Hyvinkään pintavesien seuranta 2018

Hyvinkään pintavesien seurantatulokset vuodelta 2018 on koottu raportiksi Hyvinkään järvien veden laatu 2018. Keskeisimmät vedenlaatutiedot on päivitetty myös Järviwiki-sivustolle, järven omalle sivulle. Järviwikiin kaikki voivat käydä lisäämässä luontohavaintoja, kuvia ja tarinoita järvikohtaisesti.

Hirvi-, Suoli- ja Kytäjärvi sekä niiden valuma-alueiden pienvedet, kuten. Hepolammi, Kirjavat-lammet ja Kaveton, olivat viime vuoden seurantakohteita Hyvinkään pintavesien seurannassa. Sääoloiltaan vuosi 2018 oli lauha ja vähäsateinen. Järvet saivat pysyvän jääpeitteen vasta tammikuussa ja kesän lämpimät säät pitivät vedet pitkälle syksyyn lämpiminä.

Hirvi- ja Suolijärven seurantatulokset osoittivat, että järvien vedenlaatu on erinomainen, eikä muutosta rehevämpään suuntaan ole todettavissa. Vedenlaadultaan tyydyttävän Kytäjärven ravinnepitoisuudet olivat vähäsateisena, lämpimänä kesänä hieman keskimääräistä matalampia, mutta järven happitilanne oli aikaisempaa heikompi, sillä jo päällysvesikerroksen alaosassa happitilanne oli heikko. Kytäjärven levätilanne oli ranta-asukkaiden mukaan viime vuosien huonoin. Säännöllisessä leväseurannassa sinilevien eli syanobakteereiden esiintymistä järvessä havaittiin kesäkuusta alkaen.

Hirvijärveen laskevien lampien valuma-alueilla ja läheisyydessä metsiä on hakattu viime vuosina melko paljon. Viimeaikaisten tutkimusten mukaan etenkin ojitetuista metsistä tuleva vesistökuormitus on ollut oletettua suurempaa. Hirvijärvessä ravinne- ja leväpitoisuudet olivat keskimääräistä korkeampia vuonna 2012, jolloin järven eteläpuolella oli laajoja metsähakkuita ja ojien perkausta. Kesällä 2018 levää todettiin hieman vain selkävesillä. Kuivan kevään ja kesän aikana valuntaa järveen oli keskimääräistä pienempää.

Tutkittujen lampien vedenlaadussa ei todettu nyt merkittävää muutosta aikaisempaan. Hydrologisesti kuivan ja lämpimän vuoden vaikutuksesta lampivesien typpipitoisuudet olivat pääosin aikaisemmasta laskeneet. Sama suuntaus oli myös järvivesissä, mm. Hirvijärvessä ja Pojanjärvessä. Pojanjärven läheisyydessä oli tehty hiljattain laajaa maansiirtoa, jolla voi olla vaikutuksia järven tilaan.

Hyvinkäällä on seurattu säännöllisesti järvien ja lampien veden laatua vuodesta 2006. Vesinäytteitä on otettu yli 100 hehtaarin järvistä kolmen vuoden välein ja pienistä järvistä ja lammista keskimäärin kuuden vuoden välein. Säännöllinen seuranta antaa hyvän pohjan järvien suojelulle, käytölle ja sen kehittämiselle. Kerätty aineisto on muodostanut pääasiallisen lähtöaineiston, kun ELY-keskukset ovat vesienhoitotyössä luokitelleet järvien ekologisen tilan ja asettaneet tavoitteet vesien saamiseksi hyvään tilaan. Kytäjärven hyvää huonomman tilan parantamiseksi tulisi etsiä keinoja. Hoitosuunnitelman laatimista järvelle suositellaan.

Hyvinkäällä pintavesien seuranta jatkuu vuonna 2019. Seurantavuorossa ovat Kytäjän-Usmin alueen pienvedet, mm. Usminjärvi, Urojärvi ja Piilolammi. Kytäjärven tilasta valmistuu talven aikana esiselvitys, jonka pohjalta voidaan edistää järven hoitoa.

 

Päivitetty 9.1.2019