Perusopinnot

7–9 -vuotiaille

Perusopinnot I aloitetaan seitsemän vuoden iässä, sen laajuus on 200 tuntia (opetuskerta on 2x45 min) ja se suoritetaan kolmessa vuodessa (perusopetusryhmät po 1, 2 ja 3). Osa oppilaista on saattanut osallistua varhaisiän kuvataidekasvatukseen ennen perusopintoja, mutta sitä ei edellytetä. Opettaja pysyy samana koko kolmen vuoden jakson ajan, jollei oppilas joudu aikataulu- tai muista syistä vaihtamaan ryhmää.

Tavoitteena on, että oppilas oppii käyttämään ilmaisussaan kuvataideilmaisulle luonteenomaista muuntamista, lainaamista sekä uusia ja vanhoja symboleja ja antamaan niille merkityksiä. Kuvallista ilmaisua opetellaan sekä tekemällä että tarkastelemalla kuvataiteen teoksia ja arjen kuvia. Tutkivassa opetuksessa korostuu tunneilmaisun, havaintojen, aistien, mielikuvituksen ja myötäelämisen merkitys.

Opetuksen lähtökohdat ovat kuvallisen ilmaisun perusasioissa ja -menetelmissä (esim. väri, muoto, tila, tekstuuri, liike, rytmi, valo/varjo). Keskeistä on mm. väri-ilmaisun perusteisiin tutustuminen, kaksi- ja kolmiulotteisuuden käsitteiden pohtiminen sekä omien tarinoiden kertominen mm. sarjakuvan ja animaation keinoin. Esim. käsitteisiin edessä ja takana, kaukana ja lähellä, tutustutaan leikkimällä, liikkumalla ja luomalla itse erilaisia tiloja ja kuvaamalla näitä (rakentelu, muotoilu, valo- ja videokuvaaminen). Tutustutaan myös taide- ja luontofilosofian ja estetiikan peruskäsitteisiin lasten näkökulmasta.

Ympäristön havainnointi moniaistisesti ja kokonaisvaltaisesti – niin luonnon kuin rakennetun, esine- ja verkkoympäristön ­­–  ja näiden havaintojen ja mielikuvien muuntaminen kaksi- tai kolmiulotteisiksi teoksiksi ohjaa työskentelyä. Tavoitteena on, että opitaan ymmärtämään ympäristön merkityksen omalle ja muiden hyvinvoinnille.

Opintokokonaisuuden aikana harjoitellaan erilaisten materiaalien, välineiden ja työtapojen käyttöä ja välinehuollon perusteita sekä työskentelytaitoja kuten työn ääreen rauhoittumista, pitkäjänteistä työskentelyä, hiljaisuutta ja keskittymistä. Myös vastuuta työrauhan säilymisestä, ryhmätyöskentelyä ja toisten huomioon ottamista opetellaan. Oppisisällöt ovat simultaanisia, lomittaisia ja sisäkkäisiä ja niitä kerrataan kautta koko opintojen.

Teksti jatkuu kuvan jälkeen.

Selkäpuolelta kuvattuja lapsia jotka istuvat maassa ja katselevat edessä oleva esiintyjää. Osa lapsista viittaa kädellään.

  

10–12 -vuotiaille

Perusopinnot II aloitetaan kymmenen vuoden iässä, sen laajuus on 300 tuntia (opetuskerta on 3x45 min) ja se suoritetaan kolmessa vuodessa (perusopetusryhmät po 4, 5 ja 6). Opinnot koostuvat vuosittain vaihtuvista eri kuvataiteen alojen opintojaksojen (periodien) yhdistelmistä. Lukuvuoteen sisältyy pääsääntöisesti neljä periodia esim. keramiikka, piirustus ja maalaus, sarjakuva ja valo- ja videokuva. Opetuksessa painottuvat teemalliset, pitkäkestoiset projektit, joissa hyödynnetään yhteistyötä eri pajojen välillä.

Tämä opintokokonaisuus perehdyttää oppilaat syvemmin kaikkiin koulun tarjoamiin kuvataiteen aloihin ja antaa riittävästi tietoa kustakin alasta tulevia perusopintojen työpajavalintoja varten. Opettajina periodeilla toimivat kunkin alan erityisammattilaiset ja taiteilijaopettajat.

Teksti jatkuu kuvan jälkeen.

Kolme lasta istumassa pöydän äärellä, heillä on päässään paperihatut, pöydällä on ilmapalloja. Yksi lapsi seisoo pöydän vierellä ja kuvaa videokameralla. Taustalla seisoo yksi aikuinen selin kameraan päin.

 

13–15 -vuotiaille

Perusopintojen kolmas opintokokonaisuus muodostuu työpajaopinnoista, jotka aloitetaan noin 13-vuotiaana. Opintokokonaisuuden laajuus on 300 tuntia (opetuskerta on 3x45 min) ja pääsääntöisesti se suoritetaan kolmessa vuodessa. Oppilaita kannustetaan tutustumaan monipuolisesti työpajatarjontaan valitsemalla rinnakkaisia tai vaihtoehtoisia työpajoja.

Opetusta tarjotaan seuraavilla kuvataiteen aloilla: piirustus ja maalaus, kuvanveisto ja muu kolmiulotteinen työskentely, grafiikka, keramiikka, valokuvaus, videokuvaus, sarjakuva ja animaatio. Opetusohjelmaan voidaan sisällyttää myös muita pajoja. Työpajat etenevät vuosittain, esim. keramiikka I-III, joista kukin suoritetaan yhdessä lukuvuodessa. Opintojen yksityiskohtaisemmat tavoitteet ja sisällöt kirjataan vuosittain päivitettävään työpajaoppaaseen.

Työpajoissa syvennetään aiempina vuosina hankittuja tietoja ja taitoja itse valituilla kuvataiteen alueilla. Opinnoissa pyritään kohti työprosessin monipuolista osaamista ja suunnittelu-, ilmaisu-, arviointi- ja analysointitaitojen kokonaisvaltaisempaa hallintaa (taidesuhde ja visuaalinen lukutaito). Tavoitteena on vahvistaa oppilaiden luovaa ajattelua, mielikuvitusta ja persoonallista ilmaisua kunkin taidot ja tavoitteet huomioiden.

Oikeassa reunassa lapsi maassa polvillaan. Kuvaa kameralla maahan päin lumisessa metsässä.

 

Pääset lukemaan ajantasaisen opetussuunnitelman Tiedostot-sivulta.

Päivitetty 21.4.2021