Hyvinkään kaupunki tiedottaa

25.11.2021

MTY Laakkoselle on myönnetty yhteislupa kiviaineksen louhintaan ja murskaukseen Hyvinkään Kytäjällä

Ympäristölautakunta on kokouksessaan 25.11.2021 myöntänyt MTY Laakkoselle maa-aines- ja ympäristönsuojelulakien mukaisen yhteisluvan Kytäjän kylässä sijaitsevalle Kettumäen kallioalueelle. Alueelle kuljetaan nimetöntä yksityistietä, jolle käännytään Kenkiäntie 364 kohdalta, ja jonka varrella sijaitsevat myös MTY Laakkosen Sikopesänmäen kiviainestenottoalue ja ylijäämämaiden vastaanottoalue, jonka toiminta ei ole vielä alkanut.

Kettumäen ottoalueen pinta-ala on 6,5 ha ja ottomäärä 757 000 m3ktr, jonka ottamiseen on myönnetty lupa 15 vuoden ajaksi.

Alueen toiminnassa huomioidaan luontoarvojen läheisyys

Myönnetyn yhteisluvan mukaan toiminnan Kettumäen alueella saa aloittaa vasta, kun toiminta Sikopesänmäen alueella on päättynyt. Näin vähennetään alueen maa-aineshakkeiden Natura-alueeseen kohdistuvia yhteisvaikutuksia. MTY Laakkonen on peruuttanut Kettumäen louhintahankkeen kanssa yhtä aikaa vireillä olleen Hirvitorninmäen yhteislupahakemuksensa, jolloin alueelle ei muodostu kahden uuden louhoshakkeen yhteisvaikutuksia.

Kallion louhinta, sisältäen porauksen, rikotuksen ja räjäytykset, on kielletty 1.3. - 15.8. ja murskaus 15.6. - 15.8. välisenä aikana. Kevät- ja kesäaikaista toimintaa on rajoitettu meluhaittojen vähentämiseksi läheisellä Natura-alueella ja luonnonsuojelualueilla. Murskaus on kielletty vilkkaimpana ulkoilu- ja loma-aikana.

Alueella on sallittua tehdä räjäytystöitä ma-pe klo 8.00 - 18.00, murskausta ma-to klo 7.00 - 20.00 ja pe klo 7.00 - 18.00, poraamista ma-pe 8.00 - 16.00 ja louheen rikotusta ma-pe klo 8.00-18.00. Kuormaus ja kuljetus on sallittu ma-to klo 7.00 - 22.00 ja pe 7.00 - 20.00.

Toiminnan vaikutuksia seurataan

Toiminnanharjoittaja on velvoitettu tarkkailemaan toiminnan vaikutuksia. Pinta- ja pohjaveden laatua sekä pohjaveden pinnankorkeutta tulee tarkkailla vuosittain. Toiminnan melu- ja pölyvaikutukset tulee selvittää kerran viimeistään kolme kuukautta murskauksen aloittamisen jälkeen tehtävillä melu- ja pölymittauksilla. Tarvittaessa valvontaviranomainen voi määrätä lisää seuranta- ja mittausvelvoitteita.

Muutoksen hakeminen

Päätös pidetään nähtävillä 1.12.2021 – 7.1.2022 Hyvinkään kaupungin verkkosivuilla sekä osoitteessa www.julkipano.fi. Päätökseen on mahdollista hakea muutosta 7.1.2022 mennessä.

 

Lisätietoja:

Silja Suominen, ympäristövalvontapäällikkö, silja.suominen@hyvinkaa.fi

 

Päivitetty 26.11.2021