Talousveden laatu ja valvonta Hyvinkäällä

TALOUSVEDEN VALVONTA

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asetuksen N:o 1352/2015 talousveden laadusta ja valvonnasta. Tämä asetus määrää talousveden laatuvaatimuksista ja antaa ohjeet veden laadun valvontaan. Asetus perustuu Euroopan Unionin neuvoston direktiiviin (98/83/EY) ihmisen käyttöön tarkoitetun veden laadun valvonnasta.  Asetuksessa veden laatua kuvaavat muuttujat on jaettu sitoviin laatuvaatimuksiin ja laatusuosituksiin. Laatuvaatimukset on joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta annettu terveydellisin perustein. Ne perustuvat pääosin maailman terveysjärjestön WHO:n suosituksiin. Laatusuositukset sitä vastoin kuvaavat veden käyttökelpoisuutta esim. teknisin ja esteettisin perustein, kuten rauta ja mangaani esimerkkeinä.

Hyvinkään Veden jakaman talousveden laatua tutkitaan yhteistyössä valvontaviranomaisten kanssa laaditun valvontaohjelman mukaisesti. Ohjelma on laadittu Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen vaatimusten mukaisesti. Tutkimus jakaantuu jatkuvaan valvontaan ja jaksottaiseen seurantaan. Jaksottaisessa seurannassa näytteistä analysoidaan varsin laaja valikoima eri muuttujia. Jatkuvan valvonnan puitteissa analysoitavien muuttujien määrä on suppeampi, mutta näytteitä otetaan useammin. Näytteitä otetaan säännöllisesti eri puolilta verkostoa.

Lisäksi veden laatua tutkitaan käyttötarkkailun puitteissa, mm. selvittämällä veden ominaisuuksia käsittelyn kannalta ja käsittelyn (alkaloinnin tai kloorauksen) tuloksia verrattuna raakaveden laatuun. 

TALOUSVEDEN LAATU 

Kuvassa laboratoriotutkimusvälineet

Kaikkien tutkimustulosten perusteella veden laatu verkostossa täyttää kaikki talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset.

Joissakin vedenottamoiden kaivoissa on havaittu jäämiä torjunta-aineista varsin matalina pitoisuuksina (mikrogrammojen (µg/l) osia litrassa vettä; mikrogramma on miljoonasosa grammaa). Näiden jäämien poistoon valmistuivat Hyvinkäänkylän vedenottamolle marraskuussa 2005 ja Sveitsin vedenottamolle vuoden 2013 lopulla aktiivihiilisuodatukseen perustuvat vedenkäsittelylaitokset.

Talousveden fluoridipitoisuus verkostovedessä on matala. Fluoridin pitoisuus on korkeimmillaan luokkaa 0,25 mg/l. Tämä huomioidaan lapsille fluoritabletteja suositeltaessa. Laatuvaatimus talousveden fluoripitoisuudelle on alle 1,5 mg/l.

Veden kovuus kuvaa veteen liuenneiden kalsium- ja magnesiumsuolojen määrää. Kova vesi, jossa siis ko. suolojen määrä on suhteellisen suuri, aiheuttaa valkoisia saostumia vesikalusteisiin. Toisaalta kalsiumsuolat suojaavat putkistoa osaltaan korroosiota vastaan. Hyvinkään verkostovesi on pehmeätä (2,8 - 5,6 odH tai 0,5 mmol/l - 1 mmol/l), kovuus yleensä alle 5 °dH. Kovuus ilmoitetaan saksalaisina asteina °dH tai yksikössä mmol/l (millimooleja litraa kohden). Vesi on pehmeätä, jos kovuus on alle 5 °dH. Usein esim. astianpesukoneiden valmistajat esittävät veden pehmentämistä, jos kovuus on yli 6 °dH. Yleensä Hyvinkäällä ei siis tämän raja ylittäviä kovuuksia esiinny.

Joskus vesijohdosta voi tulla saostumia tai vesi voi olla ruskeata, joko korjaustöiden tai paineenvaihteluiden takia. Tämä haitta yleensä poistuu vettä juoksuttamalla kunnes se kirkastuu. Vesijohtoverkostoon voi myös joutua ilmaa, joka näkyy veden "harmautena". Mikäli harmaus poistuu vettä seisotettaessa, on kyse ilmasta. Aina on kuitenkin syytä pitää mielessä, että mikäli vesi on poikkeuksellisesti ruskeata tai siinä on saostumia, voi veden laatu olla tilapäisesti heikentynyt. Tällöin on syytä välttää veden juomista kunnes haitta poistuu. 

Hyvinkäällä verkostoveden laatu vaihtelee sekä paikallisesti että ajallisesti. Tähän vaikuttaa se, että vedenottomäärät eri vedenottamoilta vaihtelevat. Verkostossa on paineiden tasaamiseksi kaksi vesitornia. Niiden veden laatuun vaikuttaa eniten lähimpänä sijaitsevan vedenottamon veden laatu. Lisäksi vedenottamoilla on käytössä useita kaivoja, joiden veden laatu voi hieman poiketa toisistaan. Näin ollen ei voida yleispätevästi sanoa sitä, millaista talousvesi on esim. jossakin kaupunginosassa. 

Vedenottamoilta eri alueille leviävä vesi käy ilmi tasaisessa käyttötilanteessa seur. kartasta

Vedenottamoiden vaikutusalueet Hyvinkäällä.

Kartta on ohjeellinen ja raja-alueilla voi olla vaihtelua eri käyttötilanteissa.

 

Päivitetty 6.10.2021
piirroskuva vesipisarasta

HYVINKÄÄN VESI 
Kerkkolankatu 42,
05800 Hyvinkää 
PL 24, 05801 HYVINKÄÄ 
p. 019 459 11*


Laskutus:
ma-pe 9-15

Sähköposti:
vesihuolto@hyvinkaa.fi
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi

        

Laskutus: 040 832 5353

 

 

 

 

VESILAITOS,
Muut palvelut

Kerkkolankatu 42,
05800 Hyvinkää
Avoinna:
ma-to 7-16, pe 7-14.30

   

   
Opastekartta

Tietosuoja