Varhaiskasvatuksen ohjeistus huoltajille 24.3.2020

24.3.2020
HYVINKÄÄN KAUPUNKI
Varhaiskasvatuspalvelut

TIEDOTE 24.3.2020

VARHAISKASVATUKSEN OHJEISTUS HUOLTAJILLE

Koronavirusepidemian laajentuminen ja sen aiheuttamat toiminnalliset muutokset ja poikkeustilajärjes-telyt kohdistuvat monipuolisesti myös varhaiskasvatuspalveluihin ja yksittäisiin päiväkoteihin.

Varhaiskasvatus toivoo, että huoltajat kiinnittävät erityistä huomiota siihen, että lapsi on terve tullessaan hoitoon, sairasta lasta ei saa tuoda hoitoon. Varhaiskasvatuksen toiveena esitetään, että huoltajat vält-tävät päiväkodin sisätiloissa kulkemista sekä vuorovaikutus- ja kontaktitilanteissa huomioidaan riittävä etäisyys.

Jos perhettä kohtaa lomautus

Huoltajan on mahdollista keskeyttää lapsensa hoitosuhde lomautuksen vuoksi seuraavilla ehdoilla (Opela 43 § 7.6.2016):

  1. Jos lapsi on kokonaan poissa varhaiskasvatuksesta huoltajan/puolison lomautuksen vuoksi etu-käteen ilmoitetun ajan, voidaan hoitosuhde keskeyttää enintään neljäksi kuukaudeksi eikä lap-selta peritä maksua keskeytyksen ajalta.
  2. Jos lapsi on säännöllisesti poissa varhaiskasvatuksesta osan kuukaudesta huoltajan/puolison lo-mautuksen vuoksi, voidaan hoitoaikasopimus tehdä määräajaksi 9, 13 tai 17 pv/kk mukaan, jol-loin lapsi ei käytä varhaiskasvatuspaikkaa lomautuspäivinä ja vapaapäivät huomioidaan maksua alentavina. Hoitoaikaa sovittaessa huoltajan/puolison tulee todistaa lomautusaika lomautusil-moituksella ja sitoutua pitämään lapsi pois varhaiskasvatuksesta lomautuksen aikana.

Lomautukseen liittyvä keskeytysilmoitus löytyy verkkosivuilta: https://www.hyvinkaa.fi/kasvatus-ja-kou-lutus/varhaiskasvatus/maksut/tulotositteet-ja-toimitus/

Hoitopaikkatakuun käyttö poikkeustilanteen aikana

Opetuslautakunnassa käsitellään 31.3.2020 hoitopaikkatakuun ehtojen joustoa. Pandemian aikana van-hemmat voivat käyttää voimassaolevaa varhaiskasvatuspalveluiden hoitopaikkatakuuta (Opela 19.5.2015 § 47) jonka ehtoa hoidosta poissaolon vähimmäisajan osalta lyhennettäisiin 4 kuukaudesta 3 kuukauteen. Tällöin hoitoon palaamisesta elokuussa 2020 tulisi ilmoittaa 30.4.2020 mennessä. Samalla joustettaisiin myös lapsen hoitosuhteen vähimmäiskestosta ennen hoitopaikkatakuulle jääntiä. Muutok-set koskettaisivat vain kuluvaa toimintavuotta.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut poikkeustilanteen aikana

Valtioneuvosto suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen alentaminen lapsen poissaolon ajalta, koronaviruksen aiheuttaman pandemia aikana, käsitellään myös opetuslautakunnassa 31.3.2020. Esitys on, että valtioneuvoston määrittelemältä poik-keusajalta 18.3. – 13.4.2020 ei peritä asiakasmaksua poissaolopäiviltä niiltä perheiltä, jotka pitävät lap-sensa poissa varhaiskasvatuksesta pandemiaan liittyen. Huoltajan tulee ilmoittaa kirjallisesti lapsen poissaolosta poikkeusajalta saadakseen asiakasmaksualennuksen. Jos huoltaja on jo ilmoittanut lapsen poissaolot pandemiaan liittyen, niitä ei tarvitse ilmoittaa uudelleen. Asiasta informoidaan tarkemmin opetuslautakunnan päätöksen jälkeen.

Varhaiskasvatuksen toiminnassa on huomioitu poikkeustilanne, mm. käsienpesua saippualla on lisätty, hygieniaan on kiinnitetty erityistä huomiota, pienryhmätoimintaa lisätty, vältetty koko talon yhteisiä ti-lanteita ja toimintahetkiä sekä suositaan ulkoilua. Lisäksi vasukeskustelut huoltajien kanssa pyritään pi-tämään etänä. Myös ateria- ja puhtauspalvelut ovat ohjeistaneet työntekijöitään pandemian aikana.

Opetuslautakunnan päätöksistä tiedotetaan huoltajia Muksunetissä ja verkkosivuilla.

Lisätietoja

  • varhaiskasvatuksen johtaja Eila Rapala p. 040 542 3172 eila.rapala@hyvinkaa.fi tai
  • palveluohjauksen koordinaattori Mari Lundén-Pallanza p. 0400 784 791 mari.lunden-pallanza@hyvinkaa.fi

Varhaiskasvatuksen tiedotteet verkkosivuilla www.hyvinkaa.fi/varhaiskasvatus

Hyvinkään varhaiskasvatus toivoo voimia ja jaksamista perheille tässä haastavassa tilanteessa.

Hyvinkään kaupungin varhaiskasvatuspalvelut

Päivitetty 17.11.2020