Kaupunginhallituksen päätökset 10.06.2019

156 § HYVINKÄÄN KAUPUNKIYHDISTYS, AVUSTUSHAKEMUS VUODELLE 2019

Esitys

Kaupunginhallitus päättää myöntää Hyvinkään kaupunkiyhdistys ry:lle 15.000 euron avustuksen toiminnan tukemiseen vuonna 2019.

Päätös

Esityksen mukaan. Yhteistyösopimus tuodaan seuraavaan kokoukseen. Toiminnasta raportoidaan kaupunginhallitukselle elokuun loppuun mennessä.

157 § KUTSUNNAT 2019

Esitys

Kaupunginhallitus nimeää kutsuntalautakuntiin edustajat seuraavasti:

  • varsinainen jäsen nuorisosihteeri Mika Joensuu, varalle kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Simo Varjonen
  • varsinainen jäsen erityisnuorisotyöntekijä Tiina Puusniekka, varalle erityisnuori-sotyöntekijä Anni Kouhia.

Kaupunginhallitus nimeää kaupungin tervehdyksen esittäjän kutsuntatilaisuuksiin (neljälle päivälle)

Kaupunginhallitus päättää, että kaupunki yhdessä Hyvinkään seurakunnan kanssa kus-tantaa kutsuntatilaisuuksien kahvi- ja ruokatarjoilun.

Kahden (2) lääkärin ja kahden (2) varalääkärin nimeämisestä vastaa Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä ja kutsuvieraiden osalta asia siirretään sivistystoimen hoidettavaksi

Päätös

Nimetään kaupungin tervehdyksen esittäjiksi Pekka Laine, Irma Pahlman, Jaakko Rainio ja Jussi Kukkola.

158 § ASEMAKAAVAN LAATIMINEN KYTÄJÄN KARTANON TALOUSKESKUKSEN ALUEELLE

Esitys

Kaupunginhallitus päättää:

1) merkitä valmisteluvaiheen aineistosta saatuun palautteeseen annetut vastineet tiedoksi (esitetty selostuksessa) 

2) asettaa Hyvinkään tilan 106-405-52-139 (Kytäjän kartano) osaa koskevan asemakaavaehdotuksen 45:005 (päivätty 5.6.2019) julkisesti nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot.

Päätös

 Esityksen mukaan.

159 § ASEMAKAAVAN MUUTOS OSASSA 17. KAUPUNGINOSAN, HYVINKÄÄNKYLÄ, KORTTELIA 1675 (Puntuntie)

Esitys

Kaupunginhallitus päättää:

1) merkitä valmisteluvaiheen aineistosta saatuihin lausuntoihin laaditut vastineet tiedoksi (selostuksen liitteenä) ja

2) asettaa 17. kaupunginosan (Hyvinkäänkylä) korttelin 1675 osaa koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (päivätty 5.6.2019) julkisesti nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot.

Päätös

 Esityksen mukaan.

160 § TOIMITILOJEN VUOKRAUS KAUPUNGILLE JE EDELLEEN KEUSOTELLE RENTTO OY:N SUUTARINKADUN KIINTEISTÖSTÄ

Esitys

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä tilojen vuokraamisen Rentto Oy:ltä kaupungin/tilapalvelun hallintaan ja edelleen vuokrata ne Keusote:lle liitteenä olevien vuokrasopimusten ja niiden liitteiden mukaisesti ja valtuuttaa kaupunginjohtajan tekemään teknisluonteisia korjauksia sopimuksiin.

Päätös

 Palautetaan valmisteluun.

161 § VALTUUSTOALOITE AKTIIVIMALLIN PIIRIIN JOUTUNEIDEN HYVINKÄÄLÄISTEN TYÖTTÖMIEN TILANTEESTA

Esitys

Hyvinkääläisellä työnhakijalla on hyvä mahdollisuus täyttää nykyinen aktiivimalliehto ja hallitusohjelmaan on kirjattu aktiivimallileikkurin ja velvoitteiden purku. Tämän vuoksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää merkitä työllisyyspalveluiden lausunnon tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen ja toteaa, ettei aloite anna aihetta jatkotoimenpiteisiin.

Päätös

Esityksen mukaan 

162 § OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.4.2019 JA TALOUSARVION MUUTTAMINEN

Esitys

Kaupunginhallitus

1) merkitsee osavuosikatsauksen omalta osaltaan tiedoksi;

2) ohjeistaa talouden tasapainottamisen osalta seuraavaa:

- Toisessa osavuosikatsauksessa esitetään niitä talousarvioon sisältyneitä toimia ja niiden kustannusvaikutuksia, joita loppuvuonna 2019 jätetään toteuttamatta alijäämän oikaisemiseksi.

- Kestävän talouden ohjelman laadinta aloitetaan kaupungissa kehittämisjaoston ohjauksessa. Tavoite on laatia yli yhden talousarviovuoden kantava ohjelma, jossa määritellään toimenpiteet talouden saattamiseksi jälleen tasapainoiseksi.

3) esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi

4) esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto muuttaa vuoden 2019 talousarviota seuraavasti:

  • Toimialojen ICT-palveluihin siirretään 220 000 euroa tietohallinnon ICT-määrärahoista.
  • Sosiaali- ja terveyspalvelujen määrärahojen Keusoten maksuosuuksiin varatuista määrärahoista siirretään omiin sosiaali- ja terveyspalveluiden menoihin 2 483 328 euroa KuEL-eläkemenoperusteisten maksujen kattamiseksi. Lisäksi Keusoten maksuosuuksia vähentämässä ollut maahanmuuttajatyön korvaustuottojen osuus 670 000 siirretään sivistystoimialalle.
  • Sivistystoimessa maahanmuuttajatyön korvaustuottojen osuuden lisäys kohdennetaan seuraavasti:
   • 70 000 euroa varhaiskasvatus-palvelualueelle
   • 600 000 euro Yleissivistävä koulutus ja työpajatoimintapalvelualueelle. 
  • Sivistystoimen Kulttuuri- ja hyvinvointi -palvelualueelle tehdään seuraavat määrärahamuutokset:
   • Liikuntapalveluiden tuottoihin 150 000 euroa ja kuluihin 323 000 euroa, nettomäärärahan lisäys yhteensä 173 000 euroa
   • Kulttuuritoiminnan Hyvinkääsalin tuottoihin 130 000 euroa ja kuluihin 130 000 euroa, nettovaikutus 0 euroa.
  • Tekniikan ja ympäristön toimialalta siirretään 28 000 euroa Demokratia ja johdon tuki -palvelualueen viestintäyksikköön.
  • Konsernipalvelut ja hallinto -toimialan Henkilöstö-palvelualueelta siirretään 200 000 euroa Tekymin hallinto ja kehittäminen -palvelualueelle. Määrärahasiirron yhteydessä esitetään tehtäväksi toiminnallinen muutos, jossa kaupungintalon keskitetyt aulapalvelut siirretään Tekniikan ja ympäristön toimialalle 1.8.2019 alkaen.
  • Investointiosassa tehdään 170 000 euron määrärahasiirto kunnallistekniikan uudisrakentamisesta kunnallistekniikan korvausinvestointeihin.

Päätös

 Esityksen mukaan

163 § VUODEN 2020 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2021 - 2022 TALOUSSUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT

Esitys

Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021 – 2022 taloussuunnitelman laadinnan lähtökohdaksi edellä mainitut perustelut, tavoitelaskelman mukaisen koko kaupungin laadintaraamin vaihtoehdon A perusteella sekä siihen perustuvan toimialakohtaisen käyttötalouden raamilaskelman. Talousjohtajalle annetaan oikeus tarvittaessa tarkentaa raamia päätetyn kaupunkitasoisen toimintakateraamin rajoissa. 

Kaupunginhallitus korostaa, että koska talousarvio on muotoutumassa alijäämäiseksi, toimialojen tulee käsittää raamin mukaiset määrärahat enimmäismäärärahana. Erityisesti Keusoten maksuosuuden osalta tulee valmistelussa etsiä yhdessä Keusoten kanssa keinoja siihen, että maksuosuus muodostuu talousarvioraamilaskelmaa pienemmäksi.

Lisäksi kaupunginhallitus ohjeistaa toimialat valmistelemaan toiminnallisia tavoitteita Pelikirjan pohjalta.

Päätös

 Esityksen mukaan.

164 § PÄIVITETTY VUOKRASOPIMUS HYVINKÄÄN KAUPUNGIN JA HUS-KUNTAYHTYMÄN VÄLILLÄ KOSKIEN KOY HYVINKÄÄN SAIRAALAMÄEN OMISTAMAN RAKENNUS B:N TILOJA

Esitys

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

1. hyväksyy Koy Hyvinkään Sairaalanmäen rakennuksesta B kaupungin 1. kerroksen hallinnoimien tilojen (Lastenpäivystyksen tilat) vuokraamisen HUS:lle edellä kuvatun järjestelyn mukaisesti 1.1.2019 alkaen. Vuokran suuruus 13 vuoden vuokra-ajalla on 1.588.083 €,

2. hyväksyy Koy Hyvinkään Sairaalanmäen rakennuksesta B kaupungin muiden tilojen vuokraamisen HUS:lle edellä kuvatun järjestelyn mukaisesti 1.1.2019 alkaen. Vuokran suuruus 13 vuoden vuokra-ajalla on arviolta 12.388.774 €,

3. valtuuttaa kaupunginhallituksen tekemään mahdollisesti tarvittavia korjauksia vuokrasopimukseen

4. valtuuttaa kaupunginjohtajan tekemään teknisluonteisia korjauksia vuokrasopimukseen 

5. myöntää omavelkaisen takauksen arviolta 3.000.000 euron lainalle myöhemmin kaupunginvaltuuston päätettäväksi tuotavin tarkemmin ehdoin. Valtuusto tekee varsinaisen lopullisen takauspäätöksen erikseen kilpailutettujen lainatarjousten pohjalta.

6. myöntää vuoden 2019 talousarvioon 200.000 euron lisämäärärahan investointiosan aineettoman omaisuuden muihin pitkävaikutteisiin menoihin, joka on kaupungin suora sopimuksenmukainen osuus perusparannusmenosta. Määräraha katetaan kaupungin kassavaroja pienentämällä.

Päätöksen toimeenpanon edellytyksenä on, että HUS tekee sopimuskokonaisuuden mukaiset päätökset omassa toimielimessään.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää antaa edustajilleen Koy Hyvinkään Sairaalanmäen hallituksessa omistajaohjeen toteuttaa edellä kuvatut korjaustoimenpiteet ja niiden rahoitusjärjestelyt sitten, kun vuokrasopimus on allekirjoitettu.

Päätös

 Esityksen mukaan.

165 § TIEDONANTOJA

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

 Merkitään tiedoksi.

166 § TOIMIELINTEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÖYTÄKIRJAT

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, ettei em. toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

 Ei käsiteltäväksi otettavaa

Päivitetty 10.6.2019 Tulosta

   
    Linkki kaupungin etusivulle

 

 

 In English 

  

Lähetä e-kortti

 

Työntekijöille: 
webmail
Opettajat:
- outlook.com/edu.hyvinkaa.fi 

OTA YHTEYTTÄ

PL 86 / Kankurinkatu 4-6
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*
kirjaamo@hyvinkaa.fi
    
Kartta Villatehtaan alueesta 

Kaupungin sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi
   
Avoinna:
ma-to klo 8-16, pe klo 8-15

   

PALAUTE

Anna ja lue palautetta

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskutunnus  ja osoite:

verkkolaskuosoite OVT003701258660

operaattori CGI 003703575029

Kaupungin Y-tunnus: 0125866-0

 

PAPERILASKUJEN TOIMITUKSET:
  

Hyvinkään kaupunki
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 HYVINKÄÄ