7. Tietostrategia

Hyvinkään kaupungin tieto- ja viestintätekniikan strategia

Opetustoimen tietotekninen infrastruktuuri on osa Hyvinkään kaupungin tietotekniikkarakennetta. Se sisältää verkkojen rakentamisen ja ylläpidon, laitteiden hankinnan ja riittävän mikrotuen, yhteisesti käytettävien ohjelmien ja oppimisympäristöjen hankinnan ja toiminnasta vastaamisen. Oppilaitoksissa ja niiden hallinnossa käytetään yleisesti käytössä olevia ohjelmia yhtenäisesti kaupungin muiden yksiköiden kanssa.

Laitteistotavoitteena on saavuttaa vähintään valtakunnallinen taso vuoden 2004 loppuun mennessä: perusopetuksessa 8-10 oppilasta/tietokone ja toisella asteella 3-6 oppilasta/tietokone.

Tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään oppimisen tukena eri oppiaineissa uuden oppimiskäsityksen mukaisesti. Oikein suunnitellut oppimisympäristöt mahdollistavat vuorovaikutuksen, itsearvioinnin, verkottumisen, eriyttämisen ja kansainvälistymisen toteuttamisen eri oppiaineissa.

Eri koulujen tieto- ja viestintätekniikan opettajat laativat yhdessä opetussuunnitelmaan oppilaiden viestintä- ja tietotekniset perustaitotasot. Opetussuunnitelmaan kirjataan eri luokka-asteiden minimitavoitteet esiopetuksesta toisen asteen oppilaitoksiin. Erityistä huomiota kiinnitetään nivelkohtiin. Opetussuunnitelman tekemisessä käytetään internetissä toimivaa verkkoympäristöä. Opetussuunnitelman laatimista organisoi opetuspalvelukeskus.

Koulujen toiminta perustuu kunnan ja koulutoimen laatimaan kaikille yhteiseen tietostrategiaan. Opetuspalvelukeskus seuraa strategian toteutumista neljä kertaa vuodessa. Toteutumisen seurannassa käytetään asiantuntijaryhmää.

Hyvinkään Sveitsin lukion tieto- ja viestintätekniikan strategia

Hyvinkään Sveitsin lukiossa tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa on runsasta ja pedagogisesti järkevää. Tehokas tietotekniikan käyttö edellyttää uutta oppimiskäsitystä ja muuttaa näin ollen sekä opetusta että opiskelua. Opiskelu muuttuu monimuotoisemmaksi ja myös etäopiskelusta tulee osa koulun normaalia toimintaa. Virtuaalisia oppimisympäristöjä käytetään myös kansainvälisten kurssien ja projektien toteuttamiseen.

Suurin osa luokista tullaan varustamaan tietokoneella ja dataprojektorilla, jotta opettajat voivat hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa opetuksessaan mahdollisimman paljon. Koululle on hankittu ajanmukaisia videokameroita, digitaalikameroita, audiotekniikkaa ja video-editointilaitteet, tulevaisuudessa langatonta teknologiaa. Nämä mahdollistavat erilaisten työtapojen ja projektien hyödyntämisen opiskelussa.

Opettajille ja muulle henkilökunnalle tarjotaan riittävästi koulutusmahdollisuuksia sekä omassa koulussa että koulun ulkopuolella. Jatkuvalla ja riittävällä opettajien koulutuksella pidetään tiedot ja taidot ajan tasalla ja taloon vuosittain tulevat uudet opettajat perehdytetään heti alussa koulun TVT:n resursseihin. Opiskelijoiden osaamisen taso turvataan monipuolisella koulutustarjonnalla. Kaikki opiskelijoiden tulisi hallita koulun verkon toiminta, tärkeimmät työvälineohjelmat ja tiedonhakuun liittyvät asiat voidakseen käyttää tehokkaasti sekä koulun että kodin koneita opiskelunsa apuvälineenä. Yhteydet opiskelijoihin ja muihin sidosryhmiin toimivat joustavasti sähköpostin tai avointen oppimisympäristöjen välityksellä. Koulun www-sivut toimivat keskeisenä sisäisen viestinnän välineenä ja tarjoavat samalla hyvän mahdollisuuden muille seurata koulun informaatiota.

Lukio-opetuksen uudistaminen, tekniikan kehittyminen ja opettajien koulutustarpeet vaativat TVT -strategian päivittämistä säännöllisesti. TVT-strategian toteutumisesta ja kehittämisestä vastaa tieto- ja viestintätekniikkatyöryhmä. Näitä asioita käsitellään myös opettajien kokouksissa.

Päivitetty 11.2.2015