2. Toiminta-ajatus ja arvopainotukset

2.1 Arvoperusta

Lukio-opetuksen arvoperusta rakentuu suomalaiseen sivistyshistoriaan, joka on osa pohjoismaista ja eurooppalaista kulttuuriperintöä. Kansallisen ja kansainvälisen kulttuuriperinnön lisäksi Hyvinkäällä korostetaan omaa paikallista kulttuuria ja historiaa esimerkiksi tutustumalla paikalliseen paikannimistöön ja ylläpitämällä omaa juhlaperinnettä.

Lukiokoulutuksen tulee edistää avointa demokratiaa, tasa-arvoa ja hyvinvointia. Opiskelijoille annetaan mahdollisuus vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon kouluissa ja heitä kannustetaan osallistumaan esimerkiksi nuorisovaltuuston toimintaan. Kouluissa toimii myös koti- ja kouluyhdistykset, jotka osaltaan lisäävät opiskelijoiden ja kotien vaikutusmahdollisuuksia.

Lukiokoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan oikeutensa ja velvollisuutensa sekä kasvaa aikuisen vastuuseen omista valinnoistaan ja teoistaan. Vastuu omasta työskentelystä korostuu opiskelijan itsenäisessä opiskelussa mutta myös koko koulutyössä. Tiivis yhteistyö oppilaitosten välillä tarjoaa opiskelijoille lukuisia mahdollisuuksia, joiden hyödyntäminen edellyttää vastuullista ja pitkäjännitteistä työskentelyä.

Lukio-opetuksen tulee kasvattaa opiskelijaa demokraattisuuteen ja edistää tasa-arvon toteutumista. Opiskelijoiden terve itsetunto on demokraattisuuden ja tasa-arvon perusta. Opiskelijoita ohjataan rehellisyyteen, oikeudenmukaisuuteen, inhimillisyyteen ja yhteisön muiden jäsenten huomioimiseen.

Hyvinkään yhteiskoulun lukion opiskelijaa kannustetaan rakentavaan kriittisyyteen ja lisätään hänen valmiuksiaan kohdata myös tulevaisuudessa eteen tulevia haasteita. Opiskelijan tulee oppia ottamaan vastuuta sekä omasta että yhteisön työstä. Opiskelijan mahdollisuudet kehittää omaa työympäristöään korostuvat oppilaskuntatyössä, jolloin opiskelijat valitsemiensa edustajien välityksellä voivat olla mukana itseään koskevien päätösten suunnittelussa yhdessä opettajien ja muun henkilökunnan kanssa.

Oman kulttuuriperinteen laaja-alainen tunteminen on edellytys kansainväliselle yhteistyölle. Suomalaisen kulttuurin ominaispiirteisiin tutustutaan esimerkiksi koulun vuotuisissa juhlissa. Suvaitsevaisuuteen ja erilaisten ihmisten ja toisten kulttuurien arvostamiseen ja kunnioittamiseen opiskelija kasvaa paitsi opiskelun yhteydessä myös opiskelijavaihtoihin ja kansainvälisiin projekteihin osallistumalla. Koulumme myös vastaanottaa ulkomailta tulevia vaihto-oppilaita ja -opettajia.

Aikuisten lukiokoulutuksessa rohkaistaan kriittiseen ajatteluun ja yhteiskunnan arvojen ja todellisuuden kohtaamiseen. Opiskelijalla tulee olla mahdollisuus arvioida oman yhteiskuntamme ja kansainvälisen kehityksen mahdollisuuksia ja epäkohtia sekä kansalaisen perusoikeuksia kansallisella ja eurooppalaisella tasolla.

Hyvinkään yhteiskoulun lukion aikuislinjalla rohkaistaan opiskelijaa omien opintojen ja elämän kokonaisvaltaiseen suunnitteluun. Jokainen opiskelija kohdataan yksilönä ja autetaan häntä löytämään paikkansa opiskelija- ja oppimisympäristössä. Oppilaitos on myös valmis reagoimaan nopeasti yhteiskunnan luomiin haasteisiin.

2.2 Oppilaitoksen omaleimaisuus

Hyvinkään yhteiskoulun lukio on yleissivistävä, ylioppilastutkintoon johtava, vuonna 1918 perustettu perinteikäs oppilaitos, joka avaa kilpailukykyisesti mahdollisuudet hakea eri alojen jatkokoulutukseen.

Musiikin ja kuvataiteen opetuksessa tehdään yhteistyötä Hyvinkään musiikkiopiston ja Hyvinkään taidekoulun kanssa. Taito- ja taideaineissa toteutettavat erilaiset produktiot tarjoavat mahdollisuuden eri oppiaineiden väliseen yhteistyöhön.
Yhteiskoulun lukio tarjoaa laajan kielitarjonnan, jotta opiskelijalla olisi hyvät valmiudet globalisoituvassa maailmassa.

Hyvinkään yhteiskoulun lukion aikuislinja huolehtii alueellisesti aikuisten yleissivistävästä lukiokoulutuksesta. Aikuislinja painottaa elinikäistä oppimista ja tarjoaa lukiokursseja sekä tutkintoon tähtääville opiskelijoille että aineopiskelijoille. Monipuoliset opetusmenetelmät mahdollistavat opiskelun monenlaisessa elämäntilanteessa ja joustavat opetusjärjestelyt tukevat myös syrjäytymisvaarassa olevia nuoria aikuisia suorittamaan peruskoulun tai lukion keskeytyneet opinnot loppuun tai korottamaan peruskoulun tai lukion päättöarvosanoja.

2.2.1 Kansainvälisyysstrategia

Kansainvälisyys on osa Hyvinkään yhteiskoulun lukion jokapäiväisiä käytänteitä ja useiden oppikurssien luonnollinen elementti. Lisäksi kirjastomme vieraskieliset lehdet sekä verkkoyhteydet auttavat avartamaan maailmankuvaa ja monipuolistamaan tiedonhankintaa. Syntyperäisten vieraiden kielten opettajien pitämät kurssit tukevat kansainvälisyys pyrkimyksiämme.

EU- ja muut kansainväliset projektit sekä ulkomaille suuntautuvat opintomatkat ja ystävyyskoulutoiminta tarjoavat niihin osallistuville oppilaille ja opettajille yhteyksiä eri kulttuureihin. Näiden lisäksi pyritään edistämään kansainvälistä oppilaiden ja opettajien vaihtoa ja tutortoiminnalla auttamaan tänne muista maista tulleiden oppilaiden ja opettajien orientoitumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

2.3 Tehtävä

2.3.1 Nuorten lukiokoulutuksen tehtävä

Lukio jatkaa perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Lukiokoulutuksen tehtävänä on antaa laaja-alainen yleissivistys. Se antaa riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin. Lukiossa hankittuja tietoja ja taitoja osoitetaan lukion päättötodistuksella, ylioppilastutkintotodistuksella, lukiodiplomeilla ja vastaavilla muilla näytöillä.

Lukio antaa valmiuksia vastata yhteiskunnan ja ympäristön haasteisiin sekä taitoa tarkastella asioita eri näkökulmista. Opiskelijaa ohjataan toimimaan vastuuntuntoisena ja velvollisuuksistaan huolehtivana kansalaisena yhteiskunnassa ja tulevaisuuden työelämässä. Lukio-opetus tukee opiskelijan itsetuntemuksen kehittymistä ja hänen myönteistä kasvuaan aikuisuuteen sekä kannustaa opiskelijaa elinikäiseen oppimiseen ja itsensä jatkuvaan kehittämiseen.

2.3.2 Aikuisten lukiokoulutuksen tehtävä

Aikuislukio on osa Hyvinkään yhteiskoulun lukiota ja avointa aikuiskoulutusjärjestelmää. Aikuislukiossa annetaan perusopetusta perusopetuslain ja -asetuksen sekä valtioneuvoston tuntijakoa koskevan asetuksen (A 1435 / 20. 12. 2001) mukaisesti. Lukiokoulutusta annetaan lukiolain ja -asetuksen sekä valtioneuvoston tuntijakoa koskevan asetuksen (A 955/14.11.2002) mukaisesti.

Hyvinkään yhteiskoulun lukion aikuislinjan tehtävät ovat seuraavat:

täydentää yleissivistystä, kehittää opiskelijan oppimistaitoja, lisätä opiskelijan edellytyksiä menestyä työelämässä, parantaa opiskelijan jatko-opintomahdollisuuksia, lujittaa opiskelijan itsetuntoa ja persoonallisuuden kasvua, ehkäistä yksilön syrjäytymistä koulutuksesta, työelämästä ja kansalaisyhteiskunnasta

Hyvinkään yhteiskoulun lukion aikuislinja antaa opiskelijoille mahdollisuuden

suorittaa lukion oppimäärä ja valmistautua ylioppilastutkintoon, suorittaa loppuun kesken jääneet lukio-opinnot, suorittaa lukiokursseja ja korottaa päättötodistuksen arvosanoja

Hyvinkään yhteiskoulun lukion aikuislinja pyrkii yhteistyöhön muiden oppilaitosten kanssa muun muassa auttamalla kaupungin päivälukioita niiden opiskelijoiden opintojen loppuun saattamisessa, joiden opinnot ovat päivälukiossa keskeyttämisuhan alla. Antamalla mahdollisuuden ammatillisen koulutuksen ja lukio-opintojen yhtäaikaiseen suorittamiseen. Nämä kahden tutkinnon opiskelijat suorittavat ylioppilastutkinnon pääsääntöisesti aikuislinjan opiskelijoina,  antamalla päivälukioiden oppilaille mahdollisuuden tarpeen vaatiessa suorittaa lukion kursseja aikuislukion ilta- tai etäopetuksessa, tarjoamalla korkea-asteen opiskelijoille tasaavia kieliopintoja

2.4 Opintojen rakenne

2.4.1 Nuorten lukiokoulutuksen opintojen rakenne

Lukio-opinnot muodostuvat valtioneuvoston antaman asetuksen mukaisesti vähintään 75 kurssista, joihin kuuluu pakollisia, syventäviä ja soveltavia kursseja. Syventävät kurssit ovat opiskelijalle valinnaisia, oppiaineen pakollisiin kursseihin liittyviä kursseja, joita opiskelijan on valittava opinto-ohjelmaansa vähintään kymmenen. Oppiaineiden pakollisten ja valtakunnallisesti määriteltyjen syventävien kurssien keskeiset tavoitteet ja sisällöt on määritelty kurssikuvausten yhteydessä.

Valtioneuvoston asetuksessa lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta (955/2002) määrätyn syventävien kurssien vähimmäismäärän lisäksi lukiossa on koulukohtaisia, lukion opetussuunnitelmassa määriteltäviä syventäviä kursseja. Soveltavat kurssit ovat eheyttäviä kursseja, jotka sisältävät aineksia eri oppiaineista, menetelmäkursseja taikka saman tai muun koulutuksen järjestäjän järjestämiä ammatillisia opinto- ja tai lukion tehtävään soveltuvia muita opintoja. Soveltaviin kursseihin voivat kuulua myös taito- ja taideaineissa suoritettaviin lukiodiplomeihin kuuluvat kurssit. Lukiodiplomit suoritetaan Opetushallituksen ohjeiden mukaan.

2.4.2 Aikuisten lukiokoulutuksen opintojen rakenne

Aikuisten lukiokoulutuksessa jokainen opiskelija rakentaa oppimistaan elämänkokemukselleen, aiemmin hankitulle osaamiselle ja mahdollisille rinnakkaisille opinnoilleen. Opiskelussa on otettava huomioon monenlaiset elämäntilanteet. Opinnot on rakennettava joustaviksi ja yksilöllisiksi ja jokaiselle on laadittava henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa otetaan huomioon myös muiden opetuksen järjestäjien opintotarjonta ja etäopiskelumahdollisuus.

Aikuisten lukiokoulutuksen oppimäärä sisältää vähintään 44 kurssia, jotka ovat valtakunnallisia pakollisia ja syventäviä kursseja sekä muita oppiaineisiin ja aihekokonaisuuksiin liittyviä kursseja. Alle 18-vuotiaana lukio-opintonsa aloittaneiden vähimmäiskurssimäärä on 48, ja se sisältää liikuntaa, terveystietoa ja taideaineita. Aikuislukion opiskelija voi suorittaa lukiodiplomeja nuorten lukiokoulutuksen yhteydessä.

Hyvinkään yhteiskoulun lukion aikuislinjan kurssit vastaavat kurssinumeroinniltaan, sisällöiltään, vaativuudeltaan ja arvostelultaan kaupungin lukioiden opinto-ohjelman mukaisten kurssien vaatimuksia. Opiskelijoiden opinto-ohjelma laaditaan yksilöllisesti aikaisemman koulutuksen sekä opinnoille asetettujen tavoitteiden mukaan. Opiskelijalla on lukiolain 12 §:n mukaisesti mahdollisuus suorittaa lukio-opinnot joko osaksi tai kokonaan etäopetuksena tai lähi- ja etäopetuksen eri muodoista koostuvana monimuoto-opetuksena.

2.5 Kieliohjelma

Lukion kieliohjelma ja tuntijako noudattavat valtioneuvoston päätöstä 1.8.2003. Kieliohjelmalla taataan jatko-opintomahdollisuus peruskoulussa aloitetuille A- ja B-kielille lukiossa.

Peruskoulussa valittu A-kieli ei rajoita opiskelijan lukiokoulun valintaa. Sekä Hyvinkään yhteiskoulun lukiossa ja aikuislinjalla että Hyvinkään Sveitsin lukiossa turvataan jatko-opintomahdollisuus Hyvinkään peruskoulussa A-kielenä aloitetuille englannin, ranskan, ruotsin, saksan ja venäjän opinnoille. Kahta vierasta kieltä peruskoulussa opiskelleet ( A1- ja A2-kieli) voivat jatkaa niiden molempien opiskelua A-kielinä lukiossa.

Lukioiden rehtorit päättävät vuosittain, miten muiden A-kielten kuin englannin opetus järjestetään. Päätökseen vaikuttavat opiskelijoiden hakutoiveet ja koulujen resurssit. Jos kieleen tulee vain yksi ryhmä, siihen osallistuminen taataan lukioiden opiskelijoille.

B1-kielenä opetetaan lukioissa ruotsin kieltä, ellei se ole opiskelijan A-kieli. Jos opiskelijan A-kieli on ruotsi, A2-kielenä opetetaan englantia.

B2-kieliä englantia, ranskaa, saksaa ja venäjää opetetaan Hyvinkään yhteiskoulun lukiossa ja Hyvinkään Sveitsin lukiossa opiskelijoiden valintojen ja koulun resurssien mukaan. B2-kieliä tarjotaan lukiossa vähintään 8 kurssia.

Hyvinkään yhteiskoulun lukiossa ja sen aikuislinjalla sekä Hyvinkään Sveitsin lukiossa alkavina valinnaisina kielinä (B3-kieli) tarjotaan opiskeltavaksi vähintään 8 kurssia latinaa, espanjaa, ranskaa, saksaa ja venäjää. Kurssien toteutuminen riippuu vuosittain käytettävissä olevista resursseista. Lisäksi lukiossa voi olla minkä tahansa kielen erilaajuisia kieliopintoja, joista päätetään koulun opetussuunnitelmassa.

Hyvinkään Sveitsin lukio, Hyvinkään yhteiskoulun lukio ja sen aikuislinja tekevät yhteistyötä kieliopintojen järjestämisessä tarkoituksenaan taata mahdollisimman laaja vieraiden kielten tarjonta kaikille opiskelijoille.

 

Päivitetty 11.2.2015