Huolehdi haja-asutuksen jätevesistä

Huolehtimalla haja-asutuksen jätevesistä huolehdit myös lähiympäristön ja kaivoveden laadusta.

Asumisessa muodostuvat jätevedet sisältävät runsaasti ravinteita, orgaanista happea kuluttavaa ainetta ja suolistobakteereita. Fosforia ja typpeä on puhdistamattomassa jätevedessä moninkertainen pitoisuus luonnontilaisiin pintavesiin verrattuna.

Haja-asutusalueilla jätevesien puhdistaminen hoidetaan kiinteistökohteisesti

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella jätevedet johdetaan viemäriverkostoon ja sitä kautta puhdistamolle. Viemäriverkoston ulkopuolella haja-asutusalueilla jätevesien puhdistaminen hoidetaan kiinteistökohteisesti. Haja-asutuksen jätevesillä voi olla paikallisesti merkittävä vaikutus pinta- ja pohjavesien sekä lähiympäristön tilaan.

Hyvinkäällä sijaitsevia haja-asutusalueen jätevesienkäsittelyjärjestelmiä koskevat vaatimukset tulevat

Ympäristönsuojelumääräyksissä ohjataan jätevesien käsittelyä pohjavesi – ja ranta-alueilla.

Vesikäymäläjätevesien johtaminen tai imeyttäminen kummallakin alueella on kielletty, vaikka jätevedet olisi puhdistettu. Käytännössä tämä tarkoittaa, että vesikäymäläjätevesille tulee olla umpisäiliö. Myös harmaille pesuvesille (eivät sisällä käymäläjätevettä) on asetettu käsittelyvaatimuksia.

Jätevesijärjestelmät, jotka eivät täytä lainsäädännön puhdistusvaatimuksia tulee uusia tai kunnostaa. Pohjavesi- ja ranta-alueilla jätevesien käsittely tuli saattaa vastaamaan lainsäädännön peruspuhdistustasoa 31.10.2019 mennessä. Muilla alueilla uusiminen tulee tehdä viimeistään, kun kiinteistöllä tehdään vesijärjestelmiä tai muuta suurempaa luvanvaraista remonttia tai tietynlaisia korjaus- tai muutostöitä.

Kiinteistökohtaisen jäteveden käsittelyjärjestelmän päivittämiseksi tulee hakea kunnan rakennusvalvonnalta toimenpidelupa. Hyvinkäällä toimenpidelupa haetaan Lupapisteen kautta.

Tutkituta kaivoveden laatu

Useimmat haja-asutuksen kiinteistöt, joilla on oma jätevesijärjestelmä, ovat myös talousveden hankinnassa oman kaivon varassa. Kaivovesi on pohjavettä, joka muodostuu maaperään imeytyneistä sade- ja sulamisvesistä.

Lisätietoa kaivoista ja vedenlaadusta löytyy Vedenhankinta kaivosta – sivustolta.

Vesi voi näyttää ja maistua hyvältä, vaikka siinä olisikin terveydelle haitallisia aineita. Siksi kaivovesi kannattaa tutkituttaa laboratoriossa kolmen vuoden välein ja aina ennen uuden kaivon käyttöönottoa.

Asianmukaisesti hoidetuilla ja tarpeeksi etäälle sijoitetuilla jätevesijärjestelmillä suojellaan pohjaveden ja sitä kautta kaivoveden puhtautta.

Rantasauna ja laituri.

Päivitetty 14.9.2023