Puhe- ja toimintaterapian hyödyntäminen varhaiskasvatuksessa parantaa esteetöntä oppimista

Hyvinkään kaupungin varhaiskasvatuksessa on kehitetty uudenlaista toimintakulttuuria hankkeessa, jonka tavoitteena on ollut tarjota päiväkotien toimintaan esteetöntä vuorovaikutusta ja oppimisympäristöjä.

Käytännössä YHES - Yhdessä esteetön -hankkeessa puhe- ja toimintaterapeutti ovat toiminteet osana useamman päiväkotiyksikön arkea. Tavoitteena on ollut edistää lasten vuorovaikutusta, aitoa osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Hankkeen loppuseminaarissa perjantaina käsiteltiin aikaansaatuja tuloksia ja keskusteltiin varhaiskasvatuksen kehittämisestä

- Hankkeen aikana olemme kehittäneet monialaisen yhteistyön toimintatapoja. Monialaisella yhteistyöllä tarkoittamme varhaiskasvatuksen ja kuntoutuksen ammattilaisten tiivistä yhteistyötä arjessa. Näkyvin esimerkki on esteettömien Kommunikointipisteiden kehittäminen hyvinkääläisten päiväkotien pihoille yhteistyössä lasten, kasvattajien ja Lappset Groupin kanssa, kertoo puheterapeutti Taina Olkinuora.

- Kommunikointipiste on lisännyt aikuisten ja lasten vuorovaikutusta päiväkotien pihoilla. Kokemukset lasten keskinäisestä viestinnästä kuvien tuella ovat olleet rohkaisevia. On ollut upeaa kuulla, miten laajasti kysyntää Kommunikointipisteet ovat herättäneet niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Kokemukset hankkeesta ovat olleet kannustavia.

- Hankkeessa mukana olleiden päiväkotien työntekijät ovat kokeneet erityisen arvokkaaksi perehtymisen asioihin eri näkökulmien kautta sekä sen, että me terapeutteina olemme olleet ammatillisena tukena eri päiväkotien arjen tilanteisissa, kuvaa toimintaterapeutti Riikka Marttinen uuden yhteistyömallin aikaansaamia hyötyjä.

- Tiivis toiminta- ja puheterapian yhteistyö arjessa on koettu tärkeäksi. Varhaiskasvatuksen ja kuntoutuksen asiantuntijoilta saatu palaute ja hankkeeseen kohdistunut suuri kiinnostus on sekä ilahduttanut että myös vahvistanut käsitystämme siitä, että monialaisuutta ja asiantuntijuutta tarvitaan ennaltaehkäisevässä työssä.

Hallituksen linjauksen mukaisesti, lasten ja perheiden palveluissa varhaista tukea pitää vahvistaa.

- Käytännössä tämä merkitsee, että varhaiskasvatus nousee merkittäväksi toimintaympäristöksi, koska siellä perheet kohdataan päivittäin, toteaa Taina Olkinuora.

- Jatkossa YHES-hankkeen kokemuksia hyödynnetään sekä yhteisöllisen puheterapeutin työssä Hyvinkäällä että toivottavasti varhaiskasvatuksen kehittämisessä laajemminkin.

Palkittu hanke myös gradututkielman kohteena

YHES-hanke palkittiin aiemmin syksyllä Varhaiskasvatusmessujen Idea 2020 -kilpailun ensimmäisellä palkinnolla. Palkintoperusteissa todettiin, että: Esteetön viestintä ja vuorovaikutus sekä yhdenvertaisuus erittäin tärkeitä lähtökohtia ideointiin. Hankkeen monipuolisesti lasten ja perheiden arkea tukevat menetelmät, ei kohdennu ainoastaan tukea tarvitseviin lapsiin, vaan menetelmistä hyötyvät kaikki lapset.

Toimintaterapeutti Hennariikka Heinijoki on tehnyt YHES-hankkeesta terveystieteiden pro gradu –tutkielman ”Ammattilaisten ja vanhempien käsityksiä yhteistoimijuudesta varhaiskasvatuksen toimintaterapian yhteistoiminnassa”´

- Tutkimuksessa haastateltavat kokivat, että yhteisöllisellä toiminna

lla on mahdollista yhdistää yksilön, ryhmän, kasvatuksen ja kuntoutuksen näkökulma lapsen parhaaksi. Hyödyn nähtiin laajenevan yhteisöllisen toiminnan kautta, Hennariikka Heinijoki kiteyttää tuloksia

Lisätietoja:

Puheterapeutti Taina Olkinuora, p. 040 861 5945 T
oimintaterapeutti Riikka Marttinen, p. 040 769 8479
Gradun tekijä, toimintaterapeutti Hennariikka Heinijoki p. 050 5291343

Kommunikointipisteen esittelyvideo: https://youtu.be/UvmzZV_O9vg
YHES-hankkeen blogi: https://www.hyvinkaa.fi/kasvatus-ja-kouIutus/varhaiskasvatus/hankkeet/YHES-Yhdessa­esteeton/
YHES-hankkeen Facebook-sivu: https://www.facebook.com/yhdessaesteeton/

Taina_ja_tytto_2_600.jpg

Kuva: Kommunikaatiopiste hyvinkääläisen päiväkodin pihalla on varhaiskasvatuksessa käyte

Päivitetty 20.11.2020