Vammaisneuvosto

Hyvinkään vammaisneuvostona on aiemmin toiminut Hyvinkään vammaisjärjestöjen yhteistyöelin Vaje ry. Vaje ry on perustettu 1982 ja vuonna 2001 Vaje sai Hyvinkäällä kaupunginhallituksen päätöksellä vammaisneuvoston aseman.

Uuden kuntalain ja vammaisten henkilöiden sekä heidän omaistensa riittävien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi on perustettu Hyvinkäälle oma itsenäisesti toimiva vammaisneuvosto sekä samalla lakkautettu Vaje ry:n oikeus toimia vammaisneuvostona. Hyvinkään kaupunginhallitus (Kh 28.8.2017 / § 264) on asettanut vammaisneuvoston 1.9.2017 alkaen.

Vammaisneuvostoon valittujen tehtävänä on seurata, keskustella ja tiedottaa vammaisten henkilöiden hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistävien asioiden kehittymisestä siten, että neuvosto voi niitä käsitellä ja tehdä lain toteutumista Hyvinkäällä edistäviä ehdotuksia kaupungin toimenpidesuunnitelmiin. Vammaisneuvosto ei käsittele yksilöasioita eikä jaa avustuksia.

Hyvinkäällä vammaisneuvoston tavoitteena on

  • edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa kaupungissa
  • seurata vammaisten tarpeiden kehitystä kaupungin alueella
  • seurata vammaisten henkilöiden selviytymistä eri toiminnoissa, kuten asumisessa, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saamisessa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa
  • vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että ympäristö ja julkiset tilat soveltuvat myös vammaisten ja sairaiden henkilöiden tarpeisiin
  • seurata vammaisten näkökulmasta kaupungin päätöksentekoa erityisesti heille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämiseksi sekä niiden saavuttavuuden parantamiseksi
  • edistää vammaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kunnallishallinnon päätöksentekoon
  • tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kaupungin viranomaisille vammaisiin liittyvissä asioissa
  • hoitaa muut vammaisneuvoston toimialaan kuuluvat ja kaupunginhallituksen määräämät tehtävät 
  • huolehtia käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kaupunginjohtajan nimeämään toimialojen edustajat vammaisneuvostoon. Vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joilla on vastuu asioiden valmistelusta ja vammaisneuvoston koollekutsumisesta. Vammaisneuvosto kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa.       

Hyvinkään vammaisneuvoston toimintasääntö 

Hyväksyttiin vammaisneuvoston kokouksessa 28.9.2021.                                                                                             

Toimikauden 2021-2025 jäsenistö 1.8.2021 alkaen (Kaupunginhallitus 5.7.2021 § 178)

Varsinaiset jäsenet henkilökohtaisine varajäsenineen:
Patjas Sanna-Kaisa, Hyvinkään Invalidit ry (puheenjohtaja)
- varajäsen Luonsinen Pauliina, Hyvinkään Invalidit ry 
Laine Titta, Hyvinkään Reumayhdistys ry (varapuheenjohtaja)
- varajäsen Chrons Aija, Hyvinkään Reumayhdistys ry
Niiranen Riitta, Hyvinkään Kuulo ry
- varajäsen Väliviita-Jokirinne Salme, Hyvinkään Sydänyhdistys ry 
Hirvonen Eila, Hyvinkään Seudun Muistiyhdistys ry
- varajäsen Morri Riitta, Hyvinkään Seudun Muistiyhdistys ry
Penttilä Jukka, Hyvinkään Näkövammaiset ry
- varajäsen puuttuu
Turunen Irina, Hyvinkään Kehitysvammaisten Tuki ry
- varajäsen Karhunen Tuula, Hyvinkään Kehitysvammaisten Tuki ry
Rajala Inga-Lill, Hyvinkään Omaishoitajat ry
- varajäsen Rönkkö Aira, Hyvinkään Omaishoitajat ry

Minna Kalmari, sihteeri

Kaupungin toimialojen edustajat vammaisneuvostossa

Konsernipalvelut ja hallinto: Mirka Karttunen (perhevapaalla), vara Eeva- Maija Hyvärinen
Sivistystoimi: Katarina Norrena, vara Taivi Toikka
Tekniikka ja ympäristö: Kimmo Kiuru, vara Milla Virtanen

Toimintakertomus 2023

Pöytäkirjat 2023

Pöytäkirjat 2022

Muistiot 2021

Muistiot 2020

Muistiot 2019

Linkki Hyvinkään yhdistysten www.hyvy.fi verkkosivuille.

Päivitetty 31.1.2024