Tapaturmavakuutus etäopetuksen aikana

Nämä ohjeet ovat voimassa 18.3.-13.5.2020 välisenä aikana. Oppilaan osallistuessa lähiopetukseen koululla, toimitaan nk. normaalitilanteen ohjeistuksen mukaan.

 

HUOMIO! Kun oppilaalle/opiskelijalle sattuu tapaturma etäopetuksen aikana, on siitä ilmoitettava mahdollisimman pian koulu- / oppilaitossihteerille tai rehtorille, jotta tapaturman kuvaus ja tiedot syntyneistä vammoista saadaan kirjattua ylös.

 

VAKUUTUKSEN KATTAVUUS

Vakuutus on voimassa

 • oppilaitoksen määrittelemän koulupäivän aikana lukujärjestyksen mukaan tapahtuvassa etäopetuksessa, mukaan lukien lukujärjestyksen mukaiset ”välitunnit”
 • oppilaitoksen määrittelemän kodin ulkopuolella tapahtuvan liikuntatunnin aikana, mukaan lukien liikuntapaikan ja kodin välille muodostuvan välittömän matkan aikana (ei koske liikennevakuutuksen piiriin kuuluvia tapaturmia, muita koulumatkoja ei myöskään muodostu etäopetuksessa)

Vakuutus ei ole voimassa

 • vuosiluokkien 7.-9. oppilaiden tapaturmissa, jotka syntyvät kotona tapahtuvan työhön rinnastettavan käytännön opetuksen aikana (kotitalous tai tekstiilityö). Näissä vahingot kuuluvat lakisääteisen tapaturma- ja ammattitautivakuutuksen piiriin ja vakuutusyhtiönä on Pohjola.
 • liikennevahinkojen yhteydessä
 • perusopetukseen valmistavassa opetuksessa olevien turvapaikanhakijoiden koulupäivän aikana sattuneissa tapaturmissa. Kun turvapaikanhakijalla ei ole sosiaaliturvatunnusta, on hän maahanmuuttoviraston vastuulla.
 • Kelan piirin kuulumattomat muut henkilöt

VAKUUTUKSEN KORVAAVUUS

 • Vahingon hoitokulujen korvaamisen osalta on pystyttävä osoittamaan vahinkotapahtuma, joka hoitotarpeen ja siten hoitokulujen syntymisen aiheuttaa.
 • Tapaturmalla tarkoitetaan vakuutusehtojen mukaan äkillistä, ulkoista, ruumiinvamman aiheuttavaa odottamatonta tapahtumaa, joka sattuu vakuutetun tahtomatta.
 • Ulkoisen tekijän aiheuttamalla tapaturmalla tarkoitetaan esimerkiksi kaatumista, horjahtamista, putoamista ja iskua.
 • Tapaturmaksi katsotaan myös yksittäisestä voimanponnistuksesta ja liikkeestä välittömästi aiheutunut lihaksen tai jänteen kipeytyminen, johon on annettu lääkärinhoitoa 7 vrk:n kuluessa kipeytymisestä. Tämän ehtokohdan mukaisen kipeytymisen hoitokuluina ei kuitenkaan korvata magneettitutkimusta eikä leikkaustoimenpiteitä.
 • Sairauskohtauksia ei tapaturmavakuutuksesta korvata.
 • Vakuutus ei myöskään korvaa purtaessa hampaalle tai hammasproteesille aiheutuneita vahinkoja, vaikka vahinkoon olisi vaikuttanut ulkopuolinen tekijä.
 • Tahallisen vahingonteon yhteydessä oppilaalle itselleen syntyneitä vammoja ei vakuutuksesta korvata.
   

 Vakuutuksesta korvataan 0 euron omavastuulla

 • tapaturman hoitokuluja enintään 10 000 euroa,
 • tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta enintään 30 000 euroa ja
 • tapaturman aiheuttamasta kuolemasta 5 000 euroa.

Korvattavuus edellyttää, että tapaturman ja todetun vamman välillä on lääketieteellisesti arvioiden todennäköinen syy-yhteys. Pelkkä oireiden ilmeneminen tapaturman jälkeen ei ole riittävä peruste vamman korvaamiseksi tapaturman aiheuttajana.

Vakuutus korvaa julkisen tai yksityisen sektorin yleislääkäritasoisen terveydenhoitopalveluiden hoitokulut. Yleislääkäri voi lähettää potilaan erikoislääkäriin (esim. sairaalaan). Hammasvammojen hoitoon hakeudutaan hammaslääkärille - tarvittaessa annetaan ensin muu ensiapu tai hoito.

Hoitokuluiksi katsotaan myös lääkärinhoitoa edellyttävän tapaturman yhteydessä käytössä rikkoutuneiden silmälasien, kuulokojeen, hammasproteesin ja turvakypärän korjauskustannukset tai jos korjaaminen on mahdotonta, entistä vastaavan hankintakustannukset.

Vahinkoilmoituksen tekemisen ja korvausten hakemisen edellytyksenä on, että alaikäisen lapsen huoltajat tai täysi-ikäiset opiskelijat ovat antaneet luvan henkilötietojen siirtoon kaupungilta vakuutusyhtiölle ja edelleen vakuutusyhtiöstä tiedot vakuutetusta ja maksetuista korvauksista korvauksensaajalle (tiedot eivät sisällä terveydentilatietoja).

Mahdollisiin vakuutusyhtiön lisäselvityspyyntöihin tulee huoltajan / täysi-ikäisen opiskelijan reagoida pikaisesti.

 

HOITOON HAKEUTUMINEN

Tapaturman satuttua annetaan tarpeen mukainen ensiapu.

 1. Henkeä ja terveyttä uhkaavissa hätätilanteissa soitetaan numeroon112 (esim. kova rintakipu, hengenahdistus, kouristelu, tajuttomuus, halvausoireet). Tapaturmasta tulee ilmoittaa oppilaitoksen koulu- / oppilaitossihteerille tai rehtorille, kun tilanne niin sallii.
 2. Tapaturma, jossa ei välitöntä hengenvaaraa
  Tapaturmasta ilmoitetaan koulu-/oppilaitossihteerille tai rehtorille, joka kirjaa tapaturman tiedot kaupungin tapaturmailmoituslomakkeelle, lomake toimitetaan huoltajalle. Yhteydenoton jälkeen huoltaja tai täysi-ikäinen opiskelija voi tarvittaessa ottaa yhteyttä FenniaHoitajaan (p. 010 503 5000), joka antaa hoito-ohjeet ja varaa tarvittaessa ajan lääkäriltä.  
 3. Huoltaja voi myös viedä lapsen / lukion täysi-ikäinen opiskelija voi hakeutua saamaan hoitoa julkisen terveydenhuollon tai muun yksityisen toimijan puolelle. Näissä tapauksissa huoltaja/täysi-ikäinen opiskelija maksaa syntyneet kulut ensin itse ja hakee korvauksen vakuutusyhtiöltä. Myös näissä tapauksissa tapaturmasta ja hoitokäynnistä on ilmoitettava mahdollisimman pian koulu- / oppilaitossihteerille tai rehtorille korvauksen saamiseksi.

Julkisella puolella hoidon tarpeen arvioimiseksi ja hoito-ohjeiden saamiseksi soita terveysaseman kiirevastaanotolle: Hyvinkään terveysasema puh. 019 459 3939, ma-to klo 7-16, pe klo 7-14. Jos terveysasemasi on suljettu, soita päivystysavun maksuttomaan puhelinpalveluun p. 116 117. Terveysasemien aukiolon ulkopuolella hoito tapahtuu Hyvinkään sairaalan päivystyksessä. Päivystysavusta voit kysyä neuvoja äkillisiin terveysongelmiin. Sinut ohjataan oikeaan hoitopaikkaan tai saat ohjeita itsehoitoon. Lisätietoa https://keski-uudenmaansote.fi/.

 

HOITOKULUJEN MAKSAMINEN / KORVAAMINEN

 • FenniaHoitajan varaamista lääkäriajoista hoitolaitos laskuttaa suoraan vakuutusyhtiötä hoitokuluista.
 • Huoltajalle syntyneet kustannukset maksaa hän ensin itse ja hakee sitten korvausta OmaFennia verkkopalvelusta.
 • Oman auton käytöstä voi huoltaja hakea korvauksen suoraan vakuutusyhtiöltä. Hoitopaikasta saatu todistus kuljetuksen tarpeellisuudesta on ehtona korvauksen saamiselle.

 TOSITTEIDEN JA MUUN AINEISTON SÄILYTTÄMINEN

 • Alkuperäinen tosite- ja muu aineisto jää huoltajan haltuun, mikäli hän hakee sähköisesti korvauksia vakuutusyhtiöstä. Vakuutusyhtiö pyytää erikseen huoltajalta, mikäli tarvitsevat tositteet/selvitykset korvauskäsittelyä varten.
 • Koululta saatava tapaturmailmoitus ja vakuutusyhtiön vahinkoilmoituksen jäljennös jää huoltajalle tiedoksi. Huoltaja on velvollinen tarkistamaan vahinkoilmoituksen tiedot ja tarvittaessa ilmoittamaan koululle, mikäli tiedoissa on korjattavaa.

 

Tarvittaessa lisätietoja saa sivistystoimen hallinnosta Päivi Nummelalta (paivi.nummela@hyvinkaa.fi, p. 040 155 6428).

Päivitetty 5.5.2020 Tulosta