Tiedote maa-aineslupahakemusten käsittelyn keskeyttämisestä Kytäjällä.

Taustaa

Kytäjän kyläyhdistys ry on tehnyt aloitteen Uudenmaan ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) soveltamisesta koko Kytäjärven kylän alueella. Kytäjän kyläyhdistys on huolissaan erityisesti louhosten aiheuttamasta melusta ja lisääntyvän liikenteen vaikutuksista. Yhdistys vaatii, että Kytäjän kaikkien louhosten aiheuttamat yhteisvaikutukset selvitetään ja arvioidaan.

Aloitteen käsittely tarkoittaa, Hyvinkään kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen keskeyttää vireillä olevien hakemusten käsittelyn.

Maatalousyhtymä Laakkosen Sikopesänmäen maa-aineslupahakemus

Sikopesänmäen maa-aineslupahakemuksen käsittely on keskeytetty. Asiassa on vireillä Uudenmaan ELY-keskuksessa ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) tarveharkinta. Kuultuaan kunnan lupaviranomaista ELY-keskus tekee päätöksen, tuleeko hankkeeseen soveltaa ympäristövaikutusten arviointia.

NCC Industry Oy:n Isoahteen maa-aines- ja ympäristöluvan yhteislupahakemus

Myös Isoahteen maa-aineslupahakemuksen käsittely on keskeytetty. Hankealueen laajuus ylittää YVA-lain mukaisen 25 ha kriteerin suunnitelmaan kuuluvien laajojen meluvallien vuoksi. Asiassa on vireillä Uudenmaan ELY-keskuksessa ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) tarveharkinta. Kuultuaan kunnan lupaviranomaista ELY-keskus tekee päätöksen, tuleeko hankkeeseen soveltaa ympäristövaikutusten arviointia.

Hakemuksen käsittely keskeytetään siihen asti, kunnes päätös YVA-tarvehankinnasta saadaan. Hakemus pidetään kuitenkin nähtävillä Julkipano.fi -sivuilla alkuperäisen kuuluttamisen ajan eli 6.6.2022 asti ja hankkeeseen liittyen voidaan jättää normaalisti muistutuksia ja mielipiteitä.

Jos hakemus mahdollisten olennaisten muutoksien vuoksi kuulutetaan uudelleen, annetut muistutukset ja mielipiteet otetaan tällöin huomioon. Asianosaisilla on oikeus antaa myös uusi muistutus. Myös mahdollisen YVA-menettelyn yhteydessä kuullaan asianosaisia.

Lupahakemusten käsittelyn eteneminen

Jos ELY-keskuksen päätös on, että YVA tulee toteuttaa, lupa-asian käsittelyä ympäristönsuojeluviranomaisessa jatketaan vasta kun ELY-keskus on antanut perustellun päätelmän saatuaan ympäristövaikutusten arviointiselosteen.

Sen sijaan, jos ELY-keskuksen päätös on, että YVA-menettelyä ei ole tarpeen toteuttaa, lupa-asian käsittelyä ympäristönsuojeluviranomaisessa jatketaan, kun ELY-keskuksen päätös YVA-tarveharkinnasta on lainvoimainen.

Joka tapauksessa molempien hakemusten lupakäsittelyt viivästyvät ja siirtyvät syksyyn.

Lisätiedot

Lisätietoja antavat ympäristövalvontapäällikkö Silja Suominen, p. 040 841 1962, silja.suominen(et)hyvinkaa.fi ja ympäristötarkastaja Emmi Lokka, p. 040 827 5923, emmi.lokka(et)hyvinkaa.fi

Hyvinkäällä 17.5.2022

Ympäristölautakunta

 

Päivitetty 18.5.2022