Kuvataiteen kurssikuvaukset

Pakolliset kurssit

Ku1 Kuvat ja kulttuurit

Taidetta tekemässä

Kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin ilmiöihin perehdytään itse tekemällä mm. piirtäen, maalaten, kolmiulotteisesti muotoillen ja uusia teknologioita sekä mediaympäristöjä hyödyntäen. Taidehistorian ja kuvataiteen nykyilmiöiden tarkastelun avulla opiskelija tekee omakohtaisia ratkaisuja yhdistämällä tietoa, eri tekniikoita sekä materiaaleja.
Numeroarviointi.

Ku2 Muotoillut, rakennetut ja luonnonympäristöt

Kurssilla käsitellään rakennustaiteen ja muotoilun historiaa sekä nykypäivän ilmiöitä.
Tilasuunnittelua perspektiiviopin ja arkkitehtien käyttämän ArchiCAD- tietokoneavusteisen rakennusmallinnusohjelman avulla, rakennusten pienoismallien rakentamista ja monipuolista uusien käyttöesineiden suunnittelua. Numeroarviointi.

Syventävät kurssit

Ku3 Osallisena mediassa

Kurssin sisältönä on kuvallinen media eri muodoissaan ja visuaalisuuden merkitys nykyviestinnässä. Graafisen ja mainonnan suunnittelun kurssitöitä itse valokuvaten, valokuvia digitaalisesti käsitellen, videoiden, editoiden, piirtäen, maalaten, animoiden ja eri tekniikoita yhdistäen. Numeroarviointi.

Ku4 Taiteen monet maailmat

Kurssin sisältönä on kuvataide eri aikoina, eri kulttuureissa, identiteettien rakentajana ja nykytaiteen muodot yhteydessä opiskelijan omiin kuviin.
Kuvataiteellista työskentelyä pääosin opiskelijan omien suunnitelmien pohjalta itse valituin materiaalein ja tekniikoin. Numeroarviointi.

Soveltavat kurssit

Ku6 Keramiikka ja kuvanveistoSavityö

Kurssin sisältönä ovat muoto-opin perusteet, kuvanveiston, muotoilun ja esinekulttuurin historia, materiaalioppia ja ilmaisukeinoja. Keramiikan käsinrakentamisen työmenetelmät, dreijaus, engobevärien käyttö ja lasittaminen. Kuvanveistossa työskentelymateriaaleina ovat savi, paperimassa ja kipsi sekä muut mahdolliset kokeilevat materiaalit. Numeroarviointi.

Ku7 Valokuvaus

Opiskelija harjaantuu hahmottamaan maailmaa kameran etsimen kautta ja oppii lähestymään valokuvaa ja kuvaamista ilmaisun ja estetiikan näkökulmasta.
Valokuvaamista, valokuvan analyysiä sekä valokuvien digitaalista käsittelyä. Kurssi antaa perusvalmiudet digitaalisen valokuvauksen omaehtoiselle harrastamiselle sekä graafiseen suunnitteluun. Numeroarviointi.

Ku8 Maalausateljee

Kurssi sisältää taidemaalauksen historiaa ja nykypäivää, eri materiaaleja ja tekniikoita, värioppia sekä värisommittelun perusteita. Taidemaalausta akvarelli-, akryyli- ja öljyväritekniikoin sekä digitaalista maalausta piirtopöydillä. Numeroarviointi.

Ku9 ElokuvailmaisuVidenkäsittelyä

Kurssilla tutustutaan elokuvan historiaan ja nykypäivään, eri lajityyppeihin ja tekniikoihin.
Elokuvakäsikirjoitus ja sen pohjalta elokuvan kuvaamista. Liikkuvan kuvan lainalaisuudet sekä elokuvan leikkaamisen perusteet. Numeroarviointi.

Ku10 Lasimaalaus

Kurssilla tutustutaan lasimaalauksen historiaan ja nykypäivään. Viiva- ja värisommitelman sekä pelkistyksen avulla luodaan lyijylasityö. Lasinleikkausta, lasinpalojen kokoamista lyijykiskoihin sekä tinausta. Numeroarviointi tai suoritusmerkintä.

Ku11 Ajankohtainen kuvataide

Omakohtaisen suhteen luominen kuvataiteeseen ja visuaaliseen kulttuuriin nykytaiteelle ominaisin keinoin. Opiskelija toteuttaa itse valitsemansa aiheen mukaisen nykytaideteoksen haluamiaan tekniikoita yhdistäen. Numeroarviointi.

Ku12 Kuvataiteen ateljeepaja

Opiskelija suunnittelee itse taiteellisen työskentelynsä tavat, materiaalit, aiheet ja tekniikat. Kurssi on hajautettu koko lukuvuodelle siten että opiskelija voi toteuttaa kuvataiteellisen työskentelynsä haluamanaan aikana. Pajassa syntyneitä teoksia esitellään kevätnäyttelyssä. Suoritusmerkintä.

Ku13 Muotoilu tutuksi

Taiteellisen suunnittelun, designin ja teknologian yritysyhteistyökurssi antaa mahdollisuuden vierailla kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävissä muotoilualan yrityksissä sekä Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa (Aalto-yliopisto). Opintoretket tutustuttavat muotoilun perusteisiin ja muotoilijoiden työtehtäviin. Kurssi on hajautettu koko lukuvuodelle. Suoritusmerkintä.

LD02 Kuvataiteen lukiodiplomi

Valtakunnallinen kuvataiteen lukiodiplomikurssi on kuvataiteen näyttökurssi jonka tehtävä on valittavissa Opetushallituksen verkkosivuilta. Kuudesta vaihtoehdosta valitaan yksi. Diplomikurssia ennen on oltava neljä lukion kuvataidekurssia suoritettuna.
Opiskelija suunnittelee ja ideoi tehtävän mukaisen teoksen ja portfolion eli työskentelyprosessin kuvauksen. Kuvataiteen lukiodiplomi on Ylioppilastutkintotodistuksen liite. Numeroarviointi.

 

KUVATAIDEJAKSON KURSSIKUVAUKSET

Ku14 Piirustus

Piirretään sekä annettuja että omia aiheita eri tekniikoin ja materiaalein sekä niiden yhdistelmin mm. lyijykynällä, hiilellä, pastelliliiduilla ja tussilla. Tavoitteena ylläpitää ja kehittää piirustustaitoa osana omia ilmaisullisia valmiuksia. Arviointi edellyttää läsnäoloa tunneilla ja tehtävien tekemistä. Numeroarviointi/suoritusmerkintä.

Ku15 Kuvanveisto

Kurssilla perehdytään kolmiulotteisen ilmaisun perusteisiin: massaan, tilaan ja struktuuriin. Tutustumme kuvanveiston materiaaleihin ja työvälineisiin sekä niiden käyttöön. Valmistamme kurssilla kolmiulotteisen teoksen, käyttäen mm. savea, kipsiä, paperimassaa, rautalankoja, verkkoja, puuta ja pahvia. Teoksen maalaus tai pinnoitus suunnitelman mukaan. Numeroarviointi/suoritusmerkintä.

Ku16 Valokuvaus

Kurssilla perehdytään valokuvailmaisun keinoihin mm. digitaalisen järjestelmäkameran toimintaperiaatteisiin luovan valokuvaamisen näkökulmasta. Valokuvataiteen historian, nykyvalokuvan ja median kuvien tarkastelu on tukena opiskelijan oman valokuvailmaisun kehittymiselle. Kuvankäsittelyohjelman hallitsemisessa pyritään ammattimaiseen osaamiseen. Numeroarviointi/suoritusmerkintä.

Ku17 Taidegrafiikka

Kurssilla tutustutaan taidegrafiikan menetelmiin ja työvaiheisiin mm. syvä- ja kohopainoon. Kurssilla valmistetaan viivasyövytysmenetelmällä kuparilaatta joka on n. 10 x 15 cm. Laatasta otetaan muutama vedos.
Jos opiskelijalla on tarvetta ja aikaa riittää vedoksia voi toki ottaa vaikka kokonaisen sarjan.
Työvaiheet pääpiirteittäin:
- Piirretään tussilla ja hiusterällä luonnos joka vastaa mahdollisimman tarkkaan lopullista vedosta
- Leikataan, kiillotetaan ja pohjustetaan kuparilaatta
- Siirretään luonnos laatalle ja piirretään laatta luonnoksen mukaan
- Syövytetään piirros ja otetaan koevedos
- Tarvittaessa tehdään jatkopohja tai -pohjia laatalle
- Jatketaan piirtämistä ja syövyttämistä
- Vedostetaan haluttu määrä vedoksi. Numeroarviointi / suoritusmerkintä.

Ku18 Maalaus ja värioppi

Maalausta akvarelli-, akryyli- ja öljyvärein sekä kokeilevin sekatekniikoin. Lisäksi digitaalista maalausta piirtopöydillä.
Siveltimen ja muiden välineiden mahdollisuudet oman maalauksellisen käsialan löytämisessä. Väriopin ja sommittelun teoriaa sekä niiden soveltamista omaan kuvalliseen ilmaisuun. Maalaustaiteen historia ja nykyilmiöt oman kuvallisen ilmaisun tukena. Numeroarviointi/suoritusmerkintä.

Ku19 Taidehistoria

a) Eurooppalaisen kuvataiteen historia ja ajankohtainen taide
Kuvaluennot, harjoitustehtävät, opintoretki museoon ja tentti. Numeroarviointi.

b) Suomalaisen kuvataiteen historia ja nykytaiteen ilmiöitä
Kuvaluennot, harjoitustehtävät, opintoretki museoon ja tentti. Numeroarviointi.

 

Päivitetty 22.1.2021