Tiedote viheralueohjelmatyön aloittamisesta

15.1.2020

Viheralueohjelman päivitystyö

Viheralueohjelma on kymmenen vuoden kokonaissuunnitelma siitä, miten kaupungin yleisiä viheralueita, mm. puistoja ja liikenneviheralueita, tullaan kehittämään ja ylläpitämään suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon kautta. Viheralueohjelma on pitkän aikajänteen toimintalinjaus, joka toimii päätöksenteon perustana, helpottaen lyhyen aikavälin suunnittelua ja tavoitteiden oikeaa kohdentamista.

Hyvinkään kaupungille on tehty vuosille 2011-2020 viheralueohjelma. Edellisen ohjelmakauden päättyessä, tulee kaupungin tämän vuoden aikana päivittää ohjelma vuosille 2021-2030. Päivitystyö on aloitettu loppusyksystä 2019 työryhmän kokoon kutsumisella.

Viheralueohjelman työryhmässä laaja-alaista asiantuntemusta

Viheralueohjelman 2021-2030 laatii laajapohjainen työryhmä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Työryhmään kutsutaan virkamiehiä niistä kaupungin eri organisaatioista, jotka toimivat tavalla tai toisella viheralueiden kanssa. Näin viheralueisiin liittyvää asiantuntemusta saadaan mahdollisimman laajalta asiantuntijajoukolta monialaisesti. Huomioiduksi tulevat siis niin ympäristö- liikunta-, kuin kulttuurisetkin näkökulmat hoidon, rakentamisen ja suunnittelun näkökulmien lisäksi. Työryhmän tavoitteena on mm. luoda viheralueiden tavoitetila, joka on käytettävien resurssien rajoissa ja pohtia kuinka vanhentuvaa ohjelmaa päivitetään. Työryhmän tehtävänä on myös miettiä työkaluja Viheralueohjelman toteutukseen ja sen seurantaan.

Asukasosallistaminen

Viheralueohjelman päivityksessä tärkeässä asemassa on myös asukasosallistaminen. Työ- ja sidosryhmätyöskentely sekä asukasosallistaminen antavat kuntalaisille ja virkamiehille mahdollisuuden vaikuttaa viheralueohjelman toteutukseen, jotta lopputuloksena saataisiin mahdollisimman monia tyydyttävä ohjelmakokonaisuus, jonka toteuttamiseen olisi helppo sitoutua.

Viheralueohjelmatyöryhmän toimintaa tukemaan on perustettu ohjausryhmä, jonka tehtävänä on ohjata ja valvoa työryhmän työskentelyä. Ohjausryhmä päättää viheralueohjelman suuntaviivoista. Ohjausryhmä koostuu kahdesta teknisenlautakunnan jäsenestä, yhdestä ympäristölautakunnan jäsenestä sekä yhdestä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenestä.

Tavoite

Viheralueohjelman 2021-2030 päämääränä on päivittää viheralueiden käytölle ja kunnossapidolle yhteiset, kestävät tavoitteet ja pohtia keinoja viheralueiden hyödyntämiseen vetovoimatekijänä ja virkistyksen luojana. Tavoitteena on myös tarkastella ja päivittää viheralueiden suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon periaatteita sekä asettaa painopisteet vuosittaiselle ja pidemmän aikavälin suunnittelulle. Tärkeänä tavoitteena on sitouttaa eri osapuolet yhteisiin tavoitteisiin.

Viheralueohjelman päivityksessä kiinnitetään huomiota viheralueiden nyky- ja tavoitetiloihin. Ohjelmatyössä ovat keskeisessä asemassa Hyvinkään Pelikirja, viheralueita koskevat selvitykset, kuten maisemasuunnitelmat, leikkipaikkaohjelma, metsäsuunnitelma, luonto- ja kasvillisuuskartoitukset sekä muut selvitykset, sekä luonnollisesti kaavoitustilanne.

Päivitetty 2.4.2020