapintojen häivyttäminen

6. Työllisyyden lisääminen

7. Maahan muuttaneesta kuntalaiseksi

8. Kulttuuritoiminnan, kestävien liikkumismuotojen ja luonnossa liikkumisen edistäminen

Tiivistelmä hyvinvoinnin tilasta 2019:

Hyvinvointikertomuksessa hyvinvointitieto on jaoteltu viiteen teemaan, jotka ovat talous ja elinvoima, lapset, nuoret ja lapsiperheet, työikäiset, ikäihmiset ja turvallisuus.

Talous ja elinvoima

 • Hyvinkäällä on naapurikuntiin nähden korkea työpaikkaomavaraisuus. Vuonna 2016 se oli 95,3 %.
 • Hyvinkään väestönkasvu on hiipunut aikaisempiin vuosiin nähden. Vuonna 2018 väestön määrä väheni 235 asukkaalla. Hyvinkään väestö ikääntyy. Lasten ja nuorten määrät ovat vähentyneet selvästi viime vuosina. Ilmiö on valtakunnallinen. Ikääntyneiden määrä on voimakkaassa kasvussa tulevina vuosina. Ikärakenteen muutos tulee ottaa huomioon nykyistä enemmän palveluverkon suunnittelussa.
 • Asuntoja valmistui vuonna 2018 yhteensä 264 kpl. MAL-sopimuksen mukaista tavoitetta (360 asuntoa/vuosi) ei saavutettu.

Lapset, nuoret ja lapsiperheet

 • Pääosa hyvinkääläisistä lapsista ja nuorista voi hyvin
 • Kaikki nuoret, joiden oppivelvollisuus päättyi vuonna 2018, saivat peruskoulun päättötodistuksen.
 • Yläkoululaisten alkoholin ja tupakan käyttö on vähentynyt.
 • Huumeita on tarjottu yhä useammalle yläkoululaiselle ja lääkkeiden käyttö päihtymistarkoituksessa on hieman lisääntynyt.
 • Nuorten Kela-korvattavien mielialalääkkeiden käyttö on lisääntynyt.
 • Nuorten hyvinvointi on polarisoitunut; huonosti voivat nuoret voivat entistä huonommin.
 • Nuorisotyöttömien määrä on vähentynyt edellisvuodesta. Kuitenkin osa nuorista pitkäaikaistyöttömistä voi niin huonosti, että työllistyminen on vaikeaa.

Työikäiset

 • Työllisyyskehitys on ollut positiivista; Työttömyysaste on laskenut edelleen ja pitkäaikaistyöttömien määrä laskenut viime vuodesta.
 • Ulkomaalaisten keskuudessa työttömyysaste oli 18,7 % helmikuussa 2019. Osuus on laskenut vuodesta 2018 (19,5). Maahanmuuttajien koulutus tärkeää (sekä suomen kielen opetus että ammattikoulutus)
 • Kela-korvattavien mielialalääkkeiden käyttö on hieman lisääntynyt.
 • Diabetes on yleistynyt 40-64-vuotiailla.
 • Lihavien osuus on kasvanut yli 20-vuotiaiden keskuudessa.
 • Alkoholia liikaa käyttävien yli 20-vuotiaiden osuus on kasvanut viimeisten kolmen vuoden aikana 4,1 %-yksikköä (32,1 % vuonna 2018).

Ikäihmiset

 • Yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa voimakkaasti ja se vaikuttaa moniin asioihin; asuminen, terveyspalvelujen tarpeen kasvu, harrasteryhmien määrät jne.
 • 75 vuotta täyttäneistä 93,1 % asuu kotona ja 85 vuotta täyttäneistä 85,2 %.
 • Eläkkeensaajien asumistukea saaneiden osuus on ollut hieman kasvussa.
 • Diabetes yleistyy. Diabeteslääkkeistä lääkkeistä korvausta saaneiden 65 vuotta täyttäneiden osuus on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana 5,1 %-yksikköä. (16,6 % 2017)
 • Kela-korvausta mielialalääkkeistä saa joka kymmenes 65 vuotta täyttänyt.

Turvallisuus

 • Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot ja koti- ja vapaa-ajan tapaturmiin liittyvät hoitojaksot ovat hieman lisääntyneet vuonna 2017.
 • Liikennerikokset ja rikkomukset ovat vähentyneet vuonna 2018.
 • Luvatta tunkeutuen -rikokset (varkaudet) ovat lisääntyneet vuonna 2018
 • Huumausainerikoksia on tullut poliisin tietoon aiempaa vähemmän.
 • Seksuaalirikosten määrä on kasvanut vuonna 2018 edellisvuoteen nähden.

Lisätietoja hyvinvointikertomuksesta:

Suunnittelija Taru Härkönen, taru.harkonen@hyvinkaa.fi
Hyvinvointipäällikkö Panu Isotalo, panu.isotalo@hyvinkaa.fi

Lue hyvinvointikertomus kokonaisuudessaan

 

Päivitetty 13.5.2019 Tulosta

   
    Linkki kaupungin etusivulle

 

 

 In English 

  

Lähetä e-kortti

 

Työntekijöille: 
webmail
Opettajat:
- outlook.com/edu.hyvinkaa.fi 

OTA YHTEYTTÄ

PL 86 / Kankurinkatu 4-6
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*
kirjaamo@hyvinkaa.fi
    
Kartta Villatehtaan alueesta 

Kaupungin sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi
   
Avoinna:
ma-to klo 8-16, pe klo 8-15

   

PALAUTE

Anna ja lue palautetta

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskutunnus  ja osoite:

verkkolaskuosoite OVT003701258660

operaattori CGI 003703575029

Kaupungin Y-tunnus: 0125866-0

 

PAPERILASKUJEN TOIMITUKSET:
  

Hyvinkään kaupunki
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 HYVINKÄÄ