Info

KUVATAIDEKOULUN TEHTÄVÄ

Hyvinkään Lasten ja nuorten kuvataidekoulu järjestää ensisijaisesti hyvinkääläisille lapsille ja nuorille kuvataiteen perusopetusta (Laki 633/1998). Opetussuunnitelma on laadittu Opetushallituksen hyväksymien visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden mukaan (https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/taiteen-perusopetus).

 

TOIMINTA-AJATUS ja YLEISET TAVOITTEET

Hyvinkään lasten ja nuorten kuvataidekoulu järjestää ensisijaisesti hyvinkääläisille lapsille ja nuorille edellä mainitun lainsäädännön mukaista kuvataiteen laajan oppimäärän perusopetusta.

Kuvataiteen perusopetus on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää opetusta, joka tarjoaa mahdollisuuden kuvataiteen alan pitkäjänteiseen, päämäärätietoiseen ja monipuoliseen opiskeluun sekä taiteesta nauttimiseen. Kuvallisen kielen opettelu – niin oma ilmaisu kuin visuaalinen lukutaito – on perusta, jolle muut merkitykset rakentuvat. Opetuksessa huomioidaan taiteen merkitys niin yksilön, yhteisön kuin yhteiskunnankin kannalta.

Oppilaan oma ilmaisu, kriittinen, luova ja analyyttinen ajattelu sekä tulkinnan ja arvottamisen taidot ovat kehittämisen kohteina. Opetus tukee henkilökohtaisen taidesuhteen, sosiaalisten taitojen, osallisuuden kokemuksen ja kulttuurisen lukutaidon kehittymistä ja vahvistaa näin oppilaan identiteetin rakentumista ja kasvua ihmisenä. Oppimisen iloa ja opiskelumotivaatiota vaalitaan huomioimalla oppilaiden yksilölliset vahvuudet, potentiaalit ja kiinnostuksen kohteet. Opintojen edetessä oppilaita ohjataan ja rohkaistaan yhä oma-aloitteisempaan toimintaan: asettamaan omia tavoitteita, suunnittelemaan opintojaan niiden pohjalta ja kantamaan vastuuta omasta oppimisestaan. Kehittäessään kuvataiteelle ominaista osaamista, ilmaisua, ongelmanratkaisukykyä sekä materiaalin ja tekniikan hallintaa opetus antaa myös valmiuksia kuvataiteen alan ammatillisiin ja korkea-asteen opintoihin sekä luo pohjan elinikäiselle taiteen harrastamiselle.

Oppilaita ohjataan havainnoimaan, tulkitsemaan ja arvioimaan visuaalisen kulttuurin ilmenemistä niin fyysisessä, esine- ja asenneympäristössä. Näin opitaan näkemään visuaalinen kulttuuri ja kuvataide paitsi oman, henkilökohtaisen ilmaisun myös yhteistyön, vuorovaikutuksen, yhteiskunnallisen vaikuttamisen sekä osallistumisen välineenä ja ilmiönä, joka kuuluu maailmaan ja vaikuttaa maailmassa. Hyvinkään lasten ja nuorten kuvataidekoulun opetusohjelmassa painotetaan luonto- ja ympäristösuhteen merkitystä lapsen ja nuoren elämässä ja kasvussa.

Kuvataiteeseen perehdytään monikerroksisesti sekä ajankohtaisena ilmiönä että historiallisessa ja yhteiskunnallisessa kontekstissa. Opinnoissa kehittyvä tutkiva ja havainnoiva monilukutaito tukee kriittistä ja analyyttista ajattelua. Opetus antaa valmiuksia myös moniarvoisen, uudistuvan kulttuuriperinnön vaalimiseen. Pyritään myös rakentamaan yhteyksiä taiteiden ja tieteiden välille. Tavoitteena on, että oppilaat voivat kuvataiteen ymmärtämisellään ja tuntemuksellaan vaikuttaa yhteiskunnan arvoihin ja ilmapiiriin – rakentaa kestävää tulevaisuutta taiteen keinoin

Opetusta toteutetaan yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa kulttuuri-, opetus-, ympäristö- ja sosiaalialan toimijoiden ja taiteen perusopetusta antavien laitosten sekä huoltajien kanssa niin paikallisesti, valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin.

 

Päivitetty 1.8.2019 Tulosta

   
    Linkki kaupungin etusivulle

 

 

 In English 

  

Lähetä e-kortti

 

Työntekijöille: 
webmail
Opettajat:
- outlook.com/edu.hyvinkaa.fi 

OTA YHTEYTTÄ

PL 86 / Kankurinkatu 4-6
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*
kirjaamo@hyvinkaa.fi
    
Kartta Villatehtaan alueesta 

Kaupungin sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi
   
Avoinna:
ma-to klo 8-16, pe klo 8-15

   

PALAUTE

Anna ja lue palautetta

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskutunnus  ja osoite:

verkkolaskuosoite OVT003701258660

operaattori CGI 003703575029

Kaupungin Y-tunnus: 0125866-0

 

PAPERILASKUJEN TOIMITUKSET:
  

Hyvinkään kaupunki
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 HYVINKÄÄ