Tiedote esiopetuspaikkojen osoittamisesta 2015 syntyneille lapsille

Vuonna 2015 syntyneiden lasten esiopetus alkaa elokuussa 2021. Perusopetuslain mukainen esiopetus on velvoittavaa; lapsen on vuotta ennen kouluun menoa osallistuttava esiopetukseen tai esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen suotuisia kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen myönteistä minäkuvaa ja käsitystä itsestä oppijana. Oikeus maksuttomaan esiopetukseen on kuusivuotiailla ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevilla viisivuotiailla lapsilla.

Esiopetuspaikka osoitetaan ilman erillistä hakemusta kaikille hyvinkääläisille vuonna 2015 syntyneille lapsille. Huoltajille lähetetään päätös esiopetuspaikasta tammi-helmikuun 2021 aikana. Päätöksen saatuaan huoltaja voi halutessaan hakea lapselleen toissijaista esiopetuspaikkaa toivomastaan yksiköstä.

Esiopetuspaikka määräytyy opetuslautakunnan päätöksen (10.11.2015 / §104) mukaan, jossa huomioidaan seuraavat asiat:

  • kunnassa asuvat esiopetukseen oikeutetut lapset huomioidaan tasapuolisesti, oikeudenmukaisesti ja johdonmukaisesti
  • mahdollisesti terveydentilaan liittyvät ja muut erityiset syyt
  • täydentävän varhaiskasvatuksen tarve
  • matkat esiopetukseen ovat mahdollisimman lyhyitä ja turvallisia
  • mahdollisimman yhtenäinen oppimispolku
  • pedagogisesti ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaiset ryhmät
  • ryhmäkokosuositukset
  • ruotsia äidinkielenään puhuvat lapset
  • esiopetusta voidaan järjestää yksityisessä päiväkodissa ostopalveluna

Hyvinkäällä esiopetusta järjestetään varhaiskasvatuksen alaisuudessa päiväkodeissa ja koulujen yhteydessä olevissa esiopetusryhmissä sekä perusopetuksen alaisuudessa Kytäjän, Nopon, Ridasjärven ja Metsäkaltevan kouluissa.

Lisätietoa:

Päivitetty 21.12.2020