Ruskon Betoni Etelä Oy:lle soran murskausaikaa pidentävä lupamuutos

Hyvinkään kaupungin ympäristölautakunta päätti kokouksessaan 29.4.2021 myöntää Ruskon Betoni Etelä Oy:lle luvan vuosittaisten murskauspäivien lisäämiseen Ridasjärven kylässä sijaitsevalla Laitilannummen soranottoalueella. Alueella on voimassa 22.3.2018 myönnetty maa-aines- ja ympäristönsuojelulain mukainen yhteislupa, joka siirtyi hakijalle keväällä 2020. Luvan mukaista toimintaa ei ole vielä aloitettu.  

Muutos mahdollistaa Ruskon Betoni Etelä Oy:n ottaman soran murskauksen enintään 50 päivänä vuoden aikana aikaisemman 10 päivän sijaan. Alkuperäisen luvan haltijan arvioima tarve kivien murskaamiselle oli vähäinen. Nyt murskattua ainesta tullaan käyttämään betonin raaka-aineena. 

Aiheutuvan meluhaitan rajoittamiseksi annettiin uusia lupamääräyksiä. Lautakunnan päätöksellä muutettiin murskauksen ja seulonnan toiminta-aikoja koskevaa lupamääräystä siten, että se sisältää myös murskauspäivien enimmäismäärän. Päiväkohtaiset toiminta-ajat säilyvät ennallaan, ollen maanantaista torstaihin klo 7-22 ja perjantaisin klo 7-20.  Lomakauden ajan, 1.5.–30.9. murskaus ja seulonta alueella on kielletty. Lupapäätöksen määräämä kesätauko on maa-ainesten ottotoiminnassa poikkeuksellisen pitkä. 

Melupäästöjen tarkkailua koskevaa määräystä tarkennettiin siten, että melutasoja on mitattava lähimpien loma-asuntojen lisäksi myös lähimmän asutuksen luona heti murskaustoiminnan alkaessa. Etukäteen on laadittava melumittaussuunnitelma, jonka hyväksyy ympäristönsuojeluviranomainen. Toiminnalle voidaan perustellusta syystä määrätä melun seurantavelvoitteita.  

Muilta osin noudatetaan edelleen voimaan jäävää 2018 annettua päätöstä, joka on voimassa 30.4.2028 asti. Luvan voimassaoloon ei haettu muutosta. Päätöksen sallimat yli 10 päivän murskausjaksot voidaan aloittaa luvan tultua lainvoimaiseksi.

Päätös sekä kuulutus päätöksestä julkaistaan 5.5.2021 Hyvinkään kaupungin verkkosivuilla (Kaupunki, hallinto ja osallisuus / Esityslistat, pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja kuulutukset -osiossa) sekä julkipano.fi-sivulla ja Aamuposti-lehdessä. 

Lisätietoja

 

Päivitetty 30.4.2021