H Y V I N K Ä Ä N T A I D E M U S E O

Hillitön valo – Boisterous Light

HYVINKÄÄN TAIDEMUSEO ja SUOMEN VALOTAITEEN SEURA FLASH
NÄYTTELYKUTSU – OPEN CALL
(Scroll down for the English version!)

Hillitön valo
Valotaidetta Hyvinkään taidemuseossa

Hyvinkään taidemuseo ja Suomen valotaiteen seura FLASH kutsuvat valon kanssa työskenteleviä tai valosta kiinnostuneita taiteilijoita osallistumaan valotaidenäyttelyyn teemalla hillitön valo. Teoksilta peräänkuulutetaan uskallusta, leikkisyyttä ja kokeilevuutta. Teosten toivotaan myös ilmentävän valotaiteen monimuotoisuutta ja kykyä kommentoida ja heijastella maailmaa ja aikamme ilmiöitä. 

Teemaa voi lähestyä monella tavalla. Teokset voivat ilmentää sekä valotaiteen visuaalista että käsitteellistä puolta. Hakemukset kaikkien alojen taiteilijoilta ovat tervetulleita. Hakija voi olla myös työpari tai työryhmä. Näyttelyn ohjelmaan voi ehdottaa myös valotaideaiheista työpajaa, ulkoteosta tai julkisivuteosta.

Valotaide on visuaalisen taiteen muoto, jossa valo on määräävässä roolissa materiaalina tai teemana. Valon pääosa ei tarkoita pelkästään visuaalisesti voimakkainta läsnäoloa, vaan se voi olla myös temaattista.

Näyttelystä

Hyvinkään valotaidenäyttelyn tavoitteena on edistää valotaiteen ja sen tekijöiden asemaa ja antaa kävijöille taiteellisesti kiinnostava sekä vaikuttava kokemus. Valo ja valotaide voivat aktivoida kokijassa myös moniaistisia ja tilallisia vaikutelmia, sekä avata uusia näkökulmia kuvataiteeseen. Teokset rakentuvat kokonaisuudeksi museon näyttelytilaan ja toimivat siten dialogissa keskenään. Näyttelykokonaisuuden toteutuksessa pyritään energiatehokkaisiin ja kestäviin ratkaisuihin.

Teoksen toteuttamiseen tarvittavat materiaalit ja tekniikka tulee käydä ilmi hakemuksesta. Teos voi olla joko uusi tai jo olemassaoleva. Teosten toteuttamiseen voidaan käyttää joiltain osin museon peruskalustoa. Muut tarvittavat materiaalit ja laitteet taiteilijoiden tulee hankkia itse. Taiteilijoille maksetaan taiteilijapalkkio ja Kuvaston suositusten mukainen näyttelykorvaus sekä harkinnanvaraisesti materiaalikustannuksia ja matkakuluja. Muusta taiteellisesta työstä ei makseta korvausta.

Hakuprosessista

Verkossa jätettäviin hakemuksiin liitetään teosesittely tai teosidea, josta tulee ilmi sisältökuvauksen lisäksi teoksen tekniset ja tilalliset tarpeet. Liitä hakemukseen myös kuvaliite (max. 5 kuvaa valmiista teoksesta tai havainnekuvat teosideasta), ansioluettelo ja linkki mahdollisille kotisivuille. 

Linkki verkkolomakkeeseen: https://link.webropol.com/s/hilliton-valo

Viimeinen hakupäivä on 31.1.2023.

Taiteilija- ja teosvalinnat tehdään helmikuun 2023 loppuun mennessä. Näyttely rakennetaan lokakuussa 2023. Näyttely avataan 1.11.2023 ja se on esillä Hyvinkään taidemuseossa 7.1.2024 asti. Hyvinkään taidemuseo sijaitsee Museokeskus Taikassa, Hyvinkään keskustassa. Näyttelytilassa on hyvä saavutettavuus: museoon pääsee julkisilla liikennevälineillä ja näyttelytila on esteetön.

Valinnoista ilmoitetaan taiteilijoille henkilökohtaisesti. Teoksia voidaan valita myös kutsumenettelyllä. Näyttelyn kuraattoritiimin muodostavat: Aura Dufva (Hyvinkään taidemuseo), Mia Erlin (FLASH) ja Raisa Kilpeläinen (FLASH).

Kysymykset ja lisätiedot:

Aura Dufva,aura.dufva@hyvinkaa.fi
Mia Erlin, mia.erlin@gmail.com
Raisa Kilpeläinen, raisa.kilpelainen@gmail.com

 

Hyvinkään taidemuseon tunnusFlashHYVINKÄÄ ART MUSEUM and THE FINNISH LIGHT ART SOCIETY FLASH
OPEN CALL

Boisterous Light
Light art at Hyvinkää Art Museum

Hyvinkää Art Museum and the Finnish Light Art Society FLASH invite artists working with or interested in light to participate in the light art exhibition Boisterous Light. We call for works with boldness, playfulness and reflexivity. The works should reflect light arts diversity and ability to comment on and reflect the world and its phenomena.

The theme boisterous light can be approached in various ways. The works can reflect both the visual and conceptual aspects of light art. Applications from artists of all disciplines are welcome. Applicants can also be partners or a work group. The proposal can also be addressed to the additional exhibition programme i.e a light art workshop, an outdoor work or a video projection on the museum façade.

Light art is a form of visual art in which light plays a dominant role as a material or theme. The dominance of light does not only mean the most visually intense presence but can also be thematic.

About the Exhibition

The aim of the Hyvinkää Light Art Exhibition is to promote the status of light art and artists and to give visitors an artistically interesting and impressive experience. Light and light art can also activate multi-sensory and spatial impressions in the viewer, and open up new perspectives on visual art. The works also act in dialogue with each other in the museum's exhibition space. The exhibition is designed to be energy-efficient and sustainable.

The materials and technology needed to create the light art work must be specified in the application. The artwork may be either new or existing. Some of the basic museum equipment will be used for the realisation of the works. Other materials and equipment must be purchased by the artists themselves. Artists will be paid an artist's fee and an exhibition fee in accordance with the recommendations of the Kuvasto, as well as discretionary material costs and travel expenses. Other artistic work will not be remunerated. 

About the Application Process

Applications submitted online should include a description of the work or an idea for a work, which, in addition to a description of the content, also indicates the technical and spatial needs of the work. Please also include a maximum of 5 photos of the finished work or illustrations of the idea, a curriculum vitae and an optional link to a website.

Link to the online form: https://link.webropol.com/s/hilliton-valo

The last date for applications is the 31st of January 2023.

Selection of artists and works will be made by the end of February 2023. The exhibition will be built in October 2023. The exhibition will open on November 1st 2023 and will be displayed at the Hyvinkää Art Museum until the 7th of January 2024. Hyvinkää Art Museum is located in the Museum Centre Taika in the centre of Hyvinkää. The exhibition space has good accessibility: the museum is accessible by public transport and the exhibition space is barrier-free.

Selected artists will be informed in person. Artworks may also be selected by invitation. The exhibition curatorial team consists of Aura Dufva (Hyvinkää Art Museum), Mia Erlin (FLASH) and Raisa Kilpeläinen (FLASH).

Questions and further information:
Aura Dufva,aura.dufva@hyvinkaa.fi
Mia Erlin, mia.erlin@gmail.com
Raisa Kilpeläinen, raisa.kilpelainen@gmail.com

Hyvinkään taidemuseon tunnusFlash

 

Päivitetty 21.3.2023