4. Opiskelijan ohjaus ja tukeminen

4.1 Ohjauksen järjestäminen

Ohjauksen tarkoituksena on tukea opiskelijaa opintojen eri vaiheissa ja kehittää hänen valmiuksiaan tehdä koulutusta ja elämän uraan koskevia valintoja ja ratkaisuja. Opinto-ohjausta järjestetään kurssimuotoisena, henkilökohtaisena ja pienryhmäohjauksena. Hyvinkään lukioissa opinto-ohjaus on keskeinen syrjäytymistä ehkäisevä tekijä. Toisen asteen oppilaitosten yhteistyö lisää opiskelijoiden koulutuksellista tasa-arvoa. Opiskelijalla on mahdollisuus siirtyä kesken lukuvuoden opiskelemaan muihin Hyvinkään toisen asteen kouluihin jaksoksi tai jopa kokonaan löytääkseen motivaatiota opiskelulleen. Hyvin toimiva ohjaus vähentää keskeyttämisiä ja lisää opiskelijoiden henkistä hyvinvointia.

Ohjaustoiminta kuuluu koulun koko opettaja- ja ohjaushenkilöstölle. Opinto-ohjaajalla on päävastuu opinto-ohjauksen käytännön järjestämisestä sekä ohjauksen kokonaisuuden suunnittelusta ja toteutuksesta. Opettajan tehtävänä on ohjata opiskelijaa opettamansa oppiaineen opiskelussa sekä auttaa häntä kehittämään oppimaan oppimisen taitojaan ja oppimisen valmiuksiaan. Ryhmänohjaaja seuraa aktiivisesti oman valvontaryhmänsä opiskelijoiden opintomenestystä ja on tarvittaessa yhteydessä huoltajiin. Kansliahenkilökunta ohjaa opintososiaalisten etujen hakemista.

Lukio-opiskelusta ja opintoihin hakeutumisesta tiedotetaan peruskouluaan päättäville opiskelijoille ja heidän huoltajilleen toisen asteen yhteisissä vanhempainilloissa yläkouluilla. Niiden lisäksi lukiot järjestävät vanhempainillan ja tutustumistilaisuuksia ennen yhteishakua. Perusasteen ja lukioiden opinto-ohjaajat tekevät tarpeen mukaan yhteistyötä myös oppilaan henkilökohtaisessa ohjauksessa, jotta oppilas hakeutuisi jatko-opintoihin hänelle sopivaan oppilaitokseen. Erityistä tukea tarvitsevista oppilaista järjestetään siirtopalaveri.

Lukio-opintoja aloittavat opiskelijat perehdytetään lukion käytänteisiin ilmoittautumispäivän yhteydessä ja lukuvuoden alussa. Opiskelija tekee koko lukioaikaa koskevan suunnitelman, jota hän jaksoittain tarkistaa. Henkilökohtaista ohjausta opintojen suunnitteluun annetaan koko lukion ajan. Erityisen tärkeää yksilöllisten suunnitelmien tekeminen ja tuen antaminen on neljän vuoden ja päättövaiheen opiskelijoille. Huoltajia kuullaan alle 18-vuotiaan opiskelijan muuttaessa opintosuunnitelmaansa niin, että muutos vaikuttaa jatko-opintojen suunnitteluun. Lukio järjestää vanhempainiltoja, joissa tiedotetaan opiskeluun liittyvistä asioista ja keskustellaan opiskelijoiden etenemisestä lukio-opinnoissa ja hakeutumisesta jatko-opintoihin.

Hyvinkään lukioilla on omat koulukohtaiset ohjauksen suunnitelmansa, joissa määritellään ohjauksen järjestäminen ja arviointi sekä ohjaukseen osallistuvien tehtävät ja työnjako. Lukioiden opinto-ohjaajat ovat kiinteässä yhteistyössä Hyvinkään ja Riihimäen perus- ja toisen asteen opinto-ohjaajien kanssa. Opinto-ohjaajilla on alueellisia keskustelu- ja koulutustilaisuuksia usean kerran lukuvuodessa sekä oman kouluasteen kokouksia jaksoittain. Opiskelijan ohjaaminen vaatii myös osallistumista oppilashuoltoverkostoon. Yhteistyötahoina ovat perusturvan sosiaalitoimi ja terveydenhuolto, poliisi, työvoimatoimisto, kulttuuri- ja vapaa-aikakeskus, mielenterveystoimisto, A-klinikka ja nuorisopoliklinikka.

Hyvinkään yhteiskoulun lukiossa jakautuvat ohjaustehtävät eri toimijoiden kesken seuraavasti:

1. Rehtori

 • huolehtii yhdeksäsluokkalaisille tarkoitetuista lukioinfoista ja -esittelyistä yhdessä opinto-ohjaajan kanssa
 • järjestää lukion ilmoittautumispäivän yhdessä opinto-ohjaajan kanssa
 • huolehtii kurssivalinnoista yhdessä opinto-ohjaajan kanssa
 • vastaa vanhempainiltojen järjestelyistä
 • vastaa ylioppilaskirjoitus infoista
 • seuraa opiskelijoiden menestystä
 • toimii oppilashuoltoryhmässä
 • keskustelee tarvittaessa opiskelijoiden huoltajien kanssa
 • neuvottelee ja tekee päätöksen opintojen keskeyttämisestä
 • vastaa muissa oppilaitoksissa suoritettujen kurssien hyväksi lukemisesta

2. Opinto-ohjaaja

 • vastaa lukion opintojen ohjauksesta
 • tiedottaa koulun henkilöstöä ja opiskelijoita ohjauskysymyksissä
 • neuvoo ja opastaa ryhmänohjaajia ja aineenopettajia ohjausasioissa
 • esittelee lukio-opintoja yhdeksäsluokkalaisille ja heidän huoltajilleen
 • järjestää lukion ilmoittautumispäivän yhdessä rehtorin kanssa
 • huolehtii kurssivalinnoista yhdessä rehtorin kanssa
 • ohjaa kurssivalintojen muutostilanteissa
 • vastaa Nukonet-ohjelman opastuksesta
 • perehdyttää ryhmänohjaajien kanssa uudet lukiolaiset lukio-opintoihin
 • valmistelee ja esittelee rehtorille opiskelijoiden hyväksilukemisehdotukset
 • osallistuu ylioppilaskirjoitusinfoihin ja yo-kirjoitusten oppilaskohtaiseen suunnitteluun
 • opastaa opiskelijoita opintojen ja jatko-opiskelun suunnittelussa
 • vastaa jatko-opintoasioiden esittelyistä ja ohjauksesta sekä opintovierailuista
 • huolehtii aikuislinjan rehtorin kanssa kahden tutkinnon opiskelijoiden ohjauksesta
 • huolehtii taidelinjan opiskelijoiden taidekouluun ohjaamisesta
 • ohjaa muista oppilaitoksesta tulevia eri kurssien suorittajia
 • ohjaa ja opastaa vaihto-oppilaaksi tulevia ja lähteviä
 • selvittelee vaihtoehtoisia koulutusvaihtoehtoja opiskelun keskeyttäville
 • ohjaa opiskelijoita tarvittaessa sosiaalikuraattorin ja terveydenhoitajan vastanotolle
 • toimii oppilashuoltoryhmässä
 • osallistuu vanhempainiltoihin
 • pitää opintoasioissa yhteyttä opiskelijoiden huoltajiin yhdessä rehtorin ja ryhmänohjaajien kanssa
 • päivittää kurssiselosteet
 • huolehtii muista rehtorin määräämistä opinto-ohjaajan asiantuntemusta vaativista tehtävistä
 • osallistuu opinto-ohjausalan koulutustilaisuuksiin
 • tekee yhteistyötä alueen opinto-ohjaajien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa

3. Ryhmänohjaaja

 • opastaa opinto-ohjaajan ja aineenopettajien kanssa oman ohjausryhmänsä opiskelijoita lukio-opintojen aloittamisessa, niiden kestäessä ja lukion lopettamisvaiheessa
 • perehdyttää ryhmänsä jäsenet lukion käytänteisiin, tapoihin ja perinteisiin
 • perehdyttää ryhmänsä jäsenet lukio-opiskeluun ja siihen liittyviin asioihin, esimerkiksi arviointiin, aikatauluihin, koeviikon käytännön järjestelyihin, uusintakuulusteluihin, kurssitarjottimeen, lukujärjestyksen tekoon yms.
 • ohjaa ja opastaa ryhmässään olevia vaihto-oppilaita
 • pitää ryhmänohjaustuokioita ja huolehtii muutenkin ohjausryhmänsä tiedotusasioista
 • pyrkii haastattelemaan ensimmäisen opintovuoden aikana jokaista ohjausryhmänsä oppilasta opintoasioista ja -suunnitelmista sekä antaa neuvoja tai opastusta ongelmatilanteissa seuraa jaksokohtaisesti ryhmänsä opiskelijoiden opintomenestystä ja poissaoloja
 • ilmoittaa välittömästi opiskelijoiden opiskeluun liittyvistä vaikeuksista rehtorille tai opinto-ohjaajalle sekä muista ongelmista esimerkiksi sosiaalikuraattorille ja terveydenhoitajalle
 • osallistuu tarvittaessa oppilashuoltoryhmän työskentelyyn osallistuu ohjausryhmänsä ikäluokan vanhempainiltoihin
 • on tarvittaessa yhteydessä opiskelijoiden huoltajiin
 • 4. Sosiaalikuraattori ja terveydenhoitaja
 • opastavat ja ohjaavat oppilaita alansa erityiskysymyksiin liittyvissä asioissa
 • osallistuvat oppilashuoltoryhmän työskentelyyn
 • ilmoittavat opiskelijoiden opinto-ongelmista rehtorille ja opinto-ohjaajalle

5. Aineenopettaja

 • perehdyttää opiskelijat oman opetusaineensa opiskeluun ja opiskelutekniikkaan
 • kertoo aineensa ja kurssiensa arvioinnista ja opiskelutavoitteista
 • antaa pyydettäessä ja tarvittaessa tukiopetusta
 • ohjaa ja opastaa itsenäisessä opiskelussa
 • opastaa aineensa opiskelijoita ylioppilaskirjoituksiin liittyvissä asioissa
 • päivittää kurssikuvaukset ja –selosteet
 • huolehtii yhdessä opinto-ohjaajan ja rehtorin kanssa etenemisesteiden ja poissaolojen seurannasta omassa aineessaan
 • osallistuu muualla suoritettujen kurssien hyväksi lukemiseen HYK:n lukiossa

6. Kanslisti/toimistovirkailija

 • on Primus-ohjelman pääkäyttäjä
 • vastaa opiskelijarekisteristä
 • kirjoittaa ero- ja päättötodistukset
 • huolehtii arvostelujen arkistoinnista
 • kirjoittaa opiskelijatodistukset
 • huolehtii yo-kirjoituksiin liittyvistä ilmoittautumisista, tutkintomaksuista, koetehtävien tilauksista, postituksista, ohjeista, laskuista ja arkistoinnista
 • opastaa opintotuki ja –koulumatkatuki asioissa
 • neuvoo, opastaa ja tiedottaa yleisistä asioista
 • puhtaaksikirjoittaa opinto-oppaan
 • hoitaa opiskelijoiden asiakaspalvelutehtävät

7. Oppilaskunnan ohjaaja

 • ohjaa ja opastaa oppilaskuntaa, sekä antaa sille toimintavirikkeitä
 • kannustaa oppilaskunnan edustajia uusiin hankkeisiin ja tempauksiin
 • avustaa päivätyökeräyksen järjestelyssä
 • pyrkii kehittämään yhteistyötä opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä

Aikuisten lukiokoulutuksessa ohjaustehtävät jakaantuvat seuraavasti:

1. Rehtori

 • huolehtii lukioinfoista ja -esittelyistä
 • järjestää lukion ilmoittautumispäivän
 • huolehtii kurssivalinnoista
 • vastaa ylioppilaskirjoitusinfoista
 • seuraa opiskelijoiden menestystä, keskustelee tarvittaessa opiskelijoiden huoltajien kanssa
 • neuvottelee ja tekee päätöksen opintojen keskeyttämisestä
 • vastaa muissa oppilaitoksissa suoritettujen kurssien hyväksi lukemisesta
 • ohjaa muista oppilaitoksesta tulevia kurssin suorittajia

2. Opinto-ohjaaja

 • vastaa lukion opintojen ohjauksesta
 • tiedottaa koulun henkilöstöä ja opiskelijoita ohjauskysymyksissä
 • neuvoo ja opastaa aineenopettajia ohjausasioissa
 • huolehtii kurssivalinnoista yhdessä rehtorin kanssa
 • ohjaa kurssivalintojen muutostilanteissa
 • perehdyttää rehtorin kanssa uudet lukiolaiset lukio-opintoihin
 • osallistuu ylioppilaskirjoitusinfoihin ja yo-kirjoitusten oppilaskohtaiseen suunnitteluun
 • opastaa opiskelijoita opintojen ja jatko-opiskelun suunnittelussa
 • vastaa jatko-opintoasioiden esittelyistä ja ohjauksesta
 • ohjaa muista oppilaitoksesta tulevia kurssin suorittajia
 • selvittelee vaihtoehtoisia koulutusvaihtoehtoja opiskelun keskeyttäville
 • huolehtii muista rehtorin määräämistä opinto-ohjaajan asiantuntemusta vaativista tehtävistä
 • osallistuu opinto-ohjausalan koulutustilaisuuksiin
 • harjoittaa neuvonpitoa alueen opinto-ohjaajien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa

3. Aineenopettaja

 • perehdyttää opiskelijat oman opetusaineensa opiskeluun ja opiskelutekniikkaan
 • kertoo aineensa ja kurssiensa arvioinnista ja opiskelutavoitteista
 • antaa pyydettäessä ja tarvittaessa tukiopetusta
 • ohjaa ja opastaa itsenäisessä opiskelussa
 • valmistaa aineensa opiskelijat ylioppilaskirjoituksiin
 • päivittää kurssikuvaukset ja –selosteet
 • huolehtii tarvittaessa etenemisesteiden ja poissaolojen seurannasta yhdessä opinto-ohjaajan ja rehtorin kanssa omassa aineessaan

4. Kanslisti

 • on Primus-ohjelman pääkäyttäjä
 • vastaa opiskelijarekisteristä
 • ottaa vastaan ilmoittautumisia
 • huolehtii arvostelujen arkistoinnista
 • kirjoittaa opiskelijatodistukset
 • huolehtii yo-kirjoituksiin liittyvistä ilmoittautumisista, tutkintomaksuista, koetehtävien tilauksista, postituksista, ohjeista, laskuista ja arkistoinnista
 • hoitaa yleisen neuvonnan, opastuksen ja tiedotuksen
 • hoitaa opiskelijoiden asiakaspalvelutehtävät

4.2 Opiskelijahuolto ja opiskelun erityinen tuki

29 a § (13.6.2003/478)

Opiskelijahuolto

Opiskelijahuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa.

Koulutuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että 29 §:n 2 momentissa tarkoitetulle opiskelijalle annetaan tieto hänen käytettävissään olevista terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluista ja hänet ohjataan hakeutumaan näihin palveluihin.

Opiskelijahuolto nuorten lukiokoulutuksessa on opiskelijoiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Tavoitteena on luoda turvallinen ja terve opiskelu- ja työympäristö sekä ehkäistä syrjäytymistä. Opiskelijahuolto on opiskeluympäristön hyvinvoinnin edistämistä sekä oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien varhaista tunnistamista ja aktiivista niihin puuttumista. Opiskelijoiden osallisuutta oman työyhteisönsä hyvinvoinnin edistämisessä tuetaan. Vastuu opiskelijahuollosta kuuluu kaikille opiskeluyhteisössä työskenteleville.

Huoltajilla tulee olla riittävä mahdollisuus perehtyä lukion työhön. Yhteistyöllä huoltajien kanssa tuetaan opiskelun edellytyksiä sekä opiskelijan terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Kodin ja oppilaitoksen välinen yhteistyö järjestään niin, että opiskelija saa tukea opiskeluun ja hyvinvointia koskeviin kysymyksiin sekä mahdollisiin ongelmiin. Lähtökohtana yhteistyössä on sekä aikuistuvan nuoren ja täysi-ikäisen opiskelijan itsenäisyyden ja oman vastuullisuuden huomioon ottaminen että huolenpito tukea tarvitsevasta opiskelijasta. Yhteistyötä tehdään aktiivisesti vanhempainilloissa ja tiedottamalla huoltajille ajankohtaisista asioista. Tiedottamiseen käytetään vuosittain uusittavaa opinto-opasta sekä internetsivuja. Lisäksi tarvittaessa huoltajiin otetaan yhteyttä ja järjestetään koulun ja huoltajien yhteispalavereja.

Opiskelijahuoltoa koordinoidaan ja kehitetään moniammatillisessa opiskelijahuoltoryhmässä noudattaen eri ammattiryhmiä koskevia sekä muita tietojensaantia ja salassapitoa koskevia säädöksiä. Opiskelijahuoltoryhmään kuuluvat kiinteästi rehtori, opinto-ohjaaja(t), terveydenhoitaja, koulukuraattori sekä tarvittaessa ryhmänohjaajat ja koulun sosiaali- ja terveysalan sekä nuorten vapaa-ajan parissa toimivien viranomaisten edustajat. Myös huoltaja voidaan kutsua opiskelijahuoltoryhmään. Opiskelijahuoltoryhmän tehtäviin kuuluu opiskelijoiden koulunkäynnin ja sosiaalisen ja psyykkisen kehityksen seuranta ja tuki. Erityisesti kiinnitettään huomiota opiskelun etenemiseen, opiskelijan käyttäytymisen muutokseen, runsaisiin ja/tai selittämättömiin poissaoloihin ja mahdollisiin muihin opiskelijan vapaa-aikana ja kotona ilmeneviin ongelmiin.

Koulun viranomaisyhteistyökumppanit tarjoavat erilaisia palveluita opiskelijoille. Kaupungin eri hallintokuntien yhteistyö ja paikalliset tukiverkostot opiskelijan tarvitsemien palvelujen turvaamiseksi on esitetty liitteessä 1 (verkostokartta).

Ongelma-, onnettomuus- ja kriisitilanteita varten on Hyvinkäällä laadittu seuraavat erilliset strategiat: Hyvinkään kaupungin opetustoimen päihde- ja huumetyön toimintamalli, kiusaamisen ennaltaehkäisy ja vaikuttava selvittely -asiakirja sekä koulun oma kriisisuunnitelma, jonka päivittämisestä opiskelijahuoltotyöryhmä vastaa. Tällaisia tilanteita oppilaitoksissa ovat esimerkiksi kiusaamis- ja väkivaltatilanteet, mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön liittyvät ongelmatilanteet ja erilaiset onnettomuudet ja kuolemantapaukset. Laadittujen strategioiden tavoitteena on yksilön tukeminen ja yhteisön toimintakyvyn säilyttäminen fyysistä ja psyykkistä turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa.

Oppilashuoltotyötä kehitetään jatkuvasti tietojen päivittämisellä, muuttuvan yhteiskunnan aktiivisella analysoinnilla ja koko kouluyhteisöä sekä oppilashuoltoryhmää kouluttamalla. Lisäksi yhteistyökumppaneiden kanssa pidetään tiivisti yhteyttä, jotta voidaan luoda laaja ja laadukas nuoren oman elämänhallinnan verkosto, jossa lukioiden oppilashuolto on yhtenä osana mukana.

Erityisen tuen tarkoituksena on auttaa ja tukea opiskelijaa siten, että hänellä on tasavertaiset mahdollisuudet suorittaa lukio-opintonsa. Erityistä tukea tarvitsevat ne opiskelijat, jotka ovat tilapäisesti jääneet jälkeen opinnoissaan tai joiden opiskelun edellytykset ovat heikentyneet vamman, sairauden tai toimintavajavuuden vuoksi. Lisäksi erityisen tuen piiriin kuu-luvat opiskelijat, jotka tarvitsevat psyykkistä tai sosiaalista tukea. Opiskelijalla voi olla erityisen tuen tarve myös mielenterveyteen, sosiaaliseen sopeutumattomuuteen tai elämäntilanteeseen liittyvien ongelmien vuoksi.

13 §

Erityiset opetusjärjestelyt

Opiskelijan opiskelu voidaan järjestää osittain toisin kuin tässä laissa ja sen nojalla säädetään ja määrätään, jos:

1) opiskelijalla katsotaan joltakin osin ennestään olevan lukion oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot;

2) lukion oppimäärän suorittaminen olisi opiskelijalle olosuhteet ja aikaisemmat opinnot huomioon ottaen joltakin osin kohtuutonta; tai

3) se on perusteltua opiskelijan terveydentilaan liittyvistä syistä.

Jos opiskelija ei ole tehnyt esitystä opiskelun järjestämisestä 1 momentissa tarkoitetulla tai sen nojalla säädetyllä tavalla, hänelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen päätöksen tekemistä. (13.6.2003/478)

Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opiskelu voidaan lukiolain 13 §:n mukaan järjestää osittain toisin kuin lukiolaissa ja -asetuksessa, lukiolle vahvistetussa tuntijaossa sekä lukion opetussuunnitelman perusteissa ja opetussuunnitelmassa määrätään. Jos opiskelija vapautetaan jonkin oppiaineen opiskelusta, hänen tulee valita sen tilalle muita opintoja niin, että säädetty kurssien vähimmäismäärä täyttyy.

Lukiolain 13 §:ssä tarkoitetut oppimistilanteet ja kokeet tulee järjestään siten, että opiskelijan yksilölliset tarpeet otetaan huomioon.

Jos opiskelijan kielen kehityksen häiriö tulee ilmi vasta lukiossa, tukitoimien suunnittelu ja toteuttaminen aloitetaan välittömästi.

Hyvinkään yhteiskoulunlukion aikuislinjalla tarjotaan monimuotoisia opiskelumahdollisuuksia. Etä-, monimuoto-, verkko- ja pienryhmäopiskelu mahdollistavat yksilöllisen opiskelusuunnitelman rakentamisen erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle.

Hyvinkään yhteiskoulun lukion opiskelijahuollon verkostokartta

4.3 Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus

Hyvinkään lukioiden opetuskieli on suomi ja äidinkielen oppimäärä toteutetaan suomi äidinkielenä -oppimäärän mukaisena. Ne opiskelijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, opiskelevat suomea äidinkielenä ja tarpeen vaatiessa suomea toisena kielenä. Poikkeuksen tästä muodostavat saamenkieliset, romaniopiskelijat ja viittomakieliset opiskelijat, joille opetetaan mahdollisuuksien mukaan heidän omaa äidinkieltään mutta ei suomea toisena kielenä. Suomi toisena kielenä –opetus toteutetaan toisen asteen oppilaitosten kanssa yhteistyössä.

Sekä romaniopiskelijoiden että viittomakielisten opiskelijoiden opetuksessa otetaan huomioon heidän oma äidinkielensä ja kulttuuriset erityispiirteensä. Äidinkielen opetusta heille järjestetään tarvittaessa yhteistyössä muiden toisen asteen oppilaitosten kanssa.

Maahanmuuttajien ja muiden vieraskielisten opetuksessa ja opiskelussa noudatetaan opetussuunnitelman perusteita ja lukion paikallista opetussuunnitelmaa huomioiden opiskelijoiden taustat ja lähtökohdat kuten suomen ja ruotsin kielen taito, äidinkieli ja kulttuuri, maassaoloaika ja aikaisempi koulunkäynti. Opetus ja opiskelu tukevat opiskelijan kasvamista sekä suomalaisen kieli- ja kulttuuriyhteisön että opiskelijan oman kieli- ja kulttuuriyhteisön aktiiviseksi ja tasapainoiseksi jäseneksi.

Maahanmuuttajalle ja muulle vieraskieliselle opiskelijalle voidaan opettaa koulun opetuskielen mukaan määräytyvän äidinkielen ja kirjallisuuden sijasta suomea tai ruotsia toisena kielenä, mikäli hänen suomen tai ruotsin kielen taitonsa ei arvioida olevan äidinkielisen tasoinen kaikilla kielitaidon osa-alueilla. Opiskelija voi osallistua ylioppilaskokeessa suomi toisena kielenä –kokeeseen, mikäli hänen äidinkielensä ei ole suomi tai ruotsi.

4.4 Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö

Yhteistyöllä huoltajien kanssa tuetaan opiskelun edellytyksiä sekä opiskelijan terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Lähtökohtana yhteistyössä on aikuistuvan nuoren ja täysi-ikäisen opiskelijan itsenäisyyden ja oman vastuullisuuden huomioon ottaminen sekä huolenpito tukea tarvitsevasta opiskelijasta.

Hyvinkään yhteiskoulun lukiossa kodin ja koulun yhteistyö toteutuu vanhempainilloissa. Lisäksi koulusta lähetetään kotiin tiedotteita ja koulun kotisivuilla on koulunkäyntiin liittyviä ajankohtaisia tietoja. Tarvittaessa ryhmänohjaaja, rehtori tai opinto-ohjaaja on yhteydessä kotiin ja järjestää tapaamisen vanhempien kanssa. Opettajien yhteystiedot julkaistaan vuosittain ilmestyvässä opinto-oppaassa. Lisäksi koulussa toimii Koti- ja kouluyhdistys, jonka jäseninä on opettajia, koulun henkilökuntaa ja opiskelijoiden vanhempia.

Aikuisten lukiokoulutuksessa rehtori on alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden vanhempiin yhteydessä tarvittaessa.

 

Päivitetty 11.2.2015