Kaavoitus vastaa tulevaisuuden haasteisiin

Kaavoituksella luodaan mahdollisuuksia, kestävää ympäristöä, jatkuvuutta, kasvua ja elinvoimaa. Nämä tavoitteet kuvaavat hyvin maankäytön suunnittelun perimmäistä tarkoitusta ja merkitystä. Ne on kirjattu viime vuosien kaavoituskatsauksiin, jotka esittelevät Hyvinkään kaavoituksen toimintaa ja painopistealueita kunakin vuonna.

Kaavoituskatsaus 2023 on valmistelussa. Kaavoitusta on kuluvana vuonna edistetty sekä kaupungin että yksityisten omistamilla maa-alueilla erityisesti sellaisilla alueilla, joille asemakaavoitusta ohjaavassa yleiskaavassa on osoitettu uudiskaavoituspotentiaalia kuten Sveitsinportaalin, Veikkarin ja Kallionopon alueilla. Työpaikka-alueiden ja elinkeinohankkeiden osalta tavoitteena on vastata liiketoiminnan tarpeisiin ja luoda edellytyksiä yritystoiminnan syntymiselle.

Kaavoitus on yksi keskeisiä välineitä, joilla ohjataan kaupungin strategista kehitystä, vaikka se näyttäytyy usein yksittäisinä kaavahankkeina ja aikaa vievinä lakisääteisinä prosesseina. Kaavoituksen painopisteet saattavat muuttua vuosittain, mutta tavoitteena pysyy sellaisen toimivan yhdyskuntarakenteen ja rakennetun ympäristön aikaansaaminen, jolla luodaan perustaa Hyvinkään elinvoimalle ja houkuttelevuudelle.

Yhdyskuntarakenteen toimivuus puolestaan edellyttää asumisen, maankäytön, elinkeinoelämän tarpeiden ja liikenteen sovittamista mielekkääksi kokonaisuudeksi. Kaupunkiympäristön toimivuus, laatu ja saavutettavuus ovat myös vetovoimatekijöitä, jotka vaikuttavat muuttoliikkeeseen ja yritysten sijoittumispäätöksiin. Kaupungin väestömäärän ja työpaikkojen lisääntyminen, osaamiseen ja koulutukseen panostaminen, yritystoiminnan ja yritysten liikevaihdon laajeneminen sekä palvelujen ja kulutusmahdollisuuksien monipuolistuminen puolestaan lisäävät kilpailukykyä. Kaikki vaikuttaa kaikkeen.

Nykyajan muutosherkkä toimintaympäristö ja megatrendit kuten ilmastonmuutos ja ikääntyvä väestö tuovat myös Hyvinkään maankäytön kehittämistyöhön ja -hankkeisiin uusia näkökulmia. Jotta elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeisiin voidaan reagoida tarvittaessa nopeasti, mutta samalla sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävästi, taustalle tarvitaan yhteinen näkemys Hyvinkään kehityksen suunnasta. Kaavoituksella luodaan em. kokonaiskuvaa.

Kaupungin kehittäminen on monen tahon, sekä julkisen että yksityisen, yhteistyötä. Rakentamisen mahdollisuuksien lisäksi kaavoitus voi tarjota tilaisuuksia innovaatioiden kehittämiseen ja hyödyntämiseen, ja maankäyttöhankkeet voivat tarjota tilaisuuksia kasvuun myös muille toimijoille. Tilanteessa, jossa julkisia palveluja on siirtynyt kunnilta hyvinvointialueille, kunnilla on tilaisuus uudistua, erilaistua ja kehittää elinvoimaansa.

Hiljattain ilmestyneessä Alueiden tutkimus 2023 (WSP) – raportissa on arvioitu alueiden tulevaisuusvalmiutta kolmen pääteeman kautta; inhimillinen pääoma, tuottavuuden ja talouden tekijät sekä vihreä siirtymä. Hyvinkää on tänä vuonna noussut uutena kaupunkina ko. tutkimuksessa kuntien kolmenkymmenen kärkeen.

Maankäytön suunnittelu tähtää tulevaisuuteen, ja kaavoituksella vaikutetaan kaupungin kehityksen suuntaan. Kaavoituskatsauksen 2023 alkusanoiksi voitaneen kirjata Kaavoitus vastaa tulevaisuuden haasteisiin.

Hyvinkäällä 17.10.2023

Anitta Ojanen

Kaavoituspäällikkö Anitta Ojanen


Aiemmat kolumnit

Päivitetty 27.10.2023