HYVINKÄÄN KAUPUNKI TIEDOTTAA 3.3.2020
Varhaiskasvatuspalvelut

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2020 alkaen

Opetuslautakunta päätti varhaiskasvatuksen palveluista perittävien asiakasmaksujen määräytymisperusteet ja varhaiskasvatuksen indeksitarkistuksen 1.8.2020 alkaen (3.3.2020 § 16).

Asiakasmaksumuutokset vastaavat uutta 1.8.2020 voimaan tulevaa palveluvalikkoa, jota yksinkertaistettiin järjestelmän ja laskutuksen osalta. Muutos sisältää edelleen joustavia elementtejä niin, että huoltajat voivat valita tarpeitaan vastaavan palvelun. Uusi malli kuitenkin vahvistaa myös sekä lapsen osallistumista varhaiskasvatukseen että ryhmien pysyvyyttä.

Muutoksella arvioidaan saavutettavan paremmin varhaiskasvatussuunnitelmassa asetetut tavoitteet, koska lapset ovat säännöllisemmin varhaiskasvatuksessa. Asiakasmaksuperusteiden muutos sisältyy myös yhtenä osana varhaiskasvatuksen talouden tasapainottamistoimenpiteisiin. Palveluvalikon muutoksen ei arvioida vaikuttavan noin 50 %:lle huoltajista. Noin viidesosalla huoltajista maksun arvioidaan laskevan ja noin 30 %:lla nousevan.

Palveluvalikko 1.8.2020 alkaen

Lapsen ollessa varhaiskasvatuksessa enintään 20 tuntia viikossa, saa kuukausimaksu olla enintään 60 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Hyvinkäällä tarjotaan varhaiskasvatusta kyseisellä maksulla 25 tuntia viikossa.

Varhaiskasvatuksen maksua alentavana tekijänä on otettava huomioon myös perusopetuslain mukainen maksuton esiopetus. Hyvinkäällä esiopetuksen täydentävän varhaiskasvatuksen maksuprosentti laskee 65 %:sta 60 %:iin kokoaikaisesta varhaiskasvatuksen maksusta ja maksu määritellään alkavaksi elokuun alusta esiopetuksen toimintavuoden loppuun asti. Maksu määritellään jokapäiväisen hoidon mukaan.

Palveluvalikon yksinkertaistamisen vuoksi 7 tunnin hoitoajan mukaiset kaksi vaihtoehtoa ja kokopäivähoito 2 päivää/viikossa poistettiin sekä vähennettiin sopimuspäiviin perustuvan hoitomaksun hoitopäivien lukumäärävaihtoehdot (9, 13, 17 pv/kk) kahteen portaaseen 10 tai 15 päivää/kuukaudessa. Näiden uusien vaihtoehtojen asiakasmaksut ovat jatkossa 60 % ja 80 % kokopäivähoidon maksusta.

Palveluvalikko

Tunnit / päivä

Maksuprosentti

Osapäivähoito 5 h/pv

5 h

60 %

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus

enintään 6 h

60 %

Osapäivähoito koululainen

enintään 6 h

60 %

Kokopäivähoito

(valittavissa sopimuspäivät 10 tai 15 pv/kk tai joka päivä)

enintään 10 h

100 %

Avoimen toiminnan kerhojen maksut poistetaan 1.8.2020 alkaen.
Yksityiskohtaisempi yhteenveto varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutoksista on verkkosivuilla www.hyvinkaa.fi/varhaiskasvatus/asiakasmaksu

Varhaiskasvatuksen indeksitarkistukset

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) 16 §:n perusteella. Indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein.

1.8.2020 lähtien voimaan tulevista varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistuksista on 29.11.2019 annettu opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus (1115/2019). Varhaiskasvatuksessa perittävät asiakasmaksut on tarkistettu opetustoimen hintaindeksillä ja maksun määräämisessä käytettävät tulorajat yleisellä ansiotasoindeksillä.

Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin perittävä maksu alenee nykyisestä 289 eurosta 288 euroon. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 50 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 144 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Alin perittävä maksu on edelleen 27 euroa.

Maksua määriteltäessä noudatetaan seuraavia taulukossa olevia maksuprosentteja ja tulorajoja 1.8.2020 alkaen:

Perheen koko
henkilöä

Tuloraja
€/kk

Korkein
maksuprosentti

2

2136

10,7

3

2756

10,7

4

3129

10,7

5

3502

10,7

6

3874

10,7

Yli kuusihenkisen perheen maksun määräämisessä käytettävän tulorajan lisäys kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta on 144 euroa.

Indeksitarkistuksen vaikutuksesta perheen tulot voivat kasvaa perhekoosta riippuen noin 30–60 euroa kuukaudessa ennen kuin perheelle määräytyy sama maksu kuin 1.8.2018 voimaan tulleessa indeksitarkistuksessa. Alla oleva taulukko kertoo tulorajojen muutoksesta indeksitarkistuksen yhteydessä.

Perheen koko
henkilöä

Tulot 1.8.2018
alaraja – yläraja €/kk

Tulot 1.8.2020
alaraja – yläraja €/kk

2

2350 – 4799

2384 – 4830

3

2961 – 5410

3004 – 5452

4

3328 – 5777

3380 – 5816

5

3695 – 6144

3750 – 6189

6

4061 – 6510

4122 – 6561

Lisätietoa

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut
p. 019 459 4950 / 019 459 4952
Sähköposti: varhaiskasvatus.asiakasmaksut@hyvinkaa.fi
Lisätietoa verkkosivuilta: www.hyvinkaa.fi/varhaiskasvatus

Päivitetty 17.11.2020