Katariina Välikangas huhtikuu 2015

Turvallisuus on tunne

Turvallisuus keskeinen osa hyvää elämää Hyvinkäällä

Hyvinkäällä turvallisuus on teemana nostettu vahvasti esiin sekä kaupungin strategiatyössä että kehittämishankkeissa. Turvallisuus ei kuitenkaan synny ulkoa käsin, vaan se sisältää ihmisten oman vastuun valinnoistaan ja toiminnastaan. Niinpä esimerkiksi 24 Turvallista Tuntia Hyvinkäällä -toiminnan tavoitteena on saada aikaan pysyviä, arjen turvallisuutta lisääviä käyttäytymisen ja ympäristön muutoksia. Erityisesti on panostettu syrjäytymiseen ja päihdehaittojen ehkäisyyn, ikääntyvien ihmisten turvallisuuden parantamiseen, kodin ja vapaa-ajan tapaturmien ennaltaehkäisyyn sekä rakennetun ympäristön turvallisuuden lisäämiseen.

Turvallisuus on luottamusta

Kysyin 17 -vuotiaalta tyttäreltäni, mitä hän ymmärtää turvallisuudella. Hän vastasi nopeasti, että se on pään sisäinen tunne, johon ympäristö voi tilanteen mukaan vaikuttaa. Turvallisuus on nimetty yhdeksi ihmisen viidestä perustarpeesta. Turvallisuuden tunnetta voi kokea, kun fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen ympäristö tarjoaa mahdollisuuden kokea rauhaa ja hyvää oloa ilman erilaisten uhkakuvien olemassaoloa. Ihminen pyrkii ylläpitämään omaa turvallisuuden tunnettaan.

Turvallisuutta lähestytään usein erilaisten uhkien tai riskien näkökulmista. Niinpä  turvallisuus voidaan ymmärtää jonkin vaaran poissaolona tai sen vaikutusten estämisenä.

SITRAn Uusi turvallisuus –työssä todettiin, että turvattomuuden tunne tulee lisääntymään maailman monimutkaistuessa ja muuttuessa entistä arvaamattomammaksi. SITRAn uusi turvallisuus tuokin esiin näkökulman, jonka mukaan ongelmien syihin tulee pureutua ennen kuin seuraukset kasvavat mittaviksi turvallisuushaasteiksi.

Koska turvallisuus on tunne, joka syntyy oman elämän hallinnasta, merkityksellisestä tekemisestä, vaikutusmahdollisuuksista ja siitä, että kuuluu yhteisöön, johon voi luottaa. Tämä edellyttää viranomaisilta uudenlaista roolia yhteisön palvelijana ja  turvallisuuden luojana. Koska maailma on entistä vaikeammin ennustettava, uusi turvallisuus edellyttää kykyä sopeutua ja toimia joustavasti.

Turvallisuus ja talous käsi kädessä?

Suomessa on käynnissä isot lainsäädännön muutokset pyrittäessä tulevaisuudessa ylläpitämään turvallista ikääntymistä ja mielekkään elämän mahdollistamista ihmiselämän myöhäisimpään iltaan asti. Pääohjenuorina ovat olleet laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista, uusi sosiaalihuoltolaki, laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palveluiden parantamiseksi ja ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Lisäksi käynnissä on mittava sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus.

Hyvinkään turvallisuussuunnitelman erityisesti ikääntyneisiin kohdistuvina tavoitteina on vähentää ja ennaltaehkäistä ikääntyvien asumiseen liittyviä riskejä sekä hoidon ja huolenpidon tarpeessa olevien ikääntyvien elämänlaatua horjuttavia tekijöitä. Palvelujen laatua heikentäviin tekijöihin puututaan tehokkaalla ja oikea-aikaisella kehittämistyöllä. Lisäksi vähennetään ja ennalta ehkäistään ikääntyvien kaatumistapaturmia.

Näihin tavoitteisiin pääsemisen haasteina on kuitenkin ollut se, että taloudellisen tilanteen heiketessä hyvinkääläisten ikäihmisten määrät tulevat kasvamaan niin, että vuonna 2040 yli 75 vuotta täyttäneiden osuus on yli kaksi kertaa nykyistä suurempi. Mutta työtä tämän haasteen voittamiseksi on tehty hartiavoimin.

Kehittämistyön kautta noussut ymmärrys on kuitenkin helpottava. Kyse ei ole niinkään rahan riittämättömyydestä, vaan siitä, että muuttunut maailma ympärillämme edellyttää uudenlaisia toimintatapoja, uudenlaista yhteistyötä ja uudenlaista vastuuta – itsestä ja muista. Olemme kulkeneet valtavia hyppäyksiä maatalousyhteiskunnasta teolliseen ja teknologiseen yhteiskuntaan. Nyt on taas aika siirtää katse menneestä tulevaisuuteen ja miettiä, miten luomme turvallista hyvää elämää.

Turvallinen elävä elämä

Hyvinkään kaupungin turvallisuussuunnitelma nostaa esiin keskeisiä teemoja luoda turvallista ja hyvää elämää vauvasta vaariin. Kestävä tulevaisuusorientoitunut kehittäminen tarkoittaa rakennetun ympäristön, infrastruktuurin ja palvelurakenteen kehittämistä käsi kädessä. Mutta se edellyttää myös jokaisen omaa aktiivisuutta ja luottamusta yhteistyöhön ja hyvään tulevaisuuteen.

Hyvinkäällä on hyvän johtamisen ja kehittämisen kautta panostettu palvelualuemalliseen, sukupolvia yhdistävään kaupunkikehitykseen ja tulevaisuuden palveluiden tuottamistapojen kehittämiseen. Tavoitteena on tuottaa hyvinvointia ja turvallista mielekästä elämää. Panostaminen ennalta ehkäisyyn, kuntoutukseen ja laadukkaaseen tarpeenmukaiseen hoivaan ja hoitoon mahdollistaa kaikkien toimijoiden, vapaaehtoisten, järjestöjen, seurakunnan, yritysten sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteisen työskentelyn hyvinvoinnin tuottamiseksi. Tässä elin- ja asuinympäristössä on tarjolla tarvittaessa hoivaa ja hoitoa ikääntyville aikuisille ihmisille siinä asumismuodossa, joka heille on sopivin.

Jotta turvallisuuden tunne säilyisi, meidän täytyy tarkistella omia asenteitamme, miettiä omaa ikääntymistämme ja luoda sekä hyvinvoinnin että talouden näkökulmista kestävää tulevaisuutta, jossa meidän on hyvä olla ja elää – Hyvinkäällä.

Katariina Välikangas
Hankejohtaja
Etelä-Suomen ikäihmisten palveluiden
kehittämisohjelma/ Kotona koko elämä

Päivitetty 7.3.2016 Tulosta