24 Turvallista Tuntia Hyvinkäällä työryhmät

Tiedot tullaan päivittämään sotemuutoksesta johtuen mahdollisimman pian.

Turvallisen asumisen työryhmä
puheenjohtaja terveystarkastaja Saara Rinne, saara.rinne@hyvinkaa.fi

Rakennetun ympäristön turvallisuus (RATU)
puheenjohtaja Marko Hytönen, tekniikan ja ympäristön toimialajohtaja, marko.hytonen@hyvinkaa.fi

Työryhmän toiminta keskittyy Hangonsiltaan, koska alueen asuintalojen rakentaminen on alkanut ja ensimmäiset asukkaat muuttavat alueelle vuoden 2018 loppuvuodessa. Asuintalojen rakentaminen jatkuu noin vuoteen 2021, jonka aikana alueella sekä asutaan että rakennetaan. RATU-työryhmän tavoite on yhdistää alueen asuminen ja rakentaminen sekä varmistaa alueella toiminnallisuus ja turvallisuus. Toiminnassa painotetaan kuntalaisten turvallisuusajattelun kehittämistä ja asukkaiden aktivointia. Hangonsillan turvallisuustyössä kytketään asukkaat ja alueella toimivat rakentajat tiiviisti turvallisuustyöhön. Kehitettävä alueturvallisuusmalli on mahdollista laajentaa myös muille alueille. Työryhmän edustajat tulevat Hyvinkään kaupungin ja toiminta-alueella toimivien rakentajien organisaatioista sekä alueen asukkaiden edustajista.


 

Nuorten Ohjaus- ja Palveluverkosto (lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy)
puheenjohtaja nuorisopäällikkö Simo Varjonen, simo.varjonen@hyvinkaa.fi

Nuorten ohjaus ja palveluverkoston (NOP) toiminta perustuu nuorisolakiin. Se kerää tietoa nuorten kasvu- ja elinoloista sekä arvioi niiden pohjalta nuorten tilannetta paikallisen päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi. Kerättyyn tietoon perustuen edistetään nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista ja vaikuttavuutta. Tavoitteenaan on varmistaa palvelujen riittävyys, laadukkuus ja saavutettavuus. Nuorten ohjaus ja palveluverkosto suunnittelee ja tehostaa yhteisiä menettelytapoja nuorten palveluihin ohjautumiseksi ja jouhevoittaa tarvittaessa palvelusta toiseen siirtymistä. Nuorten ohjaus ja palveluverkoston edustajat tulevat Hyvinkään kaupungin, TE-toimiston, Itä-Uudenmaan poliisin, Ohjaamo Hyvinkään, Hyvinkään seurakunnan, Hyrian ja HUS:n organisaatioista.


 

Nupa-tiimi (alle 19-vuotiaat)
puheenjohtaja Jenni Ahonen, Jenni.Ahonen@hyria.fi

Nupa-tiimi on monialainen yhteistyöverkosto, joka toimii Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston (NOP) alaisuudessa. Nupa-tiimi toteuttaa osaltaan kaupungin turvallisuussuunnitelmaa osana 24 Turvallista Tuntia Hyvinkäällä -toimintaa. Tiimin pääasiallisena kohderyhmänä ovat 12–18 -vuotiaat hyvinkääläiset nuoret ja heidän vanhempansa. Nupa-tiimin edustajat tulevat Hyvinkään kaupungin, Elämäni Sankarit ry:n, Hyvinkään seurakunnan, Hyrian, TE-toimiston ja Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen organisaatioista.


Hope-tiimi (yli 18-vuotiaat)
puheenjohtaja Katja Rastas, katja.rastas@keusote.fi

HOPE-tiimi on Hyvinkään monialainen yhteistyöverkosto, joka toimii Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston (NOP) alaisuudessa. Hope toteuttaa omalta osaltaan kaupungin turvallisuussuunnitelmaa osana ”24 turvallista tuntia Hyvinkäällä” -toimintaa. Pääasiallisena kohderyhmänä ovat 18–29 -vuotiaat hyvinkääläiset nuoret ja nuoret aikuiset. Hope-tiimin tavoitteena on edistää nuorille aikuisille suunnattujen palveluiden tunnettuutta ja saavutettavuutta asiakkaiden näkökulmasta, tehdä tutuksi toisilleen nuorten aikuisten hyväksi toimivia työntekijöitä ja heidän työtään, lisätä yhteistyö ja välttää päällekkäistä työtä sekä nostaa näkyviin nuorten aikuisten tilannetta ja esittää päättäville tahoille toimenpide-ehdotuksia nuorten aikuisten palveluiden kehittämiseksi. HOPE-tiimin edustajat tulevat Hyvinkään kaupungin, Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymän, HUS:n, Hyvinkään nuorisoasuntoyhdistys ry:n, TE-toimiston, HYRIA säätiön, Mielenterveysyhdistys Hyvinkään Verso ry:n, Kriisikeskus Hymisen, Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen, Hyvinkään seurakunnan, TYP:n ja Ohjaamo Hyvinkään organisaatioista.


Ikääntyneiden koordinaatiotyöryhmän tavoitteena on ikäihmisten osallistaminen tiedottamisen ja tapahtumien kautta. Työryhmän edustajat tulevat Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymän ja Hyvinkään seurakunnan organisaatioista. Lisäksi työryhmässä on edustusta 3. sektorin organisaatioista.


Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön sekä lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisyn työryhmä (EHKÄPÄ)
puheenjohtaja perhepalvelupäällikkö Leena Säkäjärvi, leena.sakajarvi@keusote.fi

Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön sekä lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisyn työryhmän (EHKÄPÄ) tavoitteena on ohjata ja koordinoida toimialoilla tapahtuvaa ehkäisevää mielenterveys-, päihdetyötä ja

lähisuhdeväkivallan ehkäisytyötä. Työryhmän työskentelyssä painottuvat puuttuminen päihteiden käyttöön ja psyykkisiin ongelmiin syrjäytymisen ennaltaehkäisynä sekä perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy. Työryhmän edustajat tulevat Hyvinkään kaupungin, Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymän, Itä-Uudenmaan poliisin, Hyvinkään seurakunnan, Laurean, Elämäni Sankarit ry:n, Hyvinkään mielenterveysseuran sekä Hyria säätiön organisaatioista.


Lasten ja nuorten palveluiden johtoryhmä
puheenjohtaja sivistystoimenjohtaja Pentti Halonen, pentti.halonen@hyvinkaa.fi

Lasten ja nuorten palveluiden johtoryhmä tehtävänä on Hyvinkäällä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteuttamisen koordinointi ja seuranta sekä lasten ja nuorten palveluihin liittyvien monialaisten hankkeiden ohjausryhmänä toimiminen.


Liikenneturvallisuustyöryhmä
puheenjohtaja liikenneinsinööri Kimmo Kiuru, kimmo.kiuru@hyvinkaa.fi.

Liikenneturvallisuustyöryhmän tavoitteita ovat liikenneturvallisuuden parantaminen ja sen arvostuksen lisääminen Hyvinkäällä. Näihin tavoitteisiin pyritään järjestämällä turvallisuuskampanjoita ja koulutuksia, tiedottamalla sekä käsittelemällä ajankohtaisia aloitteita, lausuntoja ja muita liikenneasioita. Työryhmän edustajat tulevat Hyvinkään kaupungin, Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymän, Liikenneturvan, Itä-Uudenmaan poliisin, Hyvinkään pyöräilijöiden ja ELY-keskuksen organisaatioista.


Maahanmuuttajien ja kotouttamistyön ohjausryhmä
puheenjohtaja sivistystoimenjohtaja Pentti Halonen, pentti.halonen@hyvinkaa.fi

Ryhmän perustana toimii Hyvinkään kaupunginvaltuuston hyväksymä lakisääteinen Hyvinkään kaupungin kotouttamisohjelma vuosille 2017-2020. Kotouttamistyön ohjausryhmän tehtävänä on suunnitella, seurata ja kehittää kotouttamistyön palveluita, vastata kotouttamisohjelman toteuttamisesta ja seurannasta sekä vastata kotouttamistyön palveluiden ja hankkeiden yhteensovittamisesta eri toimialojen kesken. Ohjausryhmän edustajat tulevat Hyvinkään kaupungin, Hyvinkään Opiston, Hyrian, Hyvinkään seurakunnan, Itä-Uudenmaan poliisin, TE-palveluiden organisaatioista.

Kotouttamistyöryhmä toimii asiakastyötä tekevien työntekijöiden yhteistyöryhmänä. Työryhmän edustajat tulevat Hyvinkään kaupungin, Keski-uudenmaan sotekuntayhtymän ja Hyvinkään vuokra-asuntojen organisaatioista.


ANKKURI
puheenjohtaja Matti Koski, matti.koski@poliisi.fi

Hyvinkään Ankkuri- tiimin tarkoituksena on alaikäisten (alle 15 v) rikollisen käyttäytymisen ehkäiseminen, lapsen tai nuoren kokonaisvaltaisen elämäntilanteen ja avun tarpeen selvittäminen sekä lapsen/nuoren ja perheen kanssa työskentely. Ankkuritoiminta on paikallisen poliisilaitoksen vetämää toimintaa. Ankkuri-tiimin edustajat tulevat Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen, Keski-uudenmaan sotekuntayhtymän ja Hyvinkään kaupungin organisaatioista.

Päivitetty 4.10.2021