Tulotositteet ja toimitus

Tulotositteet

Palkansaajat toimittavat viimeisimmän palkkalaskelman vähintään yhdeltä kuukaudelta. Palkkalaskelmassa tulee näkyä kuluvan vuoden tulokertymä. Palkkaan lisätään 5 % laskennallista lomarahaa.

Keikkatyötä / sijaisuuksia / osa-aikatyötä tekevät toimittavat palkkalaskelman ja päivärahapäätöksen.

Vuorotteluvapaalla olevat toimittavat päätöksen vuorotteluvapaan korvauksista.

Opiskelijat toimittavat opiskelutodistuksen ja Kelan opintotukipäätöksen, aikuiskoulutustukipäätöksen tai muun päätöksen opiskeluun saadusta tuesta.

Työttömyys- ja sairauspäiväraha sekä eläkkeet ovat veronalaisia tuloja, joista toimitetaan päätös.

Vanhempainpäiväraha, kotihoidon tuki, osittainen sekä joustava hoitoraha ovat veronalaisia tuloja, joista toimitetaan päätös.

Yksinhuoltajat ja uusperheet toimittavat

 • todistuksen varhaiskasvatuksessa olevan lapsen saamasta elatusmaksusta
 • toiselle perheelle maksettavat elatusmaksut huomioidaan tulojen vähennyksenä, mikäli kolmen viimeisen kuukauden suorituksista toimitetaan tositteet

Yrittäjät

Yrittäjien asiakasmaksut perustuvat viimeksi vahvistettuun verotukseen, jonka perusteella maksu määritellään seuraavaksi kalenterivuodeksi. Veronalaisena tulona voidaan ottaa huomioon viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut vastaavat veronalaiset tulot korotettuna niillä prosenttimäärillä, jotka verohallitus vuosittain antamissaan päätöksissä ennakkoperinnän laskemisperusteissa määrää.

Aloittavan yrittäjän asiakasmaksu määritellään arviona niin kauan kunnes ensimmäinen verotus valmistuu. Asiakasmaksu tarkistetaan takautuvasti vuoden ajalta verotustodistuksen perusteella.

Uudet varhaiskasvatuksen asiakkaat sekä aloittavat yrittäjät toimittavat yrittäjän tuloselvityslomakkeen liitteineen. Tämän jälkeen yrittäjät toimittavat verotustodistuksen vuosittain.

Maksun määräytymisessä ei huomioida:

 • lapsilisää
 • vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista etuutta
 • kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta
 • asumistukea
 • tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja
 • sotilasavustusta, rintamalisää
 • opintorahaa, aikuiskoulutustukea
 • opintotuen asumislisää
 • toimeentulona maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta
 • Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista ylläpitokorvausta
 • julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) mukaista ylläpitokorvausta
 • opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia
 • perhehoidon kustannusten korvauksia
 • lasten kotihoidon tukea

Tulotositteiden toimitus

 • tositteet voi tuoda varhaiskasvatuspalveluihin kaupungintalolle (Kankurinkatu 4-6) tai
 • postittaa (Varhaiskasvatuspalvelut, PL 86, 05801 HYVINKÄÄ) tai
 • toimittaa lapsen hoitoryhmään (kuoreen osoite: Varhaiskasvatus / Laskutus, PT 100)

Maksun määrittelyn perusteeksi toimitetut liitteet huomioidaan ko. kuukauden asiakasmaksussa, mikäli liitteet toimitetaan viimeistään laskutuskuukautta seuraavan kalenterikuukauden aikana. Esim. syyskuun loppuun mennessä toimitetut tulotositteet huomioidaan elokuun asiakasmaksussa.

Perheen tulee pitää tulotiedot ajantasalla. Maksun tarkistusta varten tulee viipymättä ilmoittaa ja toimittaa tarvittavat todistukset, mikäli

 • tulot muuttuu
 • työpaikka muuttuu
 • perhekoko muuttuu
 • hoitoajat muuttuu
 • tai muu maksuun vaikuttava seikka muuttuu

Maksun perusteena olevat tulot tarkistetaan toimintavuosittain ja maksu määritellään toistaiseksi. Huoltajien antamiin virheellisiin tietoihin perustuva maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta.

Päivitetty 26.11.2020