Kokeiluun osallistuminen

Kuka voi listautua kokeilussa palveluntuottajaksi?

 • Palveluntuottajaksi voi listautua mikä tahansa julkinen, yksityinen tai kolmannen sektorin toimija, joka pystyy tuottamaan järjestäjän edellyttämän palvelupaketin mukaiset palvelut ja täyttää järjestäjän määrittelemät kriteerit.

Miten listaudun palveluntuottajaksi?

 • Kunnat julkaisevat ennen kokeilun alkua hakuilmoituksen ja ohjeet, joiden perusteella palveluntuottajat voivat hakeutua mukaan kokeiluun. Listautua voi milloin tahansa kokeilun aikana. Hakuilmoituksessa ja ohjeissa kerrotaan tarkemmin kokeilun ehdot ja periaatteet, palveluntuottajilta edellytettävät kriteerit ja muut tarvittavat tiedot.

Mitä palveluntuottajalta edellytetään, jotta kokeiluun vastaanottopalveluista voi päästä mukaan?

 • Palveluntuottajan on pystyttävä tuottamaan asiakkaille järjestäjän edellyttämän palvelupaketin mukaiset palvelut (yhteydenotto- ja alkuvaiheen ohjaukseen liittyvät palvelut, sairaanhoitajan vastaanotto, lääkärin vastaanotto, perusterveydenhuollon laboratorio- ja röntgenpalvelut) parhaaksi katsomallaan tavalla. Lisäksi palveluntuottajan on täytettävä järjestäjän asettamat kriteerit päästäkseen mukaan kokeiluun.

Mitä palveluntuottajalta edellytetään, jotta kokeiluun henkilökohtaisesta budjetista voi päästä mukaan?

 • Henkilökohtaisen budjetin valinnanvapauden kokeilu alkoi syksyllä 2017. Henkilökohtaisen budjetin kokeilun ehdot ja periaatteet löytyvät tästä.

Millaiset kriteerit pitää täyttää?

Kuuluvatko kotiin tuotavat palvelut valinnanvapauden piiriin?

 • Kyllä ja ei. Kokeilussa valinnanvapauden piiriin kuuluvat yleislääkärin ja sairaanhoitajan vastaanottopalvelut Kokeilun ehdot ja periaatteet –asiakirjassa määritellyin rajauksin, sekä yleislääkäritasoiset laboratorio- ja röntgenpalvelut. Henkilökohtaisen budjetin kokeilussa kotiin tuotavia palveluja voi olla.

Kuuluko kuntoutussuunnitelmien tekeminen kokeilun palveluihin?

 • Ei kuulu.

Ovatko neuvolatyyppiset palvelut poissuljettu?

 • Kyllä. Rajauksilla on pyritty siihen, että uudet yrittäjät voisivat tulla rajattuihin palveluihin mukaan helpommin.

Mitkä ovat ne perustason mielenterveyspalvelut, jotka kokeiluun kuuluvat?

 • Erikoissairaanhoidon palvelut eivät kuulu kokeiluun. Kokeiluun kuuluu kaikki se mitä tehdään perustasolla hoitajan ja lääkärin vastaanottotyössä.

Kuka määrittää mitkä palveluntuottajan toimipisteet ovat mukana kokeilussa?

 • Palveluntuottaja listaa toimipisteet, joilla haluaa olla kokeilussa mukana. Kokeilun alussa otetaan mukaan vain kokeiluun kuuluvien kuntien alueella toimivia toimipisteitä.

Miten virka-ajan päivystys hoidetaan?

 • Päivystys tulee toimimaan nykyisten tuottajien toimesta.

Mistä saan lisätietoa kokeiluun osallistumisesta?

Korvaus palveluiden tuottamisesta

Mitä saan siitä vastineeksi, että tuotan julkisen palvelun?

 • Palveluntuottajalle maksetaan asiakkaiden määrään ja ikään perustuva korvaus eli ns. kapitaatiokorvaus. Korvaukset perustuvat kuntien nykyisen tuotannon toteutuneisiin kustannuksiin. Keski-Uudellamaalla tuottajille maksettaviin korvauksiin vaikuttaa myös bonus-/sanktiomalli, jolla tavoitellaan parempaa vaikuttavuutta, kustannustehokkuutta ja asiakaskokemusta / potilasturvallisuutta. Tarkoituksena bonuksilla tai sanktioilla on luoda palveluntuottajille kannustimia toimia kokonaistaloudellisesti edullisesti järjestäjän ja laadullisesti hyvin asiakkaan näkökulmasta.

Miten korvauksen perusteena oleva asiakasmäärä määräytyy?

 • Palveluntuottaja saa kuukausittain korvauksen heidän asiakkaikseen listautuneiden kuntalaisten lukumäärän mukaisesti.

Milloin asiakkuus alkaa?

 • Asiakkuus siirtyy uudelle palveluntuottajalle kuntalaisen valinnan tekemistä seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä alkaen. 

Mitä korvaukseen sisältyy?

Voinko laskuttaa asiakasta käynneistä

 • Et voi laskuttaa kokeilun piiriin kuuluvista palveluista. Palveluiden järjestäjä, eli kokeilun aikana järjestäjinä toimivat kunnat, laskuttavat kaikki asiakasmaksut, maksulliset todistukset jne. Mahdolliset asiakkaan haluamat lisäpalvelut asiakas maksaa itse.

Kasvaako kapitaatiosumma kokonaispalvelutuottamisesta jos fysioterapiat ym . mukana?

 • Kapitaatiokorvaussummat koskevat kokeilun piiriin kuuluvia palveluja. Valinnanvapauden laajentuessa koko väestöön ja sisällöltään laajemmiksi, maakunnat varmasti määrittelevät summat erikseen.

Toiminnan käynnistäminen ja palveluntuottajien verkostoituminen

Onko minun tuotettava kaikki järjestäjän edellyttämät palvelut itse vai voinko tuottaa palvelut yhdessä muiden palveluntuottajien kanssa?

 • Palveluntuottaja voi käyttää myös alihankkijoita tai muita yhteistyökumppaneita. 

Jos käytän alihankkijoita, tekeekö jokainen toimija oman sopimuksen järjestäjän kanssa?

 • Ei tee. Palvelujen järjestäjä tekee sopimuksen yhden tahon kanssa, joka vastaa siitä, että asiakas saa kaikki palvelupaketin mukaiset palvelut, ja että kaikki järjestäjän asettamat kriteerit täyttyvät. Mikäli palveluntuottaja käyttää alihankkijoita palveluiden tuottamisessa, siitä on ilmoitettava järjestäjälle. Mahdollisille alihankkijoille on tuottajan asetettava samat toiminnalliset vaatimukset kuin järjestäjä on asettanut varsinaiselle palveluntuottajalle. Palveluntuottaja vastaa alihankkijan työstä kuin omastaan.

Voinko hankkia esim. laboratorio ja röntgenpalvelut muualta?

 • Kyllä voit. Alihankintana ostamiasi palvelupakettiin kuuluvia palveluita ei kuitenkaan korvata erikseen, vaan ne sisältyvät järjestään maksamaan kapitaatiokorvaukseen.

Voiko yksityinen palveluntuottaja ostaa osan palveluista julkiselta puolelta?

 • Kyllä voi. Palvelun tuottamisen ehdoista ja hinnoittelusta sovitaan erikseen.

Miten ja mihin lähetän palvelupaketin ulkopuolella oleviin palveluihin, esim. skopiat, rasituskokeet jne.?

 • Palveluntuottaja ohjaa asiakkaan tarvittaessa vastaanottopalveluista edelleen palveluihin, jotka eivät kuulu kapitaatiokorvauksen piiriin, käytännössä kuntien nykyiseen palvelutuotantoon.

Asiakkaiden hankinta

Voinko valita asiakkaani?

 • Et. Palveluntuottajan on otettava vastaan kaikki kyseisen palveluntuottajan valinneet asiakkaat ja annettava heille järjestäjän edellyttämän palvelupaketin mukaiset palvelut.

Miten asiakas valitsee minut palveluntuottajakseen?

 • Asiakas voi valita palveluntuottajan sähköisessä valintajärjestelmässä tai tehdä valinnan järjestäjän palvelupisteissä, kuten esimerkiksi kuntien terveyskeskuksissa.

Mistä tiedän, kenelle asiakas on listautunut?

 • Kokeilussa on käytössä sähköinen tietojärjestelmä, jota kautta tieto asiakkaan valinnasta kulkee uudelle ja vanhalle palveluntuottajalle sekä palveluiden järjestäjälle.

Mistä tiedän, onko asiakas listautunut viimeisen kuukauden aikana jonkun muun palveluntuottajan asiakkaaksi?

 • Järjestäjä edellyttää, että asiakastiedot tarkistetaan käynnin/yhteydenoton yhteydessä. Järjestäjä mahdollistaa asiakkaiden listautumistietojen saamisen palveluntuottajille.

Kenelle asiakas kuuluu heti kokeilun alussa? Jaetaanko kokeilualueen asiakkaat kokeiluun osallistuville palveluntuottajille?

 • Ei jaeta. Lähtökohtaisesti asiakas on nykyisen julkisen palveluntuottajan asiakas, kunnes hän on valinnut toisin.

Voinko markkinoida tuottamiani julkisia palveluita?   

 • Kyllä voit. Palveluntuottaja voi markkinoida palveluitaan asiakkaille hyvää markkinointitapaa noudattaen. Palveluntuottajan tulee kertoa asiakkaalle selkeästi mitkä palvelut kuuluvat kapitaatiokorvauksen piiriin ja mitkä ovat asiakkaan itse maksamaa palvelua.

Kuka tekee valinnan alaikäisten puolesta?

 • Alaikäisten puolesta huoltaja voi tehdä palvelutuottajan valinnan.

Palveluiden saatavuus

Voinko rajoittaa minulle saapuvaa asiakasmäärää kokeilussa?

 • Kyllä. Hakeutuessasi palveluntuottajaksi ilmoitat maksimiasiakasmäärän, jonka olet valmis ottamaan vastaan kokeilun aikana.

Miten toimitaan vuosiloma-aikoina?

 • Olet palveluntuottajana velvollinen huolehtimaan asiakkaistasi myös vuosilomien ajan. Poikkeuksellisista kiinnioloajoista tulee sopia erikseen järjestäjän kanssa. Myös muut poikkeukselliset aukioloajat on sovittava järjestäjän kanssa etukäteen.

Tiedonkulku ja muut IT-ratkaisu 

Miten varmistetaan tarvittavien potilastietojen saatavuus?

 • Palveluntuottajalla on oltava käytössään asiakas-/potilastietojärjestelmä, joka mahdollistaa tietojen kirjaamisen Kanta-palveluissa järjestäjän rekisteriin ja josta saa riittävällä tasolla toimitettua kaikki vaadittavat seuranta- ja raportointitiedot järjestäjille erikseen sovittavin menetelmin. Käynti- ja seurantatietojen toimittaminen on edellytys kapitaatiokorvauksen maksamiselle.  

Harkitsen vastaanottopalvelujen tuottamista, mutta minulla ei vielä ole käytössäni minkäänlaista potilastietojärjestelmää. Voinko saada käyttööni kunnan potilastietojärjestelmän?

 • Palveluntuottajilta edellytetään potilastietojen kirjaamista kansallisen Kanta-palveluun sekä seuranta- ja raportointitietojen toimittamista järjestäjien tietojärjestelmiin. Mikäli palveluntuottajalla ei ole käytössä omaa potilastietojärjestelmää, voi järjestäjä toimittaa markkinaehtoisesti potilastietojärjestelmän, tai mahdollisuuden käyttää järjestäjän potilastietojärjestelmää etäyhteyden kautta.

Miten yksityinen palveluntuottaja ohjaa potilaan muihin palveluihin, jos tietojärjestelmät eivät kommunikoi keskenään reaaliaikaisesti?

 • Yksityinen palveluntuottaja voi tehdä paperilähetteen, joka lähetetään julkiselle puolelle postissa tai asiakkaan mukana. Kiireellisessä asiassa lähettäjä voi myös soittaa. Asiakkaan lähetteissä viitataan todennäköisesti usein Kanta-palvelussa oleviin teksteihin.

Mistä saadaan tieto, jos asiakas valinnut saman paikan jo työterveyshuolloksi?

 • Tieto työterveysasiakkuudesta täytyy saada palveluntuottajalta. 

Linkit:

Kokeilun ehdot ja periaatteet -asiakirja

Kelan ohjeet palveluntuottajille matkakorvaus- ja kuntoutushakemusten käsittelyyn

Tule mukaan – valitsemalla vaikutat!

Päivitetty 22.2.2019 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 

 
Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694
Operaattorin (CGI) välittäjätunnus: 003703575029
Operaattori CGI Suomi Oy


Paperilaskut:

Keski-Uudenmaan sote ky
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 Hyvinkää