Vammaisneuvosto

Hyvinkään vammaisneuvostona on toiminut Hyvinkään vammaisjärjestöjen yhteistyöelin Vaje ry. Vaje ry on perustettu 1982 ja vuonna 2001 Vaje sai Hyvinkäällä kaupunginhallituksen päätöksellä vammaisneuvoston aseman.

Uuden kuntalain ja vammaisten henkilöiden sekä heidän omaistensa riittävien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi on perustettu Hyvinkäälle oma itsenäisesti toimiva vammaisneuvosto sekä samalla lakkautettu Vaje ry:n oikeus toimia vammaisneuvostona. Hyvinkään kaupunginhallitus (Kh 28.8.2017 / § 264) on asettanut vammaisneuvoston 1.9.2017 alkaen.

Vammaisneuvostoon valittujen tehtävänä on seurata, keskustella ja tiedottaa vammaisten henkilöiden hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistävien asioiden kehittymisestä siten, että neuvosto voi niitä käsitellä ja tehdä lain toteutumista Hyvinkäällä edistäviä ehdotuksia kaupungin toimenpidesuunnitelmiin. Vammaisneuvosto ei käsittele yksilöasioita eikä jaa avustuksia.

Hyvinkäällä vammaisneuvoston tavoitteena on

  • edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa kaupungissa
  • seurata vammaisten tarpeiden kehitystä kaupungin alueella
  • seurata vammaisten henkilöiden selviytymistä eri toiminnoissa, kuten asumisessa, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saamisessa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa
  • vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että ympäristö ja julkiset tilat soveltuvat myös vammaisten ja sairaiden henkilöiden tarpeisiin
  • seurata vammaisten näkökulmasta kaupungin päätöksentekoa erityisesti heille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämiseksi sekä niiden saavuttavuuden parantamiseksi
  • edistää vammaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kunnallishallinnon päätöksentekoon
  • tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kaupungin viranomaisille vammaisiin liittyvissä asioissa
  • hoitaa muut vammaisneuvoston toimialaan kuuluvat ja kaupunginhallituksen määräämät tehtävät 
  • huolehtia käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kaupunginjohtajan nimeämään toimialojen edustajat vammaisneuvostoon. Vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joilla on vastuu asioiden valmistelusta ja vammaisneuvoston koollekutsumisesta. Vammaisneuvosto kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa.                                                                                                           

Toimikauden 2017-2021 jäsenistö (Kaupunginhallitus 28.8.2017 § 264)

Varsinaiset jäsenet henkilökohtaisine varajäsenineen:
Patjas Sanna-Kaisa, Hyvinkään Invalidit ry (puheenjohtaja)
- varajäsen Vainio Marja, Hyvinkään Invalidit ry 
Titta Laine, Hyvinkään Reumayhdistys ry
- varajäsen Rahkonen Liisa, Hyvinkään Seudun Allergia- ja astmayhdistys ry
Karhunen Tuula, Hyvinkään Kehitysvammaisten Tuki ry   
- varajäsen Tuominen Terttu, Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry/Hyvinkään osasto
Luonsinen Pauliina, Hyvinkään Invalidit ry  
- varajäsen Ahvenainen Aarre T., Hyvinkään Seudun Psoriasisyhdistys ry
Puupponen Riitta, Hyvinkään Seudun Muistiyhdistys ry
- varajäsen Sillanmikko Liisa, Hyvinkään Sydänyhdistys ry
Tolppanen Terttu, Hyvinkään Näkövammaiset ry  
- varajäsen Penttilä Jukka, Hyvinkään Näkövammaiset ry 

Riitta Niiranen, Hyvinkään Kuulo ry, nimetty 24.2.2020

- varajäsen Kari Kanerva, Hyvinkään Kuulo ry, nimetty 24.2.2020

Minna Kalmari, liikuntapalvelut (sihteeri)

Kaupungin toimialojen edustajat vammaisneuvostossa

Konsernipalvelut ja hallinto: Mirka Karttunen, vara Janne Oittinen
Sivistystoimi: Katarina Norrena, vara Taivi Toikka
Tekniikka ja ympäristö: Kimmo Kiuru, vara Toni Jokela

Muistiot 2021

Muistiot 2020

Muistiot 2019

Linkki Hyvinkään yhdistysten www.hyvy.fi verkkosivuille.

Päivitetty 25.5.2021