Hyvinkäällä järjestettyjen tapahtumien vaikutuksia ja erityispiirteitä

Suuret tapahtumat tuottavat Hyvinkäälle euroja ja rakentavat positiivista kaupunkikuvaa.

Kesän 2023 aikana mitattiin neljän Hyvinkäällä järjestetyn tapahtuman vaikutuksia ja erityispiirteitä. Tutkimus kohdennettiin Rockfestin, Steelfestin, Red Carpet Festarin ja autourheilutapahtuma Drift SM Hyvinkään kävijöille.

Neljän tapahtuman kävijöiltä kerättiin tietoa muiden muassa saapumispäätöksensä taustoista, tapahtumakokemuksesta, ruoka- ja juomapalveluiden käytöstä, matkustamisesta, tapahtumapaikasta, majoittumisesta, rahankäytöstä paikkakunnalla sekä suhteesta kaupunkiin ja sen luomiin mielikuviin.

Tapahtumakävijät käyttivät rahaa Hyvinkäällä noin 11,3 miljoonaa euroa, josta Hyvinkään ulkopuolelta saapuneiden osuus on noin 8,67 miljoonaa euroa. Tapahtuma-alueen ulkopuolella muualta saapuneet käyttivät noin 2,54 miljoonaa euroa.

Yhtä tapahtumakävijää kohden eniten rahaa käyttivät Hyvinkäällä Steelfest-kävijät ja toisiksi eniten Rockfest-kävijät. Korkein tapahtumavierailun yhteydessä maksullisesti majoittuneiden osuus oli Steelfestin kohdalla (58 %).  Eri tapahtumilla on hyvin erilaisia vaikutuksia majoituspalveluiden ja erilaisten majoitusmuotojen kysyntään. Esimerkiksi Rockfestin kohdalla myös paikallisten asukkaiden rooli muualta saapuvien tapahtumakävijöiden majoittamisessa on suuri.

”Kuten tuore tutkimus osoittaa, tapahtumien vaikutus on tuntuva niin paikalliselle elinkeinolle, työllistämiselle kuin vaikkapa positiivisen kaupunkibrändin vahvistamiselle. Tapahtumien elinvoimavaikutukset ulottuvat Hyvinkäätä laajemmalle alueelle, kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen iloitsee.

Hyvinkäällä asuvien osuus vaihteli tutkituissa tapahtumissa Red Carpet Festarin liikuttaessa suurta joukkoa paikallisia kävijöitä ja Steelfestin tuodessa suhteellisesti suurimman osuuden paikkakunnan ulkopuolelta saapuneita. Muualta saapuneiden osuus oli hyvin lähellä vuoden 2019 Hyvinkään tiedonkeruiden verrokkilukuja. Matalin keski-ikä oli Drift SM:n kävijöissä ja korkein Red Carpet Festarin kohdalla. Drift SM:ssä merkittävä osuus kävijöistä saapui tapahtumaan perheensä kanssa. Rockfestiin osallistutaan taas verrattain usein puolison kanssa. Korkein koulutustaso oli Steelfestin kävijöissä, joista suuri osuus oli ulkomailta tai kauempaa Suomesta matkustaneita.

Rockfestin ja Steelfestin kohdalla saapumispäätös tehdään verrokkitapahtumia aiemmin.

Drift SM Hyvinkään kävijäkyselyyn vastanneista jopa 45 % oli ensimmäistä kertaa Drifting-tapahtumassa. Steelfestin kohdalla kokeneiden kävijöiden osuus on suuri. Hyvinkään ulkopuolelta saapuneista Steelfest-kävijöistä useampi kuin 2/3 matkusti paikkakunnalle joukkoliikenteellä.

Steelfest-kävijöiden suositteluhalukkuus on yksi korkeimpia, joita tutkimusyritys Sponsor Insigh Finland on mitannut kuluvan vuoden aikana festivaaleilta. Rockfest-suositeltavuus on suurten musiikkifestivaalien keskiarvoihin verrattuna erittäin hyvä. Yleisesti ottaen tyytyväisyys tapahtumapaikkoihin Hyvinkäällä oli varsin hyvä. Jopa 84 % Steelfest-kyselyyn vastanneista antoi asteikon parhaan arvosanan Villatehtaan alueelle tapahtuman järjestämispaikkana (erittäin hyvä). Rockfest-kävijöissä tyytyväisyys tapahtumapaikkaan on lähes yhtä hyvä (74 % antoi korkeimman arvosanan).

”Tapahtumapaikkamme saivat jälleen todella hyvät arvosanat, kuten myös aiemmin vuonna 2019 toteutetussa kyselyssä. Tällä kertaa kysyimme lisäksi myös tapahtumakävijöiden tapahtumissa kokemaa turvallisuutta ja tästä saimme myös erittäin hyvät arviot. Kaikkien tapahtumien kävijöistä keskimäärin 99 % oli kokenut olonsa joko turvalliseksi tai erittäin turvalliseksi tapahtumassa”, iloitsee kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö Outi Ruso.

Mielikuvat Hyvinkäästä muuttuivat valtaosalla vastaajista positiivisesti. Paikkakunnan ulkopuolelta saapuneista Rockfest-kävijöistä noin puolet (49 %) koki mielikuvan Hyvinkäästä muuttuneen myönteisesti. Steelfest-kävijöissä samaa sanoi 58 %.

Tapahtumien näkyvyyttä mitattiin verkkomedioissa ja sosiaalisessa mediassa sanallisten mainintojen kautta sekä kotimaisissa että kansainvälisissä julkaisuissa ja medioissa. Rockfest mainittiin vähintään 286:ssa verkkomedia-artikkelissa tai -uutisessa kesän aikana, Steelfest saavutti 47 verkkomediamainintaa ja Red Carpet Festari 62 verkkomediamainintaa. Mitatut tapahtumat olivat huhti-elokuussa mainittuna 4 920:ssa some-julkaisussa.  Julkaisut saivat yhteensä 441 773 tykkäystä, kommenttia ja jakoa.

”Tapahtumien ja kumppaniyhteistyön myötä Hyvinkään kaupungille on auennut tuntuvia kansallisia ja kansainvälisiä markkinointi- ja viestintänäkyvyyksiä. Kaupungin oman viestintäbudjetin raameissa vastaavaan kaupungin tunnettuutta laajalti nostattaviin näkyvyyksiin ei olisi mahdollisuuksia”, viestintäpäällikkö Mia Hyvärinen kommentoi.

Hyvinkään tapahtumien mittaukset toteutti Sponsor Insight Finland. Kävijäkyselyiden tiedonkeruu toteutettiin lipunmyyjien kanavien kautta ja Rockfestin kohdalla tapahtumajärjestäjän kanavien kautta. Tulokset ovat vertailukelpoisia edellisiin vuonna 2019 Hyvinkäällä tehtyihin tiedonkeruisiin.

Päivitetty 13.11.2023