Edistänkö rauhaa

Helmikuun ensimmäisellä viikolla vietetään YK:n uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikkoa. Vuositeemana 2023 on ”Edistänkö rauhaa?” Teeman tarkoituksena on haastaa jokaista pohtimaan omaa rooliaan rauhan rakentajana. Onko oma toimintani rauhaa rakentavaa ja millä tavoin voisin osaltani edistää rauhaa? Miten kohtaan arjessani kielellistä, kulttuurista ja katsomuksellista moninaisuutta? Onko tapa, jolla puhun kulttuurisesta moninaisuudesta arvostavaa?

 Kyyhky

On tärkeää, että jokainen meistä voi tuntea olonsa turvalliseksi ja nauttia yhdessäolosta toisten kanssa riippumatta kielellisestä, kulttuurisesta tai katsomuksellisesta taustastaan. On tärkeää muistaa, että me olemme kaikki yhdenvertaisia. Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta henkilöön liittyvistä tekijöistä kuten alkuperä, kansalaisuus, kieli tai vakaumus. Jokainen ihminen on ainutlaatuinen ja arvokas. Jokaisella on myös oikeus tulla kuulluksi ja nähdyksi yksilönä eikä stereotyyppisenä yhteisön edustajana. Jokaisella meistä on arvoja, jotka ohjaavat meitä elämässämme. Monissa uskonnoissa ja katsomuksissa on yhteneväinen eettinen ’Kultainen sääntö’, joka ohjaa meitä toimimaan siten, kuin toivoisimme muiden toimivan itseämme kohtaan. Tämä edistää rauhaa. Kun ymmärrämme, että ei ole olemassa hyviä tai pahoja ihmisiä, vaan on tekoja, jotka edistävät yhdenvertaisuutta tai heikentävät sitä, olemme ottaneet askeleen eteenpäin rauhan edistäjinä.

Varhaiskasvatus on osa kulttuurisesti muuntuvaa ja monimuotoista yhteiskuntaa ja sen vuoksi kielellinen, kulttuurinen ja katsomuksellinen moninaisuus nähdään varhaiskasvatuksessa voimavarana. Varhaiskasvatuksen toimintaa ohjaavan Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (VASU) 2022 mukaisesti varhaiskasvatuksessa kaikki yhteisön jäsenet niin lapset, heidän huoltajansa, henkilöstö kuin opiskelijatkin kohdataan yhdenvertaisina. Yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvistä asenteista keskustellaan avoimesti sekä henkilöstön että perheiden kanssa, sillä usein moninaisuuteen liittyvät asenteet näkyvät puheissa, eleissä, teoissa ja toimintavoissa. Keskustelu on tärkeää, sillä vuorovaikutuksen sekä kielenkäytön mallit sekä tavat toimia stereotyyppisten oletusten mukaisesti välittyvät lapsille. Eriarvoistavaan puheeseen ja toimintaan puututaan aina johdonmukaisesti. Varhaiskasvatuksessa perheiden, henkilöstön sekä opiskelijoiden moninaisuuteen suhtaudutaan avoimesti ja kunnioittavasti. On tärkeää, että jokainen voi tuntea olonsa tervetulleeksi, hyväksytyksi sekä arvokkaaksi. Moninaisuuden arvostava kohtaaminen on yksi varhaiskasvatuksen toimintaa ohjaavista tärkeistä arvoista ja se on myös osa rauhan edistämistä.

Päivitetty 26.1.2023