Varhaiskasvatuksessa moninaisuus nähdään voimavarana ja rikkautena

Lapset elävät maailmassa, jossa eri kielten, kulttuurien ja katsomusten moninaisuus on arkipäivää. Tämä korostaa sosiaalisten- ja vuorovaikutustaitojen sekä kulttuurisen osaamisen merkitystä. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on edistää lasten kulttuurista osaamista sekä heidän vuorovaikutus- ja ilmaisutaitojaan. Varhaiskasvatuksen henkilöstön sekä huoltajien tärkeänä tehtävänä on toimia mallina lapsille toisten ihmisten myönteisessä kohtaamisessa. Ohjaamme yhdessä lapsia ystävällisyyteen sekä hyviin tapoihin.

Uudistetussa varhaiskasvatuslaissa sekä Vasun perusteissa (2022) korostetaan inklusiivisuutta. Inklusiivisella varhaiskasvatuksella tarkoitetaan, että jokainen lapsi on arvokas ja tärkeä omana itsenään. Inklusiivisuuden periaatteisiin kuuluu myös, että jokainen, niin lapsi kuin aikuinenkin, voi tuntea olonsa turvalliseksi ja hyväksytyksi yhteisössään. Inklusiivisuus on siis osallisuutta, tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja turvallisuutta. Se on myös jokaisen yhteisön jäsenen kunnioitusta ja hänen vahvuuksiensa huomioimista.

Varhaiskasvatuksessa jokaista lasta tuetaan oman kieli-, kulttuuri- ja katsomusidentiteetin rakentamisessa. Lisäksi jokaisen lapsen perheidentiteettiä ja perhesuhdetta tuetaan siten, että jokainen lapsi voi kokea oman perheensä arvokkaaksi. Varhaiskasvatuksessa lasten kanssa tutustutaan Vasun (2022) mukaisesti moninaiseen maailmaan. Tutustumisen kohteena ovat ensisijaisesti lapsiryhmässä läsnä olevat kielet, kulttuurit sekä katsomukset. Toimintaa ohjaa ajatus siitä, että ”Näinkin tehdään ja toimitaan ja sekin on hyvä.”  Perheiden kieliä, kulttuureja ja katsomuksia tehdään näkyväksi lapsiryhmän arjessa samalla kutsuen huoltajia mukaan yhteistyöhön moninaisuuden näkyväksi tekemisessä. Perheiden erilaisiin katsomuksiin tutustutaan esimerkiksi vuodenkiertoon liittyvien juhlien avulla. Mitkä juhlat ovat perheille tärkeitä ja miten niitä vietetään? Kielten moninaisuuteen tutustutaan esimerkiksi siten, että lasten kanssa pohditaan, miten eri kielillä tervehditään tai kiitetään. Varhaiskasvatus on osa kulttuurisesti muuntuvaa ja monimuotoista yhteiskuntaa, jossa kulttuurinen moninaisuus nähdään voimavarana ja rikkautena. Tämä tukee lasten kehitystä kulttuurisesti moninaisessa maailmassa.